Indførsel af hunde, katte og fritter

Der er fælles EU-regler for indførsel af hunde, katte og fritter fra tredjelande. Reglerne skal sikre, at der ikke bliver indført dyr med rabies til EU.

Dyrene skal opfylde de generelle krav for indførsel:

 • De skal komme fra et tredjeland eller territorium listet i bilag 8 i EU-forordning 2021/404 (sådan finder du landelisten)
 • De skal komme fra virksomheder og eventuelt godkendte og listeopførte virksomheder
 • De skal opfylde dyresundhedsmæssige krav
 • De skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat.

For hunde, katte og fritter fremgår de supplerende indførselskrav af EU-forordning 2020/692, og de er beskrevet herunder.

Bilag 8 i forordning 2021/404

Du finder bilaget på EUR-Lex (vi anbefaler at bruge en computer):

 1. Gå til Eur-Lex
 2. Tjek, at du står på den nyeste konsoliderede forordning. Den nyeste udgave ligger øverst i søjlen "Skjul konsoliderede udgaver/Hide consolidated versions"
 3. Find bilag 8 i "Indholdsfortegnelsen/Table of contents”. Det hedder Bilag VIII/Annex VIII.
  Her ser du listen over tredjelande mv., hvorfra det er tilladt at indføre dyr.

Vigtige kolonner

Kolonnerne 1 og 2: oplyser om det pågældende land eller territorium, hvorfra der kan indføres hunde, katte og fritter.

Kolonne 5: beskriver de dyresundhedsmæssige krav. Udfoldes under "Dyresundhedsmæssige krav".

Særligt om Schweiz

Schweiz er opført i tabellen, men betragtes ikke som et tredjeland i forhold til flytninger af hunde, katte og fritter.

Gå til Flytning af hunde, katte og fritter mellem EU-lande

Kontakt afsendelseslandets veterinære myndighed

Da det er afsendelseslandets veterinære myndighed, som er ansvarlig for at sikre, at EU kravene til indførsel af dyr er opfyldt, at det vigtigt, at du eller den operatør i afsendelseslandet, du har kontakt med, selv tager kontakt til landets veterinære myndighed.

Fødevarestyrelsen kan ikke redegøre for, hvad andre landes myndigheder kan certificere for, eller hvad sundhedsstatus er i det pågældende land.

Her er kravene til indførsel af hunde, katte og fritter til Danmark kort beskrevet

Det er kun tilladt af indføre hunde, katte og fritter til EU, hvis de er afsendt fra deres oprindelsesvirksomhed til EU uden at passere gennem andre virksomheder inden de ankommer til deres bestemmelsessted.

Samlesteder og dyreinternater for hunde, katte og fritter

Sendinger af hunde, katte og fritter fra mere end én oprindelsesvirksomhed kan indføres til EU, hvis dyrene i sendingen har været gjort til genstand for en enkelt sammenbringning i oprindelsestredjelandet eller -territoriet eller zonen deri, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Sammenbringningen fandt sted på en virksomhed, der er godkendt og opført på en liste.
 • Sammenbringningen på samlestedet varede ikke længere end seks dage.
  • Hvis der er krav om prøver til testning forud for afsendelsen til EU, kan opholdet på samlestedet forlænges med den tidsramme, som testningen kræver.
 • Dyrene skal være ankommet til Unionen inden for en periode på ti dage fra datoen for afsendelse fra oprindelsesvirksomheden.

Ligeledes er indførsel til EU af sendinger af hunde, katte og fritter tilladt, hvis sendingen er afsendt fra et dyreinternat, der:er godkendt i oprindelsestredjelandet eller -territoriet og opført på en liste.

Find lister over godkendte virksomheder i tredjelande i Kommissionens TRACES-system.

Gå til siden om TRACES

Hunde, katte og fritter skal være individuelt identificerede med en injicerbar transponder (mikrochip), før de må indføres til EU.

Krav om rabiesvaccination

Hunde, katte og fritter skal være vaccineret mod rabies:

 • De skal være mindst 12 uger gamle på vaccinationstidspunktet.
 • På dagen for afsendelse til Danmark skal der være gået mindst 21 dage siden afslutningen af den primære vaccination mod rabies.
 • En bekræftet kopi af vaccinationsoplysningerne skal vedlægges det dyresundhedscertifikat, der skal ledsage sendingen.
Supplerende krav om rabiesantistoftitreringstest

Hvis der på landelisten i bilag VIII i EU forordning 2021/404 ud for tredjelandet eller territoriet står 'rabiesantistoftitreringstest' i skal dyrene foruden rabiesvaccination også have foretaget en rabiesantistoftitreringstest, før de må indføres til Danmark.

Blodprøve er udtaget i en periode, der begynder mindst 30 dage efter datoen for den primære vaccination, inden for en igangværende gyldig vaccinationsserie, og slutter 3 måneder inden certifikatets udstedelse.

Prøven skal være testet på et EU godkendt laboratorie:

Find et EU-godkendt laboratorie

Resultatet skal være på mindst 0,5 IU/ml.

OBS - Tredjelande, som er opført i EU forordning 577/2013 er der ikke krav om test fra. 

Inspektion før pålæsning mhp. afsendelse

Sendinger af hunde, katte og fritter skal underkastet en klinisk inspektion fortaget af en embedsdyrlæge i oprindelsestredjelandet inden for en periode på 48 timer forud for tidspunktet for
pålæsning med henblik på afsendelse til EU. 

Undtagelse for hunde katte og fritter bestemt til en afgrænset virksomhed eller karantænestation

Undtagelsesvis er indførsel af sendinger af hunde, katte og fritter bestemt til en afgrænset virksomhed eller en karantænestation og som ikke opfylder kravene vedrørende f.eks. vaccination mod rabies, tilladt, forudsat at sådanne sendinger er bestemt til direkte indførsel enten til en afgrænset virksomhed, eller en godkendt karantænestation i bestemmelsesmedlemsstaten.

Sendinger af hunde, katte og fritter skal ved afsendelsen fra tredjelandet eller territoriet være ledsaget af et dyresundhedscertifikat.

Det er model CANIS-FELIS-FERRET, som skal avendes. Det findes i forordning 2021/403. I forordning 2020/2235 er der instrukser til, hvordan det skal udfyldes.

Certifikatet skal være udstedt af en afsendelseslandets embedsdyrlæge.

Som bilag til certifikatet skal der være vedlagt bekræftede dokumentation for identifikation, vaccination mod rabies, samt andre dyresundhedsmæssige krav, f.eks. rabiesantistoftitreringstest.

Sendinger af hunde, katte og fritter, der indføres fra tredjelande og er bestemt til en afgrænset virksomhed i Danmark, skal i en periode på mindst 60 dage efter datoen for deres indførsel til Unionen blive på den afgrænsede bestemmelsesvirksomhed.

Sendinger af hunde, katte og fritter bestemt til direkte indførsel til en godkendt karantænestation skal blive på denne station i mindst seks måneder fra datoen for deres ankomst i tilfælde af manglende overholdelse af de krav til vaccination rabiesvirus.

Link til Lovstof

Den relevante lovgivning om flytning og indførsel af levende dyr finder du her:

Gå til Dyresundhedsloven - lovstof

Gå til Flytning og indførsel af levende dyr - lovstof

Rejser du med dit eget kæledyr?

Ejere, der rejser med deres kæledyr, og hvor flytningen lever op til kravene for ikke-kommerciel flytning af kæledyr, er undtaget for de almindelige indførselskrav.

Se i vores guide, om din flytning af dit kæledyr betragtes som en ikke-kommerciel flytning,

Gå til Rejse med kæledyr

Grænsekontrol

Sendinger af dyr fra tredjelande skal grænsekontrolleres.

Gå til siden om grænsekontrol