Indførsel af hø og halm fra EU og tredjelande

Læs om de særlige regler for indførsel af hø og halm.

Der er særlige regler ved indførsel af hø og halm. Dette skyldes risikoen for indslæbning af dyresygdomme, som kan gøre produktionsdyr syge, og som derfor er uønskede i Danmark og EU. Eksempler på disse sygdomme er bl.a. Mund- og klovesyge, Kvægpest, Svinepest og Fugleinfluenza.

Fodervirksomheder skal også opfylde de generelle krav ved indførsel af foder:

Læs om indførsel af foder samt hø og halm fra tredjelande

Hø og halm må kun indføres kommercielt

Hø og halm må kun indføres kommercielt - både fra tredjelande og fra samhandelslande. Dvs. hvis du ønsker at indføre hø og halm som privatperson (dvs. privat indførsel) eller som vareprøve, så skal det stadig foregå som en kommerciel indførsel. Dvs. du skal opfylde de samme krav som en virksomhed, der indfører hø og halm.

Indførsel af hø og halm kræver to registreringer

Fodervirksomheder, der skal indføre hø og halm, skal være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen. Dette gælder både ved indførsel fra andre EU-lande (samhandel) samt ved indførsel fra tredjelande (import).

Fodervirksomhederne skal registreres to steder i Fødevarestyrelsen, dels hos Fødevarekontrolenheden og dels hos Veterinærkontrolenheden. 

Hvis din virksomhed allerede er registreret det ene eller begge steder, skal du sikre dig, at virksomheden også er registreret til den rette aktivitet.

Din virksomhed skal være registreret som foderstofvirksomhed. Hvis virksomheden indfører hø og halm fra tredjelande, skal den være registreret til aktiviteten "import".

Læs mere og ansøg om registrering/godkendelse af fodervirksomhed

Registrering hos Veterinærkontrolenheden til indførsel af hø og halm fra tredjelande foregår via samme blanket som registrering af indførsel af animalske biprodukter (ABP) fra tredjelande.

Find blanketten her

Indførsel fra andre EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein (samhandel)

Der kan indføres hø og halm fra alle EU-lande samt Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein.​

Hø og halm er et ikke-harmoniseret produkt, hvis det indføres fra et samhandels-land. Det betyder, at fodervirksomheden skal ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til indførslen. Virksomheden skal have Fødevarestyrelsens tilladelse, inden høet eller halmen indføres.

Fødevarestyrelsen kan stille betingelser for indførslen i tilladelsen. Fodervirksomheden skal overholde betingelserne før, under og efter den indfører hø eller halm.

Fodervirksomheden skal opbevare alle ledsagedokumenter for indført hø og halm i mindst fem år og kunne fremvise dokumenterne på Fødevarestyrelsens forlangende.

Fodervirksomheden skal opbevare alle ledsagedokumenter for indført hø og halm i mindst fem år og kunne fremvise dokumenterne på Fødevarestyrelsens forlangende.

Indførsel fra tredjelande (bortset fra Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein)

Hø og halm, som indføres fra tredjelande, skal forhåndsanmeldes i TRACES og føres til grænsekontrol på et af EU's grænsekontrolsteder, hvis det hører under KN-koderne 121490 eller 12130000. Grænsekontrolstedet skal være godkendt til at kontrollere hø og halm.

Find en oversigt over godkendte grænsekontrolsteder og andre godkendte faciliteter

Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre ikke-animalske foderstoffer, skal ikke forhåndsanmeldes og grænsekontrolleres ved indførsel fra tredjelande.

 •  Australien 
 • Canada
 • Chile
 • Grønland
 • Guernsey
 • Isle of Man​
 • Island
 • Jersey
 • New Zealand
 • Serbien*
 • Schweiz
 • Storbritannien (Det Forenede Kongerige) (se bemærkninger i gennemførelsesafgørelse 2022/575)
 • USA

Halmpiller fra Ukraine skal transporteres overvåget direkte fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen, til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes. Nærmere krav er beskrevet i gennemførelsesafgørelse 2022/575, artikel 2, stk. 2.

Sundhedscertifikater for hø og halm

Hø og halm skal ledsages af et sundhedscertifikat ved indførslen, hvis det:

1.      indføres fra et tredjeland og

2.      hører under KN-koderne 121490 eller 12130000.

Foder, der foruden hø eller halm indeholder andre ikke-animalske foderstoffer, skal ved import fra tredjelande ikke ledsages af et sundhedscertifikat.

På nuværende tidspunkt findes der kun sundhedscertifikater til indførsel af hø og halm fra de tre lande USA, Australien og Storbrittanien. Certifikaterne kan tilgås via linksne i dropdown-menuen.

Lovstof

Bestemmelserne om kontrol ved indførsel af hø og halm kan findes i:

Veterinærkontrolbekendtgørelsen (HISTORISK)

Vær opmærksom på, at store dele af Veterinærkontrolbekendtgørelsen nr. 134 af 06/02/2019 er ophævet ved bekendtgørelse 1351 af 10/12/2019.

Veterinærkontrolbekendtgørelsen og bekendtgørelse nr. 1351 af 10/12/2019 er pr. 1. juli 2023 blevet erstattet af bekendtgørelse nr. 611 af 24/05/2023.

Find alle tre bekendtgørelser her 

Find Kommissionens Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575 af 6. april 2022 om hasteforanstaltninger mod in​dslæbning i Unionen af mund- og klovesyge via sendinger af hø og halm fra tredjelande eller territorier og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2020/2208​ her