77. Sporbarhed af foder

Foder og stoffer beregnet til foder skal kunne spores et led frem og et tilbage. Sporbarhedskravene gælder også for fodervirksomheder, hvor foderet er beregnet til dyr, der ikke indgår i fødevareproduktionen. 

77.1 Sporbarhed af foder

Der er minimumskrav til sporbarhed i fødevarekæden. Fodervirksomheder, der producerer foder til fødevareproducerende dyr, skal opfylde de generelle krav til sporbarhed. Minimumskravene i fødevareforordningen er etablering af et system til at spore: 

 • Hvem har leveret til virksomheden?
 • Hvad er modtaget (varen skal kunne identificeres)?
 • Hvornår er modtagelsen sket?
 • Hvem er der leveret til?
 • Hvad er der leveret (varen skal kunne identificeres)?
 • Hvornår er der leveret? 

Virksomheder, der er underlagt fødevare- eller foderhygiejneforordningen skal som minimum opfylde kravene til sporbarhed, der fremgår af artikel 18 i fødevareforordningen sammen med  kravene om intern sporbarhed. 

Foderhygiejneforordning 183/2005 artikel 1 og bilag II stiller yderligere krav til sporbarheden. 

De yderligere krav til sporbarhed betyder, at virksomheden skal kunne redegøre for hvilke råvarer, der er anvendt i produkterne og  til hvilke virksomheder/kunder, de er leveret til. Dette krav om intern sporbarhed er gældende på partiniveau, så  det  er muligt at spore produktionshistorien for hvert eneste parti af de markedsførte produkter. 

Alle led i foderkæden er omfattet og dermed også det skib, der transporterer foderet/ethvert stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat foderet. 

Sporbarhedsdokumentationen skal altid være opdateret, læseligt samt umiddelbart identificerbart og tilgængeligt.  

Regler brugt i dette afsnit:

Fødevareforordning 178/2002, artikel 18

Markedsføringsforordning 767/2009, artikel 5

Foderhygiejneforordning 183/2005 artikel 1 og bilag II

77.2 Sporbarhed ved køb og salg af foder på landbrug

Landbruger har ansvar for foderets sporbarhed og skal hurtigt kunne trække foderet væk fra dyrene, hvis det konstateres, at foderet udgør en fare. Landbrugeren skal derfor føre journal over alt køb og salg af foder, og foderet skal kunne spores et led frem og et led tilbage. 

De relevante sporbarhedsoplysninger er:

 • Hvad og hvor meget foder drejer det sig om?
 • Hvilken dato er foderet modtaget eller solgt?
 • Hvem er foderet købt af eller solgt til?

Landbrugeren skal også notere alle oplysninger om sporbarhed ved salg eller overdragelse af foder, f.eks. korn, wrap eller halm, uanset om foderet bliver solgt med eller uden vederlag. 

Hvis alle sporbarhedsoplysningerne står på den månedlige faktura fra en foderleverandør, er det nok at gemme fakturaen uden at føre yderligere journal. Følgesedler og mærkningssedlerne (indlægssedlerne) for det modtagne foder skal dog gemmes, indtil fakturaen er modtaget. 

Ved brug af forblandinger og tilsætningsstoffer i foderproduktionen på landbruget (HACCP-landbrug) skal landbrugeren notere både partinummeret (batchnummer) på stofferne ned og datoen for ibrugtagning af det enkelte parti. 

Læs mere om HACCP-landbrug her: Afsnit 64. Forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form på landbrug (HACCP-landbrug)

Fødevareforordningen, artikel 18

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Del A, II Journaler, 2. e)

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering

Fødevarehygiejneforordningen, Bilag I, III Journaler, 8. a)

Det er er en god idé, at overveje sporbarhed på din bedrift, hvis du i tilfælde af dårligt (farligt) foder skal kassere dette.

 • Overvej om det vil give mening at adskille indkøbt korn og eget korn, så du undgår en sammenblanding. Hvis du skal kassere indkøbt korn, vil en adskillelse af partierne betyde, at du skal kassere mindre foder, end hvis partierne er blandet sammen.
 • Hav fokus på adskilles af forskellige partier af foder, f.eks. forskellige leverancer af soyaskrå, tilsætningsstof m.v. Styring af partier, med adskillelse, vil betyde mindre mængder af foder, der evt. skal kasseres.
 • Notere, når det er kontrolleret, at siloen er helt tom og klar til at modtage et nyt parti foder. Hvis du vil sikre fuld sporbarhed, skal din silo være helt ren, inden du tommelder siloen, da gammelt foder på silovægge tilhører gamle partier. Der kan ikke være en rest på 100 kg af gammelt foder i en tommeldt silo. 

77.3 Særligt om sporbarhed af foderlægemidler m.v.

Ledere af foderstofvirksomheder, der fremstiller, opbevarer, transporterer eller markedsfører foderlægemidler og mellemprodukter, skal føre et register over relevante data med oplysninger om køb, fremstilling, opbevaring, transport og markedsføring for at muliggøre effektiv sporing fra modtagelse til levering, herunder eksport til det endelige bestemmelsessted. 

Dokumenterne med relevante data skal opbevares i registeret i mindst 5 år efter udstedelsesdatoen. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag 1, afdeling 6