Holdbarhedsdatoer på foder

På denne side kan du læse mere om kravene til mærkning af holdbarhedsdato på foder samt mulighederne for at sælge/donere foder med overskredet holdbarhedsdato.

Du må kun markedsføre foder, som er sikkert og af sædvanlig handelskvalitet

Du må kun markedsføre og anvende sikkert foder. Det vil sige, at du skal sikre, at foderet ikke har en direkte negativ indvirkning på menneskers og dyrs sundhed, miljøet eller på dyrevelfærden, og at det ikke gør en fødevare, som stammer fra fødevareproducerende dyr, farlig at indtage.

Når du markedsfører foder skal du desuden sikre, at det er sundt, ægte, uforfalsket, egnet til formålet, af sædvanlig handelskvalitet, og at det er mærket, emballeret og præsenteret i henhold til gældende mærkningskrav. Bl.a. skal du sikre, at mærkningen/præsentationen af foderet ikke er vildledende for brugeren.

Læs mere om fodersikkerhed og sædvanlig handelskvalitet

Læs mere om mærkning og pakning af foder

To muligheder for angivelse af holdbarhedsdato

Der er for foderblandinger mærkningskrav om, at der skal angives en dato for foderets mindste holdbarhed. Datomærkningen skal være på dansk.

 Der er to muligheder for angivelse af holdbarheden af foderblandinger:

1. ”Skal anvendes inden…

For foderblandinger, der er letfordærvelige på grund af nedbrydningsprocesser, skal holdbarheden angives sådan: ”Skal anvendes inden… ” efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt dag.

Ved letfordærveligt foder forstås foder der efter en relativt kort periode ikke længere vil være af sædvanlig handelskvalitet og dermed kan udgøre en risiko for dyr eller menneskers sundhed. Det vil typisk være foder, der kræver opbevaring under særlige forhold (f.eks. på køl), eller som skal opbruges relativt hurtigt for at opretholde sædvanlig handelskvalitet i hele markedsførings/forbrugsperioden.

2. ”Skal helst anvendes inden…

For øvrige foderblandinger skal holdbarheden angives som: ”Skal helst anvendes inden…” efterfulgt af datoen — med angivelse af en bestemt måned.

Ved datoen for mindste holdbarhed forstås den periode, hvor den ansvarlige for mærkningen garanterer, at foderet bevarer de egenskaber, som der angives i mærkningen, når det er opbevaret under egnede forhold.

Når datoen for mindste holdbarhed angives, må der kun angives én dato for foderet som helhed, og den dato skal fastsættes ud fra datoen for mindste holdbarhed for hver enkelt af foderets bestanddele.

Hvis der angives en fremstillingsdato på mærkningen, kan datoen for mindste holdbarhed angives som et bestemt antal dage eller måneder efter fremstillingsdatoen. F.eks. kan det angives, at foderet er fremstillet i november 2024, og at foderet helst skal anvendes inden november 2025.  

Markedsføring af foderblandinger efter udløb af holdbarhedsdato

Foderblandinger mærket med ”Skal anvendes inden…

Du må ikke markedsføre foderblandinger, som er mærket med ”Skal anvendes inden…”, efter udløb af sidste anvendelsesdato. De anses ikke længere for at være af sædvanlig handelskvalitet.

Foderblandinger mærket med ”Skal helst anvendes inden…

Du kan lovligt markedsføre foderblandinger, som er mærket med ”Skal helst anvendes inden…”, efter udløb af den anførte holdbarhedsdato, hvis du konkret vurderer, at:

  • foderet fortsat er af sædvanlig handelskvalitet, og
  • det ved mærkning/præsentation af foderet gøres klart for brugeren, at der er tale om foder med udløbet holdbarhedsdato, og hvis relevant, at foderets indhold af vitamin og antioxidanter ikke længere har samme niveau efter udløbet af holdbarhedsdato.

Dette gælder, uanset om foderblandingen er færdigpakket eller ej.

Overdragelse af foderblandinger med overskredet holdbarhedsdato

Du må gerne sælge eller donere foderblandinger med overskredet holdbarhedsdato til andre. Det gælder dog kun, hvis foderet er mærket med en ”Skal helst anvendes inden”-dato. Du må ikke sælge eller donere letfordærveligt foder med overskredet holdbarhedsdato.

Hvis du vælger at sælge eller donere en foderblanding med overskredet holdbarhedsdato, er det dit ansvar at sikre, at foderblandingen fortsat er af sædvanlig handelskvalitet. Det betyder, at du skal foretage en vurdering af risikoen ved foderet. Det kan f.eks. ske ved enten besigtigelse af foderet, eller ved indhentelse af en udtalelse fra den producerende virksomhed. Der er ikke krav om skriftlig dokumentation.

Du kan gøre det klart for brugeren, at der tale om foder med udløbet holdbarhedsdato f.eks. ved at adskille foderet fra ikke-udløbet foder og samtidig ved skiltning gøre opmærksom på, at i dette område sælges foder med udløbet holdbarhedsdato. Du kan også vælge at mærke, f.eks. med et klistermærke påsat foderets emballage, med information om, at foderets holdbarhedsdato er udløbet. Du må ikke mærke med en ny holdbarhedsdato.

Du skal foretage en konkret vurdering af, om mærkningen af foderblandingen bliver vildledende efter udløbet af holdbarhedsdatoen. Hvis foderet f.eks. er tilsat A-vitamin, og dette er en vigtig del af foderets anvendelse, vil det være vildledende at markedsføre dette foder efter udløbet af holdbarhedsdatoen, hvis niveauet af vitamin A ikke længere er det samme, som fremgår af mærkningen på produktet. Du skal derfor i vurderingen af foderet tage højde for, om det fodertilsætningsstof, der er mærket på produktet, f.eks. vitamin A, fortsat har samme niveau efter den udløbne holdbarhedsdato. Hvis det ikke har samme niveau, skal du gøre det tydeligt for brugeren, at foderets holdbarhedsdato er udløbet, og at det pågældende niveau af vitaminer derfor ikke er som anført i mærkningen.