Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Vejledning om økologiske fødevarer

Vejledningen fortæller om reglerne for fremstilling og markedsføring af økologiske fødevarer og den tilhørende kontrol.

​​Vejledningen om økologiske fødevarer er først og fremmest rettet mod virksomheder, der markedsføre​r økologiske fødevarer samt andre med særlig interesse i reglerne om økologiske fødevarer.

Læs Vejledning om økologiske fødevarer m.v. - december 2021

I forhold til den tidligere​ vejledning fra april 2020 er der foretaget en række opdateringer og justeringer, som følge af

Væsentligste ændringer ​​i vejlednin​gen

Herunder listes nogle ​af de væsentligste ændringer, der afspejles i den nye vejledning. De relevante afsnit i vejledningen er anført i parenteserne.

 • "Økologikontrolerklæringer" erstattes af "økologicertifikater", og der tales nu om, at virksomhederne under økologikontrolordningen er "økologicertificeret". Processen vedrørende fastlæggelse af vilkårene for de økologiske aktiviteter i økologirapporten bibeholdes som hidtil. (Se blandt andet afsnit 6.3 og 6.3.9.1.2.)

 • Detailforhandling af "uindpakkede" økologiske fødevarer (over en vis bagatelgrænse) skal økologicertificeres. (Se blandt andet afsnit 6.2.3.2. og afsnit nedenfor). Dette har konsekvenser for både de detailbutikker, der skal økologicertificeres (se særligt afsnit 6.3.17.3. og bilag 4) og øvrige detailbutikker, som skal være opmærksomme på, om deres salg – ud fra et skøn - overskrider bagatelgrænsen. (Se afsnit 6.7).

 • Præcisering af bestemmelserne i økologiforordningen om anmeldelse af markedsføring eller opbevaring. (Se afsnit 6.2.3.)

 • De nye lister over tilladte tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og ikke-økologiske landbrugsingredienser ses af bilag V i forordningen, der i vejledningen kaldes "Positivliste-økologiforordningen".
  Det skal bemærkes, at listen over tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, i bilag V, Del B, først træder i kraft 1. januar 2024. Indtil da gælder fortsat listen over ikke-økologiske landbrugsingredienser nævnt på bilag IX i forordning 889/2008. Ved næste revision af vejledningen vil dette fremgå af afsnit 3.4.

 • De nationale tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser, der gives efter 1. januar 2022 er ikke længere virksomhedsspecifikke, men kan anvendes af alle fødevarevirksomheder i Danmark. En tilladelse kan gives af seks måneders varighed med op til to mulige forlængelser. (Se afsnit 3.4.1.)

 • Nye import-bestemmelser. (Se bl.a. afsnit 5.1 ) og siden om Import af økologi

 • Kun naturlige aromaer, hvor den aromagivende bestanddel består af mindst 95 vægtprocent af det udgangsmateriale, der henvises til i varebetegnelsen (fx "naturlig jordbæraroma"), må fremover anvendes i økologiske fødevarer. Aromaerne skal endvidere regnes som landbrugsingredienser. (Se afsnit 2.3.2.)

 • Detaljerede krav til virksomhedernes opfølgning ved mistanke om, at et økologisk produkt ikke overholder økologireglerne – fx som følge af fund af restkoncentrationer af pesticider, som ikke er tilladt ved økologisk produktion. (Se afsnit 6.6.)

 • Pr 1. januar 2024 kan der forventes nye regler om brug af rengørings- og desinfektionsmidler. (Se afsnit 4.2.)

 • Bemærk overgangsbestemmelserne, som er nævnt i afsnit 1.3.

Hvis du har bemæ​​rkninger til vej​​ledningen

Vejledningen om økologiske fødevarer sendes ikke i høring, men bemærkninger modtages gerne løbende.

Send bemærkninger til okologi@fvst.dk - med emnet "Bemærkninger til økologivejledningen

Vejledningen vil blive justeret efter behov på baggrund af de indko​mne bemærkninger.

Ændret 11. august 2022