Whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen

Whistleblowerordningen giver dig mulighed for anonymt og fortroligt at gøre os opmærksom på ulovlige eller kritisable forhold i Fødevarestyrelsen. Som whistleblower er du beskyttet mod repressalier.

Det er begrænset, hvem der kan benytte whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen, og hvilke forhold der kan indberettes om. Du kan læse om mulighederne for at klage eller bruge whistleblowerordningen på denne side.

Hvem kan bruge whistleblowerordningen?

Du kan benytte whistleblowerordningen, hvis du er ansat eller tidligere ansat i Fødevarestyrelsen. Herunder også ulønnet praktikant, samarbejdspartner inklusive underleverandør eller ansat hos en samarbejdspartner, som Fødevarestyrelsen har et samarbejde med. Du behøver ikke at have påbegyndt dit arbejde i Fødevarestyrelsen, før du kan indberette forhold, hvis blot du er blevet ansat.

Personkredsen, der er omfattet af Fødevarestyrelsens whistleblowerordning, kan efter en konkret vurdering også være omfattet af whistleblowerordningen i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 

Se ministeriets whistleblowerordning (fvm.dk)

Forbrugere og virksomheder kan ikke bruge whistleblowerordningen

Forbrugere eller ansatte i fødevarevirksomheder kan ikke bruger whistleblowerordningen. Hvis du er forbruger eller ansat i en fødevarevirksomhed, og du ønsker at tippe Fødevarestyrelsen om mulig sjusk og snyd i en fødevarevirksomhed, kan du ikke bruge whistleblowerordningen til det. Du kan tippe os helt anonymt via vores klageformular, hvis du ønsker det.

Brug vores blanket til at indgive en klage som forbruger eller ansat i fødevarevirksomhed (virk.dk) 

Virksomheder og besætningsejere kan ikke bruge whistleblowerordningen. Hvis du eksempelvis er en virksomhed eller besætningsejer, der har haft kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen, kan du som udgangspunkt heller ikke benytte whistleblowerordningen. 

Sådan klager du over Fødevarestyrelsens afgørelser som virksomhed eller besætningsejer

Du kan indberette alvorlige forhold

Du kan indberette oplysninger om alvorlige forhold, der er af betydning for Fødevarestyrelsens varetagelse af vores opgaver. Det er altid en konkret vurdering, om der er tale om et forhold, der skal behandles gennem whistleblowerordningen. 

Som udgangspunkt kan du indberette om alvorlige forhold, herunder overtrædelse af EU-retten, straffeloven og anden lovgivning, forvaltningsretlige principper og interne retningslinjer. Du kan også indberette om grove, personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.

Du bør derfor altid have konkret viden eller begrundet mistanke om, at der er begået sådanne forhold, inden du benytter dig af whistleblowerordningen. Andre forhold skal som udgangspunkt håndteres via din nærmeste leder, tillidsrepræsentant og/eller HR-afdelingen.

Whistleblowerenheden har tavshedspligt og behandler din indberetning fortroligt

Fødevarestyrelsens whistleblowerenhed hører hjemme i HR-afdelingen, men det er kun de få sagsbehandlere i whistleblowerenheden, der kan læse og behandle din indberetning. Sagsbehandlerne har tavshedspligt både i forhold til, hvem du er, og hvad din indberetning handler om. Kun i helt ekstraordinære tilfælde vil whistleblowerenheden være nødt til at videregive dine oplysninger, herunder eksempelvis til politiet.

Hvis din indberetning ikke er omfattet af whistleblowerlovens anvendelsesområde og derfor ikke er omfattet af whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen, vil oplysningerne i indberetningen ikke være omfattet af den særlige fortrolighed og tavshedspligt i whistleblowerloven.

Din indberetning kan være anonym, hvis du ønsker det

Både din indberetning og den efterfølgende dialog med whistleblowerenheden er anonym, hvis du ønsker det. Du skal i så fald blot lade være med at give oplysninger om, hvem du er og i øvrigt følge nedenstående retningslinjer for valg af det netværk, du gør brug af. Uanset om du vælger at være anonym eller ej, har whistleblowerenheden tavshedspligt både i forhold til din​ identitet og identiteten på de personer, som du eventuelt nævner i din indberetning.

Hvis du sender oplysninger ind til whistleblowerordningen fra en computer, der er på Fødevarestyrelsens netværk, eller via linket til den digitale whistleblowerportal på Fødevarestyrelsens hjemmeside, vil dette kunne blive registreret som led i den almindelige logning af brugeraktiviteter på Fødevarestyrelsens netværk. Du kan undgå dette ved at indtaste web-adressen https://fvst.sit-wb.dk/ i en browser på en privat eller offentlig computer, der ikke er tilkoblet Fødevarestyrelsens netværk. Hvis du ønsker at sikre din anonymitet yderligere, kan du benytte dig af et krypteret netværk som en TOR-browser.

Al kommunikation foregår på en digital portal ​

Whistleblowerenheden kommunikerer kun med dig via den digitale whistleblowerportal. Når du har sendt en indberetning, skal du følge med i sagen ved løbende at logge dig ind og svare på eventuelle spørgsmål fra enheden. Det er vigtigt, at du løbende følger med i, om whistleblowerenheden har skrevet til dig.

Din indberetning slettes som udgangspunkt automatisk fra portalen efter 90 dage, hvorefter hverken whistleblowerenheden eller du kan tilgå indberetningen. Vi vil inden fristens udløb give feedback på din indberetning, men denne vil blive slettet sammen med indberetningen efter fristens udløb. Du skal derfor logge ind, inden den bliver slettet, hvis du vil læse den.

Når du sender indberetningen, får du en kode på kvitteringsbilledet. Det er vigtigt, at du gemmer koden. Du skal bruge den til komme ind på din indberetning efterfølgende. Mister du koden, mister whistleblowerenheden muligheden for at kommunikere med dig, hvis du ikke har givet oplysninger om, hvordan du kan kontaktes på anden vis. 

Du kan indberette til Den Nationale Whistleblowerordning i stedet for til Fødevarestyrelsen​​​​​

Hvis du ikke er tryg ved at indberette direkte til Fødevarestyrelsen eller eventuelt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, kan du i stedet foretage din indberetning til den uafhængige og eksterne whistleblowerordning Den Nationale Whistleblowerordning. Du har frit valg, om du vil indberette til en intern eller ekstern whistleblowerordning.​​

Fødevarestyrelsen opfordrer til, at​ du indberetter internt i tilfælde, hvor overtrædelse kan imødegås effektivt, og hvor du vurderer, at der ikke er risiko for repressalier. Du kan dog vælge i stedet at indberette til Den Nationale Whistleblowerordning, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne. Den Nationale Whistleblowerordning hører under Datatilsynet.

Gå til Den Nationale Whistleblowerordning (whistleblower.dk)

Hverken den interne eller eksterne whistleblowerordning indskrænker offentligt ansattes ytringsfrihed i øvrigt. Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed kan findes længere nede på siden.​ 

Som whistleblower er du beskyttet m​​od repressalier​

Du er som whistleblower beskyttet mod repressalier i medfør af lov om beskyttelse af whistleblowere. Det betyder blandt andet, at en whistleblower har krav på godtgørelse, hvis denne er blevet udsat for repressalier som følge af en indberetning.

Læs lov om beskyttelse af whistleblowere (retsinformation.dk)

Derudover er du beskyttet af databeskyttelsesforordningen. Det gælder både oplysninger om dig og oplysninger om de personer, du eventuelt giver oplysninger om i din indberetning. Vær opmærksom på, at whistleblowerloven på visse områder indskrænker registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, herunder for så vidt angår whistleblowerenhedens oplysningspligt.

Den digitale whistleblowerportal kan tilgås her

Vær opmærksom på vejledning om anonymitet, inden du klikker.

Gå til den digitale whistleblowerportal

Statistik vedrørende whistleblowerordningen i Fødevarestyrelsen

Det følger af whistleblowerlovens § 27, at Fødevarestyrelsen mindst én gang årligt skal offentliggøre oplysninger om sin virksomhed efter whistleblowerloven.

Oplysningerne for hele kalenderåret 2023 findes i tabellen nedenfor.

Indberetninger 2023 Antal
Modtagne indberetninger 28
Afviste indberetninger 26
Realitetsbehandlede indberetninger 2
Indberetninger afsluttet efter realitetsbehandling 1
Indberetninger der forsat er under realitetsbehandlede indberetninger 1

22 af de modtagne indberetninger er afvist, fordi de er indgivet af borgere med oplysninger om eventuelle brud på fødevarelovgivningen. Tre af de modtagne indberetninger er blevet afvist, fordi de er indgivet af borgere med oplysninger om eventuelle brud på veterinærlovgivningen. En indberetning var tom og er ikke blevet behandlet.

De afviste indberetninger under whistleblowerordningen, er videregivet internt i Fødevarestyrelsen til rette kontrolenhed, der har varetaget behandlingen af oplysningerne.

Temaerne for de realitetsbehandlede indberetninger er tavshedspligt og Fødevarestyrelsens interne kørselsregler.

Fødevarestyrelsen har i 2023 opdateret vores internetside om whistleblowerordningen, så det mere klart fremgår, hvilke sager der behandles under ordningen.                                                                                                                

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at man som forbruger ikke kan benytte sig af whistleblowerordningen.

Er du forbruger, og du ønsker at gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på potentielle brud på fødevarelovgivning, skal du gøre brug af denne formular. 

Oplysningerne for december 2021 og hele kalenderåret 2022 findes i tabellen nedenfor.

Indberetninger  Antal
Modtagne indberetninger 14
Afviste indberetninger 10
Realitetsbehandlede indberetninger 4
Indberetninger afsluttet efter realitetsbehandling 3
Indberetninger der forsat er under realitetsbehandling 1
Indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 0

10 af de modtagne indberetninger er blevet afvist, da de var indgivet af forbrugere med oplysninger om eventuelle brud på fødevarelovgivningen i blandt andet fødevarevirksomheder. De er afvist som indberetninger under whistleblowerordningen, men de er samtidig videregivet internt i Fødevarestyrelsen til rette kontrolenhed, der har varetaget behandlingen af oplysningerne.

Af de realitetsbehandlede indberetninger har temaerne været potentielt strafbare forhold, overtrædelse af EU-retsakter, overtrædelse af dansk ret og overtrædelse af interne retningslinjer i Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at man som forbruger ikke kan benytte sig af whistleblowerordningen.

Er du forbruger, og du ønsker at gøre Fødevarestyrelsen opmærksom på potentielle brud på fødevarelovgivning, skal du gøre brug af denne formular. 

Kontakt Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33​​
2600 Glostrup

Se øvrige muligheder for at komme i kontakt ​med Fødevarestyrelsen​​

Få mere information