Egenkontrol - lovstof

Virksomheder skal have et system til løbende at sikre, at produkterne, man sælger, er i orden, så lovgivningen bliver overholdt, og produkterne ikke er sundhedsskadelige. Det system kaldes egenkontrol.

I fødevarevirksomheder skal der f.eks. holdes øje med temperaturen ved opvarmning og nedkøling af fødevarer, der skal være tjek på sikring mod skadedyr, og personalets hygiejne skal være i orden.

Det er altid den enkelte virksomheds ansvar, at tingene er i orden, og at lovgivningen overholdes. Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende, at virksomhederne har styr på egenkontrollen.

Hvilken grad af egenkontrol, der er nødvendig, afhænger af, hvilke typer varer virksomheden sælger. F.eks. om der pakkes og tilberedes fødevarer m.v. Nye fødevarevirksomheder starter derfor med at lave en risikoanalyse, der klarlægger, hvordan egenkontrollen skal skrues sammen.

Reglerne om egenkontrol i fødevarevirksomheder er fastlagt i EU-forordninger. Reglerne er uddybet og forklaret med eksempler i Fødevarestyrelsens vejledning om egenkontrol. På denne side finder du regler og vejledninger om egenkontrol.

EU-forordningerne finder du på EUR-LEX. Der ligger konsoliderede udgaver. Det er en sammenskrivning af den oprindelige tekst og ændringerne. Vær opmærksom på, hvilke ændringer der er indarbejdet. De konsoliderede tekster er udelukkende ment som en hjælp, og Fødevarestyrelsen påtager sig ikke ansvar for indholdet.

Forordninger

I artikel 17 står d​​en overordned​e regel om, at virksomheder både skal overholde reglerne og selv holde øje med, at de overholder dem dvs. ansvar og egenkontrol.

Bestemmelsen gælder i forhold til alle fødevareregler. De​r nævnes intet krav om skriftlighed, så der er udelukkende krav om skriftlig egenkontrol, når det står i den enkelte regel.

Konsolideret tekst: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

I artikel 4, stk. 2 står, at fødevarevirksomheder skal overholde de ​​almindelige hygiejnebestemmelser. Heller ikk​​e her er der krav o​m skriftlighed, så disse hygiejnereglerne kan overholdes med "Gode arbejdsgange".

I artikel 5 står, at​ fødevarevirksomheder skal føre skriftlig egenko​ntrol efter de såkaldte HACCP-principper på de områder, hvor der kan være en risiko for fødevaresikkerheden.

Konsolideret tekst: Europa-Parlamentets Og Rådets Forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne

Vejledning

Beskriver indgående alle de forskellige områder, der kan være omfattet af en virksomheds egenkontr​​​ol.

Fødevarestyrelsens egenkontrolvejledning

Vejledninger fra EU-Kommissionen

D​et er en vejledning i ledelsessystemer for fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder donation. Der gives en oversigt over basisprogrammer/Gode arbejdsgange som EFSA anbefaler i forbindelse med donation.

Kommissionens vejledning om fødevaresikkerhed for fødevaredetailhandlere, herunder fødevaredonation

Vejledning​​en er udvidet til også at beskrive PRP’er (prerequisite programmes, gode arbejdsgange) og HACCP (hazard analysis and critical control points, risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter) i et ledelsessystem for fødevaresikkerhed.

Kommissionens vejledning om implementering af ledelsessystemer for fødevaresikkerhed