Handelsnormer og varestandarder - lovstof

Markedsføring Mærkning

Der er fastsat regler (standarder) for en række fødevarer, og disse regler rækker ud over, hvad der gælder for fødevarer generelt. Standarderne kan omfatte regler for fremstilling, kvalitet, behandling eller opbevaring mm., og der gælder særlige mærkningsregler, herunder regler om mærkning med oprindelse.

Visse produkter er reguleret efter en fælles EU-lovgivning. Dette gælder for:

 • Fjerkrækød​
 • Frisk frugt og grønt
 • Kød fra kreaturer under 12 måneder
 • Mælk og mejeriprodukter
 • Olivenolie mm.
 • Vin
 • Æg

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for lan​dbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007

Nedenfor præsenteres lovgivning, der gælder for specifikke varegrupper. Vær opmærksom på,​ at links til EU-lovgivning er til den seneste konsoliderede udgave, og at der kan være senere ændringer til reglerne. 

Se nyeste lovgivning på EUR-LEX´s hjemmeside

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.

Som ændret ved:

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår frugt og grøntsager og forarbejdede frugter og grøntsager

Find rundt i reglerne

 • Friske frugter og grønsager omfattet af handelsnormerne fremgår af bilag I, del IX, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013.
 • Reglerne for oprindelsesmærkning fremgår af artikel 76, stk. 1, til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013.
 • Reglerne om den generelle handelsnorm fremgår af bilag I, del A, til Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2011.
 • Reglerne om de specifikke handelsnormer fremgår af bilag I, del B, til Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2011.
 • Reglerne om kontrol med de specifikke handelsnormer​ fremgår kapitel  II, samt bilag IV, til Kommissionens forordning (EF) nr. 543/2011.

EU-lovgivning

Rådets direktiv nr. 2001/110/E​F af 20. december 2001 om honning

Dansk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 774 af 4. juni 2015 om honning 
 

Vejledning

Fødevarestyrelsen har udarbejdet to vejledninger for mærkning af honning; én der vedrører mærkning af honning, der er høstet i Danmark, og én der vedrører honning, der er høstet i udlandet. Vejledningerne er udtryk for best-practise, hvilket betyder, at de viser, hvordan honning kan mærkes, hvis man vil være sikker på, at det bliver gjort korrekt og på en for forbrugeren tydelig måde.

Placeringen af oplysningerne på forsideetiketten er ikke et krav for samtlige oplysninger, men det er hensigtsmæssigt, at de oplysninger, som vi ved, at forbrugeren lægger vægt på ved køb, er angivet på forsideetiketten.

Mærkning af dansk honning

Mærkning af udenlandsk honning

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter 

Kommissionens afgørelse nr. 791 af 20. december 2010 om udarbejdelse af en fortegnelse over de produkter, der omhandles i del III, nr. 1, andet afsnit, i bilag XII til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 

Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning
 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2203 af 25. november 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende kaseiner og kaseinater til konsum og om ophævelse af Rådets direktiv 83/417/EØF

Rådets direktiv 2001/114/EF af 20. december 2001 om visse former for konserveret helt eller delvis inddampet mælk bestemt til konsum, som ændret ved Direktiv 2007/61/E

Find rundt i reglerne

Beskyttelse af betegnelser for mælk og mejeriprodukter er fastsat i: 

 • Bilag VII, del III, til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1308/2013

Visse smørbare fedtstoffer (smør, margarine og blandingsprodukter) er reguleret efter:

 • Bilag VII, del VII, til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1308/2013
 • Kommissionens forordning (EF) nr. 445/2007 af 23. april 2007 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2991/94 om handelsnormer for visse smørbare fedtstoffer og til Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 om beskyttelse af benævnelserne for mælk og mejeriprodukter i forbindelse med afsætning

Konsummælk er reguleret efter:

 • Bilag VII, del IV, til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 1308/2013

​Dansk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 195 af 27. februar 2023 om mælkeprodukter m.v.

EU-lovgivning

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008

Spiritus, som ikke opfylder kravene i denne forordning, men som opfylder kravene i den nu ophævede forordning 110/2008, og som er produceret før den 25. maj 2021, må fortsat bringes i omsætning indtil lagrene er opbrugt.

Kommissionens gennemførelsesforordning  (EU) 2021/724 af 3. marts 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår meddelelser fra medlemsstaterne til Kommissionen med hensyn til de organer, der er udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocesser for spiritus, og de kompetente myndigheder, som er ansvarlige for at sikre overholdelsen af nævnte forordning

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/723 af 26. februar 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 for så vidt angår oprettelsen af et offentligt register over de organer, som hver medlemsstat har udpeget til at føre tilsyn med lagringsprocessen for spiritus​

Kommissionens forordning (EF) nr. 2870/2000 af 19. december 2000 om EF-referenceanalysemetoder for spiritus

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN: Retningslinjer for gennemførelsen af visse mærkningsbestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008

EU-lovgivning

Europa-Parlam​entets og Rådets forordning (EF) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91

Gennemførelsesbestemmelser vedr. vin

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, ledsagedokumenter og certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser, meddelelser og offentliggørelse af meddelte oplysninger, om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og sanktioner, om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 555/2008, (EF) nr. 606/2009 og (EF) nr. 607/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2009 og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2015/560

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår tilladelsesordningen for plantning af vinstokke, fortegnelsen over vindyrkningsarealer, certificering, ind- og udgangsbøger, obligatoriske anmeldelser og meddelelser, om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og til Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår de relevante kontroller og om ophævelse af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/561

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/33 af 17. oktober 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, restriktioner for anvendelsen, ændringer af produktspecifikationer, annullering af beskyttelsen og mærkning og præsentation
 
Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/34 af 17. oktober 2018 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår ansøgninger om beskyttelse af oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren, indsigelsesproceduren, ændringer af produktspecifikationer, registret over beskyttede betegnelser, annullering af beskyttelsen og anvendelsen af symboler, og om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår et passende kontrolsystem
 
Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår vindyrkningsområder, hvor alkoholindholdet kan forhøjes, de tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for produktion og konservering af vinavlsprodukter, minimumsalkoholindholdet for biprodukter og deres bortskaffelse samt offentliggørelsen af OIV-dossierer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/935 af 16. april 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår analysemetoder til bestemmelse af vinavlsprodukters fysiske, kemiske og organoleptiske egenskaber og meddelelser om medlemsstaternes beslutninger om forhøjelser af det naturlige alkoholindhold

Find rundt i r​eglerne​​

Reglerne om vin omfatter:

 • Definit​​ion af vin,
 • Geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle betegnelser for vin,
 • Mærkning og præsentation af vin, herunder mærkning med indhold af allergener,
 • Vinfremstilling (ønologiske fremgangsmåder og restriktioner) og analysemetoder,
 • Ledsagedokumenter og registre i vinsektoren
 • Import og eksport af vin.

Definit​​ion af vin

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 er beskrevet, hvad der forstås ved vin.

 • I bilag I, del XII, er angivet, hvilke der omfattes af vinsektoren,
 • I bilag VII, del II, er defineret kategorier af vinavlsprodukter.

Re​gl​​​er om geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser og traditionelle betegnelser for vin

I Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013 er der regler om oprindelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og traditionelle benævnelser i vinsektoren.

 • Reglerne står i artikel 92-108 og 112-113.

Supplerende regler står i Kommissionens forordninger (EF) Nr. 2019/33 og (EF) Nr. 2019/34 af 17. oktober 2018.

 • Beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser er omhandlet i
  • Artikel 2-23 i forordning (EF) Nr. 2019/33
  • Artikel 2-20 i forordning (EF) Nr. 2019/34
 • Traditionelle benævnelser er omhandlet i
  • Artikel 24-39 i forordning (EF) Nr. 2019/33
  • Artikel 21-29 i forordning (EF) Nr. 2019/34

Mærkningskrav til vin

Mærkningsreglerne for vin står i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013, artikel 117-121.

Desuden er reglerne om mærkning og præsentation af vin specificeret nærmere i Kommissionens forordning (EF) Nr. 2019/33, artikel 40-58.

Krav om mærkning af vin med indhold​ af allergene stoffer

Regler om mærkning af vin med allergene stoffer står i artikel 41, stk. 1, og i bilag I til Kommissionens forordning (EF) Nr. 2019/33.

Regler​ om vinfremstilling (ønologiske metod​​​​er og fremgangsmåder) og analysemetoder

Reglerne om ønologiske fremgangsmåder og analysemetoder fremgår af artikel 80 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

 • Bilag VIII, del I, til forordning 1308/2013 omhandler tilsætning, syring og afsyring i visse vindyrkningszoner.
 • Bilag VIII, del II, til forordning 1308/2013 omhandler restriktioner.

I Kommissionens forordning (EU) 2019/934 af 12. marts 2019 er reglerne specificeret nærmere:

 • Bilag I A omhandler tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for fremstilling af vin,
 • Bilag I B omhandler grænseværdier for svovldioxidindholdet (sulfit) i vin,
 • Bilag II omhandler tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for fremstilling af mousserende vin,
 • Bilag III omhandler tilladte ønologiske fremgangsmåder og restriktioner for hedvin.

Regler om ledsagedokumenter og registre i vinsektoren

Reglerne om ledsagedokumenter og registre i vinsektoren fremgår af artikel 147 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

Reglerne om ledsagedokumenter er specificeret nærmere i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, artikel 8 – 19, artikel 35 samt bilag V.

Reglerne om registre i vinsektoren vin er specificeret nærmere i:

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, artikel 28- 30, samt artikel 35
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017, artikel 13-21

Regler om import og eksport af vin

Reglerne om import af vin, herunder certifikater, fremgår af artikel 90 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1308/2013 af 17. december 2013.

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, artikel 20-27, samt bilag VII. (VI 1- og VI 2-dokumenter)
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017, artikel 20-27

Regler om certifikater til brug for eksport af vin findes i

 • Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/273 af 11. december 2017, bilag V og VI
 • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/274 af 11. december 2017, artikel 12 og 13

Dansk lovgivning

Bekendtgørelse nr. 1199 af 26. november 2019 om vin