24. Hvilken myndighed, hvilken blanket og procedure ved autorisation og registrering

Virksomheder skal autoriseres eller registreres hos forskellige myndigheder afhængigt af deres aktiviteter.

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket

Primærproducenter skal i nogle tilfælde registreres hos Fødevarestyrelsen. I andre tilfælde skal primærproducenter registreres hos andre myndigheder. De forskellige typer af primærproducenter, og hvordan de skal registrere sig, er beskrevet i listen nedenfor.

Visse primærproducenter, f.eks. landbrug og gartnerier, der skal registreres hos Fødevarestyrelsen, skal registrere sig på www.landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af MitID, enten en personlig ID eller en medarbejder ID.

Primærproducenter, der er fritaget for at bruge digitale formularer, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Hvis virksomheden er registreret efter anden lovgivning, kan denne registrering i visse tilfælde også fungere som registrering efter fødevarelovgivningen. Det gælder for fiskere og muslingefiskere, der registreres i Fiskeristyrelsen, for jægere med jagttegn fra Miljøstyrelsen, og for biavlere registreret hos Landbrugsstyrelsen.

Liste over primærproducenter med links til de myndigheder, der autoriserer eller registrerer dem: 

 • Fiskere og muslingefiskere skal være registreret til erhvervsfiskeri i Fiskeristyrelsen: https://fiskeristyrelsen.dk/
 • Jægere skal have jagttegn fra Miljøstyrelsen: https://mst.dk/
 • Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen: https://lbst.dk/
 • Opdrættere af husdyr, herunder akvakulturvirksomheder med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved søer, åer og i havet, skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs Register (CHR) og www.landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer. Opdrættere af fjerkræ med henblik på markedsføring af konsumæg skal desuden være registreret hos Danske Æg. Akvakulturvirksomheder skal før registrering i CHR og landbrugsindberetning.dk være registreret eller godkendt efter dyresundhedsloven. For at blive godkendt efter dyresundhedslovgivningen skal akvakulturvirksomheden kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og følge anvisningerne.
 • Producenter af vegetabilske primærprodukter (korn, gulerødder, kartofler, æbler, kirsebær osv.) skal være registreret hos Fødevarestyrelsen via www.landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer.
 • Producenter af tang (makroalger), f.eks. på liner eller på havbunden, eller mikroalger, f.eks. dyrkning af mikroalger i rør, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”. Producenter af tang på søterritoriet, f.eks. på liner eller på havbunden, skal også kontakte Kystdirektoratet (www.kyst.dk) for eventuel tilladelse til at producere tang på den ønskede lokalitet.
 • Mellemhandlere af levende muslinger m.m. og vildtdepoter, der skal registreres som primærproducenter, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk (+45 7227 6900) eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af registreringen, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.
 • Producenter af spirer skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Virksomheder, der vil ansøge om autorisation til at producere spirer, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk (+45 7227 6900) eller bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk. Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.
 • Indvindingsanlæg for kildevand og naturligt mineralvand skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.
 • Virksomheder, der producerer salt, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.
 • Virksomheder, der indsamler svampe, bær, tang og andre alger, birkesaft, snegle, myrer m.v. i naturen eller fanger fisk, krebsdyr og lignende i put-and-take søer i et omfang, så de er over bagatelgrænsen, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.
 • Primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder af visse animalske produkter, dvs. mindre mængder kød af tamfjerkræ, opdrættede kaniner eller opdrættet fjervildt, eller levende muslinger m.m. eller æg, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.
 • Primærproducenter med direkte levering til endelige forbrugere af visse animalske produkter , dvs. mindre mængder af fisk eller krebsdyr eller mælk, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.
 • Primærproducenter, der leverer æg til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: www.fvst.dk søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”. 

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 3-6 og kapitel 7

CHR-bekendtgørelsen

Dyresundhedsloven

Forordningen om supplerende regler for akvakulturvirksomheder

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken blanket

Når en detailvirksomhed, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed samt virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal autoriseres eller registreres hos Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed eller FKM-virksomhed, skal virksomheden bruge den digitale formular: www.fvst.dk, søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”.

Det gælder også virksomheder, der skal registreres til at assistere ved slagtning hos landmænd, hvad enten der er tale om hjemmeslagtning eller slagtning med henblik på at afsætte kødet ved direkte levering fra primærproducenten til endelige forbrugere eller til lokale detailvirksomheder.

Virksomheder, der er fritaget fra at bruge den digitale formular, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.

Ved oprettelse af en kvindemælkscentral skal man kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og give de oplysninger, Fødevarestyrelsen anmoder om.

Hvis en virksomhed ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering uden at bruge den digitale formular og ikke er fritaget fra at bruge den digitale formular, kan styrelsen ikke behandle ansøgningen om autorisation eller registrere virksomheden.

Fødevarevirksomheder, der ønsker at levere produkter til foderbrug, skal være registreret eller godkendt som fodervirksomhed.

En fødevarevirksomhed, som ønsker at markedsføre følgende restprodukter fra egen fødevareproduktion eller egne tidligere fødevarer, kan meddele dette til Fødevarestyrelsen ved brug af den ovennævnte digitale blanket:

 • produkter af ikke-animalsk oprindelse (vegetabilsk eller mineralsk oprindelse),
 • mejeriprodukter, herunder valle, leveret direkte fra mejeri til husdyrbrug i Danmark,
 • tidligere fødevarer, som er forarbejdede, og som kan indeholde forarbejdede animalske fødevarer i form af mælk, æg, honning, fedt, gelatine og kollagen.

En fødevarevirksomhed, som ønsker at markedsføre andre end de ovenfor nævnte restprodukter og tidligere fødevarer til foderbrug, eller som ønsker at behandle eller forarbejde produkterne, før de markedsføres til foderbrug, skal bruge blanketten til registrering og godkendelse af fodervirksomheder. En fødevarevirksomhed, som ønsker at transportere eller oplagre produkter til foderbrug for andre fødevarevirksomheder, skal også bruge blanketten til registrering og godkendelse af fodervirksomheder. Find blanketten på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, søg efter ”Registrering og godkendelse af fodervirksomhed”. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7 og kapitel 7

Foderbekendtgørelsen, kapitel 6 

24.3 Udenlandske virksomheder, der håndterer fødevarer eller FKM i Danmark – engelsk blanket

Fødevarevirksomheder og virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, der er etableret i et andet EU/EØS-land, og som permanent, midlertidigt eller lejlighedsvist udbyder tjenesteydelser i Danmark, kan bruge den engelsksprogede blanket til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

Se blanketten på danishbusinessauthority.dk eller på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk/ – søg efter ”Food business operator”.

Læs mere om oprettelse af virksomhed i Danmark på danishbusinessauthority.dk søg efter ”Business Denmark”:

Blanketten udfyldes og sendes elektronisk til Fødevarestyrelsen.

Derefter vil virksomheden senest 10 dage efter modtagelsen i Fødevarestyrelsen modtage en kvittering med oplysning om sagsbehandlingsfristen og om, at virksomheden ikke må påbegynde de ansøgte/anmeldte aktiviteter, før virksomheden er autoriseret eller registreret hos Fødevarestyrelsen.

Midlertidige eller lejlighedsvise aktiviteter skal kun registreres i Danmark, hvis de er over bagatelgrænsen. Hvis en udenlandsk virksomhed under bagatelgrænsen indfører fødevarer til Danmark, skal aktiviteten ”indførsel” i Danmark registreres. F.eks. en mobil virksomhed, som har varer med ind i Danmark i den transportable fødevarevirksomhed. Virksomheden kan bruge den engelsksprogede blanket til at anmelde aktiviteten.

Udenlandske virksomheder kan også bruge den dansksprogede digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk - søg efter ”Digital registrering af fødevarevirksomhed”. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 26, stk. 3, og § 32, stk. 5

24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

Virksomheder eller fysiske personer med erhvervsaktiviteter, f.eks. enkeltmandsvirksomheder, der allerede er fritaget for tilslutning til Offentlig Digital Post fra kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor virksomheden eller vedkommende har adresse, er også fritaget for at bruge den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v.

Virksomheder, der ikke er omfattet af krav om CVR-nummer og derfor ikke behøver tilslutte sig Offentlig Digital Post, er fritaget fra at bruge den digitale formular.

Virksomheder og fysiske personer med erhvervsaktiviteter, der er fritaget for at bruge den digitale formular, og som ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering m.v. hos Fødevarestyrelsen, skal kontakte styrelsen telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 33

Bekendtgørelse om fritagelse af juridiske enheder med CVR-nummer samt fysiske personer med erhvervsaktiviteter for tilslutning til Digital Post

24.5 Hvornår må virksomheder, der skal registreres, begynde sine fødevareaktiviteter

En virksomhed, der håndterer fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM) og skal registreres hos Fødevarestyrelsen, må først begynde sine aktiviteter, når den er registreret hos Fødevarestyrelsen.

En virksomhed, der anmelder sig til registrering via den digitale formular på virk.dk eller via Fødevarestyrelsens hjemmeside, kan som udgangspunkt begynde sine fødevareaktiviteter, straks efter anmeldelsen. Virksomheden modtager et ”strakssvar”, dvs. en kvittering, fra Fødevarestyrelsen med besked om, at virksomheden er registreret.

Hvis anmelderen udover at afkrydse i rubrikker har skrevet bemærkninger, f.eks. om de påtænkte aktiviteter, til Fødevarestyrelsen, vil det fremgå af strakssvaret, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmeldelsen, og at virksomheden må vente med at påbegynde sine aktiviteter, til Fødevarestyrelsen har registreret virksomheden. Fødevarestyrelsen bestræber sig på at bekræfte registreringen senest fire uger efter, at anmeldelsen er modtaget.

Ved det første kontrolbesøg efter registreringen skal Fødevarestyrelsen have præcise oplysninger fra virksomheden om dens aktiviteter. Fødevarestyrelsen indplacerer virksomheden i en risikogruppe ved besøget og fastsætter derefter en standardkontrolfrekvens, som virksomheden herefter får meddelt.

Hvis en virksomhed oplyser, at den også har aktiviteter, der skal autoriseres, vil der stå i strakssvaret, at virksomheden må påbegynde de registrerede aktiviteter. Men at virksomheden skal vente med at påbegynde de aktiviteter, der kræver autorisation, til Fødevarestyrelsen har meddelt autorisation. 

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 31 og 36

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 2 

24.6 Hvornår må virksomheder, der skal autoriseres, begynde sine fødevareaktiviteter

Virksomheden må først begynde sine fødevareaktiviteter, når den har fået autorisation eller betinget autorisation af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen skal først på besøg i virksomheden. Under besøget vurderer Fødevarestyrelsen virksomhedens risikoanalyse og det skriftlige egenkontrolprogram, virksomhedens beskrivelse af gode arbejdsgange, indretningen af virksomheden, herunder bygningsmaterialer og materialer til inventar, virksomhedens forklaring om, hvad, hvor meget og hvordan virksomheden vil producere, virksomhedens forklaring om flow af varer og personale i virksomheden osv.

Fødevarestyrelsen kan kun autorisere en virksomhed, når virksomheden har vist, at den opfylder fødevarelovgivningen.

Fødevarestyrelsen skal senest fire uger efter kontrolbesøget i virksomheden træffe afgørelse om autorisation. Fire ugers fristen kan forlænges én gang, hvis sagen er særlig kompliceret. 

Forordningen om offentlig kontrol, artikel 148, stk. 2-4

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 30 og 35

24.7 Hvad er betinget autorisation

Betinget autorisation er en autorisation, som Fødevarestyrelsen meddeler for at give virksomheden mulighed for at tilpasse sin egenkontrol inden den endelige autorisation.

Der er ingen begrænsninger i virksomhedens muligheder for at markedsføre fødevarer i den periode, hvor autorisationen er betinget.

Virksomheden skal udarbejde sin egenkontrol, inden den starter sine fødevareaktiviteter. Da virksomheden ikke må starte sine aktiviteter, inden den er autoriseret, har den ikke haft mulighed for at afprøve egenkontrollen i praksis. Der kan derfor være behov for justeringer og tilpasninger.

Fødevarestyrelsen kan meddele en betinget autorisation, hvis virksomheden opfylder kravene til infrastruktur og udstyr, og hvis styrelsen i øvrigt vurderer, at egenkontrollen er tilstrækkelig og passende. En betinget autorisation giver virksomheden mulighed for at afprøve egenkontrollen i praksis, få erfaringer og justere og tilpasse egenkontrollen, så den er tilstrækkelig og velfungerende. Betinget autorisation gives derfor kun til nystartede virksomheder.

Da formålet med den betingede autorisation er at give mulighed for at justere egenkontrollen, bør nystartede virksomheder som udgangspunkt altid meddeles en betinget autorisation. Når perioden for den betingede autorisation udløber, kan virksomheden kun få en endelig autorisation, hvis Fødevarestyrelsen vurderer, at egenkontrollen er velfungerende, og virksomheden i øvrigt lever op til kravene.

Fødevarestyrelsen kan meddele en betinget autorisation for en periode på tre måneder. Hvis virksomheden har gjort klare fremskridt, men ikke tilstrækkeligt for en endelig autorisation, kan Fødevarestyrelsen forlænge den betingede autorisation i op til yderligere tre måneder. Den betingede autorisation kan ikke forlænges ud over dette tidsrum og kan ikke overstige seks måneder.

For fabriksfartøjer, frysefartøjer og køle-/frysetransportskibe (reefer vessels) kan en betinget autorisation dog om nødvendigt forlænges til i alt 12 måneder.

Hvis virksomheden i løbet af den periode, hvor den har en betinget autorisation, ikke har fået tilpasset og justeret egenkontrollen, så den er velfungerende, eller den i øvrigt ikke opfylder væsentlige dele af lovgivningens krav, kan Fødevarestyrelsen ikke autorisere virksomheden. Virksomheden skal da indstille sine fødevareaktiviteter.

Virksomheden kan søge om autorisation igen efter afslag på endelig autorisation. Fødevarestyrelsen kan herefter meddele virksomheden en betinget autorisation. Det forudsætter dog, at virksomheden kan påvise, at den har ændret sine aktiviteter i forhold til de kritikpunkter, der tidligere var årsag til afslaget. 

Forordningen om offentlig kontrol, artikel 148, stk. 4

Gennemførelsesforordningen om offentlig kontrol af animalske produkter, artikel 69 

24.8 Geografisk afgrænsning af virksomheden og flytning til ny adresse

Ved autorisation eller registrering skal virksomheden afgrænses geografisk som én samlet enhed. Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvist autorisere eller registrere en virksomhed med flere adresser på betingelse af: 

 • at adresserne ligger i nær tilknytning til hinanden, f.eks. adskilt af et til to husnumre, og
 • at transport af fødevarer, personale m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt. 

Hvis lokaliteterne ligger længere fra hinanden, f.eks. i forskellige bydele, skal hver lokalitet autoriseres eller registreres som en selvstændig virksomhed.

For mobile virksomheder skal ejeren oplyse en hjemadresse for virksomheden.

Hvis en eksisterende fødevarevirksomhed flytter til en ny adresse, er der tale om oprettelse af en ny virksomhed, som skal registreres eller autoriseres som selvstændig virksomhed. Det gælder uanset, om flytningen er til en anden etage i samme ejendom, til en naboejendom eller til en anden by.

Hvis en eksisterende fødevarevirksomhed overtager en anden virksomhed, kan der være tale om ejerskifte af den anden virksomhed, som skal anmeldes til Fødevarestyrelsen. Det kan også være, at den tidligere ejer har lukket virksomheden, så den nye ejer åbner en ny virksomhed. Den nye virksomhed skal registreres som selvstændig virksomhed, uanset om det er ejerskifte eller åbning af en ny virksomhed.

Hvis ejerens eksisterende virksomhed og den anden virksomhed ligger i nær tilknytning til hinanden, og transport af fødevarer, personale m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt, kan den anden virksomhed måske indgå i ejerens eksisterende virksomhed. Hvis begge virksomheder er registrerede, og aktiviteterne i de to virksomheder er de samme, er inddragelse af den anden virksomhed ikke nødvendigvis en væsentlig ændring. I dette tilfælde skal der blot anmeldes ophør af den anden virksomhed. Hvis der er tale om væsentlige ændringer i aktiviteterne, skal ejeren anmelde disse ændringer. Hvis ejerens eksisterende virksomhed er en autoriseret virksomhed, skal ejeren søge om ny autorisation.

Der er i visse tilfælde mulighed for at få videreført kontrolhistorik fra den virksomhed, man overtager. 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7 og §§ 38-41

Fødevarekontrolbekendtgørelsen, § 3 

24.9 Tjenesteydelse og kontaktoplysninger til forbrugere

Virksomheder skal oplyse forbrugere om kontaktoplysninger til Fødevarestyrelsen. Kravet er en implementering af servicedirektivet.

En tjenesteydelse er defineret som enhver selvstændig erhvervsvirksomhed, som normalt udføres mod betaling. Enhver fødevare- eller FKM-virksomhed udfører derfor tjenesteydelser. Det gælder også udenlandske virksomheder, der etablerer fødevare- eller FKM-virksomhed i Danmark. 

Servicedirektivet

Autorisationsbekendtgørelsen, § 2, stk. 1, nr. 1, og § 37