25. Væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder og ved ejerskifte

Hvis en autoriseret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i aktiviteter, indretning eller vareudvalg, skal virksomheden ansøge om ny autorisation hos Fødevarestyrelsen.

Hvis en registreret fødevarevirksomhed ændrer væsentligt i sine aktiviteter, skal virksomheden anmelde det til registrering hos Fødevarestyrelsen eller den myndighed, der i øvrigt har registreret virksomheden.

Det gælder også for væsentlige ændringer ved ejerskifte i autoriserede og registrerede virksomheder.

25.1 Hvad er væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

Fødevarevirksomheden skal søge om ny autorisation, når den ændrer væsentligt i virksomheden. Væsentlige ændringer er: 

 • Væsentlige bygningsmæssige ændringer.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens indretning.
 • Væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg. 

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring, hvis ændringen kun medfører ændringer af gode arbejdsgange, jf. dog eksempler på væsentlige ændringer.

Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Hvis der er behov for ændringer af virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol, vil der som udgangspunkt være tale om væsentlige ændringer.

Virksomheden skal overveje, hvilke dele af virksomheden der bliver ændret. F.eks. vil en ændring i lokaler med behandling af fødevarer mere sandsynligt være en væsentlig ændring, end ændringer i lager- eller salgslokaler.

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje: 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode. 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed må ikke indebære risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Særligt bør virksomheden overveje risikoen for krydskontaminering mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om: 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Levering af fødevarer beregnet til særligt sårbare forbrugere.
 • Der håndteres andre varer end fødevarer i virksomheden. 

Vareudvalget skal være tilpasset virksomhedens lokaler, og de planlagte aktiviteter med varerne skal stå i forhold til lokalerne. Hvis de planlagte ændringer i virksomhedens vareudvalg kan give pladsmangel, skal virksomheden tilpasse sine aktiviteter eller sit vareudvalg.

Når virksomheden fastsætter sit vareudvalg, skal den klarlægge, hvordan den vil håndtere fødevarerne, om den behandler fødevarer, og om der er særligt udsatte processer i behandlingen af varerne.

Ved ansøgning om autorisation af væsentlige ændringer skal virksomheden følge den samme procedure som ved ansøgning om autorisation af fødevarevirksomhed. 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38

25.2 Eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i autoriserede fødevarevirksomheder. Det er ikke en udtømmende liste.

Virksomheden skal selv vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

I det følgende er ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer, dels ændring af risikooplysninger, dels ændringer som medfører ændring i autorisation eller import/eksport registrering: 

25.2.1 Risikooplysninger, som har betydning for vurdering af omfang af offentlig kontrol, og som kan medføre ændring af autorisation

 • En virksomhed vil begynde at behandle ikke-letfordærvelige fødevarer eller fødevarer uden regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være at begynde at presse juice eller blende, snitte, udskære frugt eller grønt, udskære eller udstikke dej, indfryse eller optø fødevarer, afskalle eller formale fødevarer, eller mixe eller blande tørvarer.
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer, herunder afhude, flå eller plukke dyr. Det kan f.eks. være at behandle frugt og grønt med synlig jord, f.eks. nyopgravede kartofler eller champignon med jordforurenet rod, behandle jordforurenede svampe og urter indsamlet i naturen, eller afhude, flå eller plukke vildt.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af varmebehandling. Det kan være virksomheder, der selv behandler fødevarer før eller efter varmebehandling, men det kan også være virksomheder, der modtager fødevarer klar til varmebehandling, samt virksomheder, der foretager alternativ varmebehandling, f.eks. sous vide eller langtidsstegning ved lav temperatur.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af røgning. Det kan f.eks. være røgning med brænderøg, hvad enten det er varmrøgning eller koldrøgning.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer ved en anden metode end varmebehandling eller røgning. Det kan f.eks. være ved saltning, modning, tørring, marinering, ekstraktion, ekstrudering, fermentering eller behandling med højt tryk. Eksempler er syrning af mejeriprodukter, fremstilling af ost, tørring evt. ved hjælp af varme, gravning af kød eller fisk, gennemmarinering af fødevarer eller ekstraktion af stoffer fra planter til tilsætningsstoffer, sukker fra sukkerroer eller spiseolie fra frø og nødder.
 • En virksomhed vil begynde at mærke med allergener på færdigpakkede fødevarer. Det gælder for virksomheder, der er mærkningsansvarlige.
 • En virksomhed vil begynde at slagte, opskære eller fremstille kød eller fisk eller produkter heraf. Det kan f.eks. være, at virksomheden begynder at anvende kniv eller andre skæreredskaber til afpudsning eller opskæring af kød eller fisk.
 • En virksomhed vil begynde at servere eller levere serveringsklar mad til sårbare forbrugere. Sårbare forbrugere kan være til førskolebørn (børn i alderen 0-4 år) eller til personer på plejehjem, hospitaler, hospice m.v. eller til personer i eget hjem, som er visiteret til kommunal madordning. Det kan f.eks. være at levere spiseklare produkter til andre virksomheder, som leverer til sårbare forbrugere.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere animalske fødevarer, bortset fra tørvarer, helkonserves eller honning. Det kan f.eks. være at forarbejde eller på anden måde behandle animalske fødevarer, konditionere, rense eller udsande muslinger m.m., eller i øvrigt håndtere animalske fødevarer, herunder fungere som køle- eller frostlager.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille fødevarekontaktmaterialer. Det kan f.eks. være oppustning af flasker eller svejsning af plast ved brug af lim.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille eller vil være anmelder af D-vitamin eller produkter med jern til børn under to år eller D-vitamin eller produkter med jern, folsyre eller calcium til gravide.
 • En virksomhed vil begynde at oplagre frostvarer.

25.2.2 Oplysninger, som medfører ændring af autorisation eller import/eksport registrering

 • Et slagteri vil begynde at modtage slagtesvin omfattet af ordningen ”gruppevis levering af slagtesvin”.
 • Et slagteri vil begynde at slagte dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En vildthåndteringsvirksomhed vil begynde at håndtere dyr af en anden art, end den er autoriseret til.
 • En opskæringsvirksomhed vil begynde at bruge kød af en anden dyreart, end den er autoriseret til.
 • Et slagteri vil begynde at opskære oksehoveder, som indeholder specificeret risikomateriale (SRM).
 • En opskæringsvirksomhed vil begynde at håndtere specificeret risikomateriale (SRM), f.eks. i form af opskæring af oksehoveder eller fårekroppe med rygmarv.
 • En virksomhed (der ikke i forvejen er et mejeri, der modtager rå mælk) vil begynde at modtage rå mælk, f.eks. en kødproduktvirksomhed, der vil anvende rå mælk som ingrediens i leverpostej.
 • En kødproduktvirksomhed, fiskevirksomhed, cateringvirksomhed osv. vil ud over den type animalsk fødevare, den er autoriseret til, begynde at producere andre typer fødevarer, f.eks. en kødproduktvirksomhed vil producere risengrød, en fiskevirksomhed vil producere produkter baseret på kød, en cateringvirksomhed, som p.t. er autoriseret som kødproduktvirksomhed, vil også producere produkter baseret på fiskevarer.
 • En kødopskæringsvirksomhed vil begynde at producere og afsætte hakket kød.
 • En virksomhed vil begynde at foretage prøveproduktioner i sine produktionslokaler af produkter, som virksomheden ikke er autoriseret til.
 • En virksomhed vil begynde at indføre fødevarer fra tredjelande eller fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En virksomhed vil begynde at dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den har aktiviteter over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil begynde at tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller indføre fra EU-medlemslande eller tredjelande økologiske fødevarer eller bruge det økologiske spisemærke.
 • En virksomhed vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed vil begynde at levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (f.eks. svin, kvæg, får, geder, fisk), f.eks. mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, vil indstille sine fødevareaktiviteter i mere end ni måneder.
 • En sæsonvirksomhed vil holde lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben. 

Eksempler på ændringer i autoriserede virksomheder, der i nogle tilfælde vil være væsentlige og i andre tilfælde ikke-væsentlige ændringer: 

 • Ombygninger, tilbygninger eller nedlæggelse af lokaler kan ofte betragtes som væsentlige ændringer i bygninger eller indretning. Som udgangspunkt vil vedligeholdelse af eksisterende lokaler eller faciliteter dog ikke være væsentlige ændringer.
 • I et mejeri, der hidtil kun har produceret pasteuriseret mælk, vil produktion af yoghurt være en væsentlig ændring. Men produktion af en ny type yoghurt i et mejeri, som i forvejen producerer yoghurt, vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring.
 • En virksomhed begynder at transportere varer til kunder. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring. 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Aflivningsforordningen, artikel 4

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38 

Aflivningsbekendtgørelsen

Eksportbekendtgørelsen

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder

En registreret fødevarevirksomhed skal give besked til den myndighed, hvor virksomheden er registreret, hvis der sker væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter.

Væsentlige ændringer i virksomheden er ændringer, der kan have betydning for hygiejnen i virksomheden. Virksomheden skal bl.a. overveje, om der kan være behov for at ændre virksomhedens gode arbejdsgange, herunder de gode arbejdsgange, der skal være skriftligt dokumenteret, fordi de har betydning for at undgå krydsforurening. Det vil som udgangspunkt ikke være en væsentlig ændring, hvis ændringen kun medfører ændringer af gode arbejdsgange, jf. dog eksempler på væsentlige ændringer.

Virksomheden bør også overveje, om der kan være behov for at ændre i virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol. Hvis der er behov for ændringer af virksomhedens HACCP-baserede egenkontrol, vil der som udgangspunkt være tale om væsentlige ændringer.

Normalt vil ændringer af bygningsmæssige forhold ikke være væsentlige ændringer. En virksomhed kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed. Virksomheden skal dog vurdere, om det får betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol, som nævnt ovenfor.

Ved ændringer bør virksomheden bl.a. overveje: 

 • om ændringen får betydning for hygiejnen i virksomheden, herunder gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol,
 • hvilke dele af virksomheden bliver involveret,
 • hvor stor en del af virksomheden bliver berørt,
 • om produktionen bliver væsentligt forøget, og
 • om ændringen indebærer, at virksomheden holder lukket i en længere periode. 

Vareudvalget i en fødevarevirksomhed skal sikre, at der ikke opstår risiko for sundhedsfare eller skadelig påvirkning af fødevarerne. Virksomheden bør særligt overveje risikoen for krydskontamination mellem fødevarer, processer, udstyr m.v.

Virksomheden bør bl.a. overveje, om der er tale om: 

 • Færdigpakkede eller ikke-færdigpakkede fødevarer.
 • Forarbejdede eller uforarbejdede fødevarer.
 • Letfordærvelige eller ikke-letfordærvelige fødevarer.
 • Levering af fødevarer beregnet til særligt sårbare forbrugere.
 • Håndteres der andre varer end fødevarer i virksomheden, f.eks. blomster og planter. 

Virksomheden skal følge de samme procedurer ved anmeldelse af væsentlige ændringer som ved anmeldelse til registrering af fødevarevirksomhed. 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder. Det er ikke en udtømmende liste. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

I det følgende er ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer, dels ændring af risikooplysninger, dels ændringer som medfører ændring i registrering eller import/eksport registrering: 

25.4.1 Risikooplysninger, som har betydning for vurdering af omfang af offentlig kontrol, og som kan medføre ændring af registrering

 • En virksomhed vil begynde at behandle ikke-letfordærvelige fødevarer eller fødevarer uden regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være at begynde at presse juice eller blende, snitte, udskære frugt eller grønt, udskære eller udstikke dej, indfryse eller optø fødevarer, afskalle eller formale fødevarer, eller mixe eller blande tørvarer.
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer, herunder afhude, flå eller plukke dyr. Det kan f.eks. være at behandle frugt og grønt med synlig jord, f.eks. nyopgravede kartofler eller champignon med jordforurenet rod, behandle jordforurenede svampe og urter indsamlet i naturen, eller afhude, flå eller plukke vildt.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af varmebehandling. Det kan være virksomheder, der selv behandler fødevarer før eller efter varmebehandling, men det kan også være virksomheder, der modtager fødevarer klar til varmebehandling, samt virksomheder, der foretager alternativ varmebehandling, f.eks. sous vide eller langtidsstegning ved lav temperatur.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af røgning. Det kan f.eks. være røgning med brænderøg, hvad enten det er varmrøgning eller koldrøgning.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer ved en anden metode end varmebehandling eller røgning. Det kan f.eks. være ved saltning, modning, tørring, marinering, ekstraktion, ekstrudering, fermentering eller behandling med højt tryk. Eksempler er syrning af mejeriprodukter, fremstilling af ost, tørring evt. ved hjælp af varme, gravning af kød eller fisk, gennemmarinering af fødevarer eller ekstraktion af stoffer fra planter til tilsætningsstoffer, sukker fra sukkerroer eller spiseolie fra frø og nødder.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere, herunder opbevare, letfordærvelige varer eller varer med regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være håndtering af mælk, flødekager, pålæg, snittet salat, grønt, kød- eller fiskevarer, produktion af sandwich eller smørrebrød uden varmebehandling, indfrysning eller optøning af letfordærvelige fødevarer eller håndtering af varmebehandlede, nedkølede fødevarer.
 • En virksomhed vil begynde at mærke med allergener på færdigpakkede fødevarer. Det gælder for virksomheder, der er mærkningsansvarlige, f.eks. vinimportører, der mærker med sulfit.
 • En virksomhed vil begynde at servere eller levere serveringsklar mad til sårbare forbrugere. Sårbare forbrugere kan være til førskolebørn (børn i alderen 0-4 år) eller til personer på plejehjem, hospitaler, hospice m.v. eller til personer i eget hjem, som er visiteret til kommunal madordning. Det kan f.eks. være at levere spiseklare produkter til andre virksomheder, som leverer til sårbare forbrugere.
 • En virksomhed vil skifte til udelukkende at opbevare måltidskasser bestemt for den endelige forbruger, hvor kølekrav overholdes i den isolerede kasse.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille fødevarekontaktmaterialer. Det kan f.eks. være oppustning af flasker eller svejsning af plast ved brug af lim.
 • En virksomhed vil begynde at behandle og sælge animalske fødevarer, der ikke er spiseklare og ikke er forarbejdede. Det gælder dog ikke tørvarer, helkonserves eller honning. Det kan f.eks. være opskæring eller hakning af kød eller fisk og salg af hakket kød eller fisk, koteletter eller fiskefileter.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille eller vil være anmelder af D-vitamin eller produkter med jern til børn under to år eller D-vitamin eller produkter med jern, folsyre eller calcium til gravide.
 • En virksomhed vil begynde at oplagre varer, der er holdbare ved stuetemperatur eller oplagre frostvarer. 

25.4.2 Oplysninger, som medfører ændring af registrering eller import/eksport registrering

 • En detailvirksomhed vil begynde at modtage vildt direkte fra jæger.
 • En detailvirksomhed vil begynde at modtage rå mælk.
 • Hvis en cocktailbar anvender skalæg i cocktails, skal det betragtes som en væsentlig ændring. ​
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder (1/3-reglen).
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske fødevarer, som er produceret i autoriserede fødevarevirksomheder, og som detailvirksomheden kun transporterer eller oplagrer under overholdelse af temperaturkravene i hygiejneforordningen for animalske fødevarer, til andre fødevarevirksomheder (oplagringsreglen).
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere økologiske fødevarer til en eller flere andre detailvirksomheder. Det anses dog ikke som en væsentlig ændring i forhold til økologi-reglerne, hvis der leveres færdigpakkede økologiske fødevarer til storkøkkener.
 • En detailvirksomhed vil begynde at forhandle uindpakkede økologiske fødevarer over en vis mængde (over 5.000 kg eller 20.000 EURO årligt), tilberede (bortset fra simpel tilberedning), pakke eller indføre fra EU-medlemslande eller tredjelande økologiske fødevarer eller bruge det økologiske spisemærke.
 • En detailvirksomhed vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En detailvirksomhed vil begynde at levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (f.eks. svin, kvæg, får, geder, fisk), f.eks. mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein.
 • En detailvirksomhed vil begynde at indføre fødevarer fra tredjelande eller fra en EU-medlemsstat.
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En detailvirksomhed, der hidtil kun har indføre fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En detailvirksomhed vil begynde at dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis virksomhedens aktiviteter er over bagatelgrænsen.
 • En detailvirksomhed vil i sine lokaler eller i umiddelbar tilknytning til egne lokaler begynde at afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, f.eks. i form af lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer, som hører under privatsfæren. Det kan f.eks. være et værtshus, som normalt kun serverer drikkevarer, og som vil afholde julefrokost, eller en restaurant, som afholder madlavningskurser. Det er ikke det lejlighedsvise eller private arrangement, der skal anmeldes, men det at virksomheden deler lokaler.
 • En detailvirksomhed, der normalt har åbent året rundt, vil indstille sine fødevareaktiviteter i mere end ni måneder.
 • En sæsonvirksomhed vil holde lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben. 

Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes: 

 • En detailvirksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, f.eks. bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, så længe virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed, og ændringen ikke får væsentlig betydning for gode arbejdsgange og HACCP-baseret egenkontrol.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede kølevarer, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage færdigpakket honning direkte fra biavler.
 • En detailvirksomhed begynder at sælge ikke-letfordærvelige fødevarer, f.eks. uindpakket frugt og grønt som æbler, appelsiner, porrer og kartofler (skrællede eller ikke-skrællede), slik, brød, kager, te eller kaffe, ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed vil give kunderne mulighed for at male kaffe fra hele kaffebønner eller mel fra korn eller presse juice fra f.eks. appelsiner ved selvbetjening.
 • En detailvirksomhed med salg af uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening begynder at sælge en anden slags uindpakkede, letfordærvelige fødevarer ved selvbetjening. Herunder hører også salg af de forskellige slags fødevarer i forskellige afdelinger i det samme supermarked, f.eks. i bager-, slagter- og kolonialafdeling.
 • En slikbutik begynder at håndtere slush-ice eller softice.
 • Hvis en cocktailbar anvender frisk eller frosset frugt eller bær i cocktails, skal det som udgangspunkt ikke betragtes som en væsentlig ændring. Det gælder også, selv om baren foretager udskæring, mixning/blanding af fødevarer eller udportionering i umiddelbar forbindelse med salg eller servering, evt. på buffet.
 • Hvis en cocktailbar anvender færdigkøbte, pasteuriserede æggehvider eller æggeblommer i cocktail, skal det ikke betragtes som en væsentlig ændring.
 • En detailvirksomhed begynder at modtage fisk direkte fra en erhvervs- eller bierhvervsfisker. Detailvirksomheden skal dog også være registreret efter fiskerilovgivningen hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning af fisk, medmindre fiskeren er registreret til førstegangsomsætning.
 • En butik begynder at bringe dagligvarer fra butikken ud til den endelige forbruger.
 • En detailvirksomhed begynder at transportere varer til andre fødevarevirksomheder.
 • En detailvirksomhed påbegynder catering, diner transportable eller take-away.
 • En restaurant begynder at have buffet.
 • En detailvirksomhed holder et lejlighedsvist arrangement på en anden lokalitet, f.eks. på en festival. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39

Økologibekendtgørelsen, § 5

Eksportbekendtgørelsen

25.5 Eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros

I dette afsnit er listet en række eksempler på væsentlige ændringer i registrerede engrosvirksomheder og virksomheder i gruppen detail med engros. Det er ikke en udtømmende liste. Virksomheden skal vurdere væsentligheden af de ønskede ændringer.

I det følgende er ikke-udtømmende liste med eksempler på væsentlige ændringer, dels ændring af risikooplysninger, dels ændringer som medfører ændring i registrering eller import/eksport registrering: 

25.5.1 Risikooplysninger, som har betydning for vurdering af omfang af offentlig kontrol, og som kan medføre ændring af registrering

 • En virksomhed vil begynde at behandle ikke-letfordærvelige fødevarer eller fødevarer uden regelfastsat kølekrav. Det kan f.eks. være at begynde at presse juice eller blende, snitte, udskære frugt eller grønt, udskære eller udstikke dej, indfryse eller optø fødevarer, afskalle eller formale fødevarer, eller mixe eller blande tørvarer.
 • En virksomhed vil begynde at behandle jordforurenede varer, herunder afhude, flå eller plukke dyr. Det kan f.eks. være at behandle frugt og grønt med synlig jord, f.eks. nyopgravede kartofler eller champignon med jordforurenet rod, behandle jordforurenede svampe og urter indsamlet i naturen, eller afhude, flå eller plukke vildt.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af varmebehandling. Det kan være virksomheder, der selv behandler fødevarer før eller efter varmebehandling, men det kan også være virksomheder, der modtager fødevarer klar til varmebehandling, samt virksomheder, der foretager alternativ varmebehandling, f.eks. sous vide eller langtidsstegning ved lav temperatur.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer i form af røgning. Det kan f.eks. være røgning med brænderøg, hvad enten det er varmrøgning eller koldrøgning.
 • En virksomhed vil begynde at forarbejde fødevarer ved en anden metode end varmebehandling eller røgning. Det kan f.eks. være ved saltning, modning, tørring, marinering, ekstraktion, ekstrudering, fermentering eller behandling med højt tryk. Eksempler er syrning af mejeriprodukter, fremstilling af ost, tørring evt. ved hjælp af varme, gravning af kød eller fisk, gennemmarinering af fødevarer eller ekstraktion af stoffer fra planter til tilsætningsstoffer, sukker fra sukkerroer eller spiseolie fra frø og nødder.
 • En virksomhed vil begynde at mærke med allergener på færdigpakkede fødevarer. Det gælder for virksomheder, der er mærkningsansvarlige, f.eks. vinimportører, der mærker med sulfit.
 • En virksomhed vil begynde at slagte, opskære eller fremstille kød eller fisk eller produkter heraf. Det kan f.eks. være, at virksomheden begynder at anvende kniv eller andre skæreredskaber til afpudsning eller opskæring af kød eller fisk.
 • En virksomhed vil begynde at servere eller levere serveringsklar mad til sårbare forbrugere. Sårbare forbrugere kan være til førskolebørn (børn i alderen 0-4 år) eller til personer på plejehjem, hospitaler, hospice m.v. eller til personer i eget hjem, som er visiteret til kommunal madordning. Det kan f.eks. være at levere spiseklare produkter til andre virksomheder, som leverer til sårbare forbrugere.
 • En virksomhed vil begynde at håndtere animalske fødevarer, bortset fra tørvarer, helkonserves eller honning. Det kan f.eks. være at forarbejde eller på anden måde behandle animalske fødevarer, konditionere, rense eller udsande muslinger m.m., eller i øvrigt håndtere animalske fødevarer, herunder fungere som køle- eller frostlager.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille fødevarekontaktmaterialer. Det kan f.eks. være oppustning af flasker eller svejsning af plast ved brug af lim.
 • En virksomhed vil begynde at fremstille eller vil være anmelder af D-vitamin eller produkter med jern til børn under to år eller D-vitamin eller produkter med jern, folsyre eller calcium til gravide.
 • En virksomhed vil begynde at oplagre varer, der er holdbare ved stuetemperatur eller oplagre frostvarer.
 • En virksomhed vil skifte fra kun at håndtere ikke-animalske fødevarer til også at håndtere animalske fødevarer, der skal opbevares på køl eller frost. 

25.5.2 Oplysninger, som medfører ændring af registrering eller import/eksport registrering

 • En virksomhed vil modtage rå mælk.
 • En virksomhed vil tilberede, pakke, forhandle, opbevare, markedsføre eller indføre økologiske fødevarer eller anvende økologisk spisemærke.
 • En virksomhed vil levere vegetabilske restprodukter til foderbrug.
 • En virksomhed vil levere animalske råvarer til foder til fødevareproducerende dyr (f.eks. svin, kvæg, får, geder, fisk), f.eks. mælk eller andre mejeriprodukter, blod til blodprodukter eller animalske biprodukter til forarbejdet animalsk protein
 • En virksomhed vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarekontaktmaterialer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at indføre fødevarer fra tredjelande eller fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fødevarer fra en EU-medlemsstat, vil begynde at indføre fra tredjelande.
 • En virksomhed, der hidtil kun har indført fra tredjelande, vil begynde at indføre fødevarer fra en EU-medlemsstat.
 • En virksomhed vil begynde at eksportere fødevarer til et tredjeland, som kræver forudgående godkendelse.
 • En virksomhed vil begynde at dele sine lokaler med en anden fødevarevirksomhed. Den anden fødevarevirksomhed skal autoriseres eller registreres som selvstændig virksomhed, hvis den har aktiviteter over bagatelgrænsen.
 • En virksomhed vil begynde at afholde arrangementer, som ikke er en naturlig del af virksomhedens aktiviteter, f.eks. lejlighedsvise arrangementer eller arrangementer under privatsfæren.
 • En virksomhed, der normalt har åbent året rundt, vil indstille sine fødevareaktiviteter i mere end ni måneder.
 • En sæsonvirksomhed vil holde lukket i den periode, hvor virksomheden normalt har åben. 

Eksempler på ændringer, der som udgangspunkt ikke er væsentlige og derfor ikke skal anmeldes: 

 • En virksomhed ændrer de bygningsmæssige forhold, f.eks. bygger om i de eksisterende lokaler, bygger til eller nedlægger lokaler. Dvs. virksomheden kan tage nye lokaler i brug, uden at det er en væsentlig ændring, forudsat at virksomheden stadig udgør en samlet geografisk enhed, og de nye lokaler ikke får væsentlig betydning for virksomhedens gode arbejdsgange og HACCP-baserede egenkontrol.
 • En virksomhed begynder at sælge en anden type færdigpakkede fødevarer, som skal opbevares på køl, end de færdigpakkede kølevarer butikken plejer at sælge. Butikken skal sørge for de korrekte køletemperaturer.
 • En virksomhed begynder at transportere varer til kunder. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39

Økologibekendtgørelsen, § 5 

Eksportbekendtgørelsen 

25.6 Ophør af fødevareaktivitet eller ophør af fødevare- eller FKM-virksomhed

Hvis en fødevare- eller FKM-virksomhed stopper med at håndtere fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer (FKM), skal virksomheden give besked til den myndighed, som har autoriseret eller registreret virksomheden. Hvis virksomheden er autoriseret eller registreret af Fødevarestyrelsen, skal den give besked til Fødevarestyrelsen, også ved et midlertidigt ophør af forventet varighed på ni måneder eller derover.

Det samme gælder, hvis virksomheden ophører med en særlig aktivitet, den er autoriseret, godkendt eller registreret til at udføre, selv om den fortsætter med andre fødevare- eller FKM-aktiviteter. Hvis en virksomhed, der er registreret eller autoriseret af Fødevarestyrelsen, ophører med en fødevare- eller FKM-aktivitet permanent eller midlertidigt med en forventet varighed på ni måneder eller derover, skal den give besked til Fødevarestyrelsen herom. Dog skal et slagteri, der er registreret til slagtning af dyr efter religiøse ritualer, anmelde ophør af denne aktivitet senest tre måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer.

Ophør af virksomhed eller særlig aktivitet skal anmeldes til Fødevarestyrelsen ved brug af anmeldelsesblanketten på samme måde som ved autorisation og registrering. Hvis virksomheden senere vil genoptage den afmeldte aktivitet, skal den anmelde eller ansøge herom ved brug af samme blanket.

Hvis virksomheden ikke anmelder ophør eller ophør af en aktivitet, kan Fødevarestyrelsen fratage virksomhedens registrering eller autorisation som helhed eller til den pågældende aktivitet.

Se mere: 

26. Fratagelse af autorisation eller registrering 

Hygiejneforordningen, artikel 6, stk. 2

Autorisationsbekendtgørelsen, § 41 og § 42, stk. 1, nr. 2 

25.7 Væsentlige ændringer i autoriserede virksomheder i en kæde

Et hovedkontor, en konsulent eller en anden person kan på vegne af flere autoriserede virksomheder i en kæde ansøge om ny autorisation ved væsentlige ændringer, når: 

 • de væsentlige ændringer er de samme for alle virksomheder omfattet af ansøgningen, og
 • virksomhederne ønsker at påbegynde de væsentlige ændringer på den samme dato. 

Hvis man ansøger på vegne af flere virksomheder i en kæde, skal man bruge den samme digitale formular som ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse af registrering af fødevarevirksomhed.

Se nærmere om proceduren på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, søg efter ”Fødevarevirksomhed - Autorisation / registrering / ejerskifte / ændring / ophør”, og se under overskriften ”Specielt for kæder, f.eks. supermarkedskæder – udfyld blanketten”. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 39, stk. 2 

25.8 Væsentlige ændringer i registrerede virksomheder i en kæde

Et hovedkontor, en konsulent eller en anden person kan på vegne af flere registrerede virksomheder i en kæde anmelde væsentlige ændringer til registrering hos Fødevarestyrelsen, når: 

 • virksomhederne skal være registrerede hos Fødevarestyrelsen,
 • de væsentlige ændringer er de samme for alle virksomheder omfattet af anmeldelsen, og
 • virksomhederne ønsker at påbegynde de væsentlige ændringer på den samme dato. 

Hvis man anmelder væsentlige ændringer på vegne af flere virksomheder i en kæde, skal man bruge samme digitale formular som ved ansøgning om autorisation eller anmeldelse af registrering af fødevarevirksomhed.

Se nærmere om proceduren på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk, søg efter ”Fødevarevirksomhed - Autorisation / registrering / ejerskifte / ændring / ophør”, og se under overskriften ”Specielt for kæder, f.eks. supermarkedskæder – udfyld blanketten”. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 38, stk. 2