9. Autorisation og registrering af primærproduktion

De fleste primærproducenter af fødevarer skal registreres, men spireproducenter skal autoriseres.

Ved primærproducenter forstås landmænd, der opdrætter dyr til slagtning, mælkeproduktion eller ægproduktion, dyrker korn, gulerødder, jordbær eller andre afgrøder, gartnere, der dyrker tomater, krydderurter, mikrogrønt eller andre spiselige afgrøder, plantageejere, der dyrker æbler, kirsebær, solbær eller andre afgrøder, spireproducenter, fiskere, dambrugere, jægere, samlere af f.eks. svampe og urter i naturen, virksomheder med produktion af salt og virksomheder, der indvinder vand til markedsføring som indpakket vand.

9.1 Primærproduktion, der skal autoriseres

Spireproducenter er primærproduktion, der skal autoriseres.

Spirevirksomheder er virksomheder, der dyrker spirer. Spirer er f.eks. frø, bønner eller linser, der er dyrket i vand og høstet før udvikling af rigtige blade. Spirer er beregnet til at blive spist hele, inklusiv frø, rod og kimblade. Spirer skal ikke forveksles med mikrogrønt. Mikrogrønt dyrkes på et underlag, f.eks. en hampmåtte eller i en tot vat, hvor planten høstes lige efter kimbladet er færdigudviklet eller lige efter de første rigtige blade er vokset frem. Modsat spirer, så høstes mikrogrønt over roden, dvs. når bladene og de små stængler er spiseklare, så klippes de af.

Spirevirksomheder skal autoriseres og opfylde en række supplerende krav ud over de generelle krav til primærproducenter. Mikrogrøntvirksomheder skal registreres. 

Forordningen om autorisation af spirevirksomheder

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 4

9.2 Primærproduktion, der skal registreres

En række eksempler på primærproduktion, der skal registreres: 

 • Dyrkning og produktion af vegetabilier, f.eks. korn, gulerødder, frugt, grøntsager, krydderurter og mikrogrønt, og transport, opbevaring og håndtering af produkterne på produktionsstedet, når det ikke ændrer produkternes karakter væsentligt, og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Rensning af egne vegetabilske produkter, f.eks. rensning af gulerødder for jord, og pakning i poser med almindelig atmosfærisk luft, er også primærproduktion. Hvis primærproducenten også modtager gulerødder fra en eller flere andre primærproducenter og renser og pakker disse gulerødder, er det ikke forbundet med primærproduktionen, men aktiviteter efter primærproduktionen. Pakning i særlig atmosfære, snitning af gulerødder, frysning af bær osv. er ikke primærproduktion, men aktiviteter efter primærproduktion.
 • Husdyrproduktion og aktiviteter i tilknytning hertil, herunder transport af husdyr til f.eks. slagteri eller mellem bedrifter, når primærproducenten står for transporten.
 • Malkning og opbevaring af mælk på bedriften og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten.
 • Produktion og indsamling af æg på bedriften og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten.
 • Vildtdepoter, som kun modtager nedlagt vildt direkte fra jægere for at transportere eller forestå transporten af vildtet til en vildthåndteringsvirksomhed eller et andet vildtdepot, skal registreres hos Fødevarestyrelsen som primærproducent. Hvis vildtdepotet modtager vildt fra andre vildtdepoter for at transportere vildtet til en vildthåndteringsvirksomhed eller et andet vildtdepot, skal vildtdepotet autoriseres af Fødevarestyrelsen som en fødevarevirksomhed efter primærproduktionen.
 • Mellemhandlere af levende muslinger m.m., som enten ikke har lokaler, eller som har lokaler, hvor der udelukkende sker håndtering, vask og opbevaring af de levende muslinger m.m. ved omgivelsestemperatur uden gruppering eller konditionering, skal registreres hos Fødevarestyrelsen som primærproducent. Hvis en mellemhandler også opbevarer muslinger m.m. på køl eller frost eller foretager konditionering eller genneddykning, skal mellemhandleren autoriseres som en fødevarevirksomhed efter primærproduktionen.
 • Fiskeri og håndtering af fiskevarer om bord på fiskefartøjer er primærproduktion. Slagtning, afblødning, hovedskæring, rensning, fjernelse af finner, nedkøling og indpakning betragtes også som en del af primærproduktionen, når det finder sted om bord på fiskerfartøjer. Transport til første virksomhed i land er også en del af primærproduktionen, når primærproducenten står for transporten.
 • Indsamling af svampe, bær, snegle m.v. og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten.
 • Dyrkning og høst af tang (makroalger) og mikroalger, f.eks. dyrkning i rør, samt transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Rensning eller tørring af tang og mikroalger, enten uden brug af særlige foranstaltninger eller ved hjælp af affugtere eller ovne, og pakning af produktet i poser med almindelig atmosfærisk luft er del af primærproduktionen.
 • Indsamling af tang (makroalger) i naturen og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Rensning eller tørring af tang, enten uden brug af særlige foranstaltninger eller ved hjælp af affugtere eller ovne, og pakning af tang i poser med almindelig atmosfærisk luft er del af primærproduktionen.
 • Akvakulturvirksomhed (dambrug) med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved åer og i havet, og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Strygning af rogn til konsum i akvakulturvirksomhed eller om bord på fiskefartøjer er en del af primærproduktionen. Ud over selve strygningen af rogn er også skylning af rogn og fjernelse af åbenbart dårlige æg, påfyldning i stor emballage, nedkøling og transport af rogn til første modtagervirksomhed omfattet af primærproduktionen.
 • Indvinding af salt, uanset om produktionen foregår ved afdampning af havvand eller udskylning af salt fra en salthorst.
 • Indvinding af naturligt mineralvand og kildevand, der indvindes med henblik på markedsføring som indpakket vand. 

Fabriksfartøjer, frysefartøjer og køle-/frysetransportskibe (reefer vessels) har aktiviteter, som ikke er primærproduktion. Disse virksomheder skal autoriseres af Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomheder efter primærproduktionen.

9.3 Tilberedning af primærprodukter – autorisation eller registrering

Tilberedning af primærprodukter på bedriften, f.eks. fremstilling af ost eller presning af æbler til æblesaft, er ikke omfattet af primærproduktion, men er et led efter primærproduktionen. Det samme gælder pakning i særlig atmosfære, snitning af gulerødder, skrælning af kartofler, frysning af bær osv.

Vask af nye kartofler, så skrællen går af, er omfattet af primærproduktion. Det er stadig omfattet af primærproduktionen, hvis kartoflerne opbevares i vand. Hvis der tilsættes citronsyre eller lignende til vandet, er det ikke længere omfattet af primærproduktionen, men er et led efter primærproduktionen.

Virksomheder på bedrifter, der udfører et led i produktionen efter primærproduktion, er ikke omfattet af registrering som primærproducent, men skal autoriseres eller registreres som fødevarevirksomhed efter primærproduktionen af Fødevarestyrelsen. Det gælder f.eks., hvis der pakkes primærprodukter modtaget fra en anden primærproducent. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7