Bilag 1 Oversigt over regler på foderområdet nævnt i vejledningen

National lovgivning i form af love, bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger findes på Retsinformation:

www.retsinfo.dk 

EU-lovgivning i form af forordninger, direktiver og beslutninger samt meddelelser findes på EUR-Lex:

https://eur-lex.europa.eu/da/index.htm 

Kommissionen har samlet en oversigt over EF-retningslinjer og nationale retningslinjer, dvs. branchekoder til foderhygiejneområdet:

https://food.ec.europa.eu/safety/animal-feed/feed-hygiene/guides-good-practice_en 

Bilag 1.a EU-lovgivning 

Forordninger 

Afgiftningsforordningen

Kommissionens forordning (EU) 2015/786 af 19. maj 2015 om fastsættelse af kriterier for godkendelse af de rensningsprocesser, der anvendes for produkter bestemt til foder som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF​ 

Euratom foder

Rådets Forordning (Euratom) 2016/52 af 15. januar 2016 om fastsættelse af de maksimalt tilladte niveauer for radioaktivitet i fødevarer og foder som følge af nukleare ulykker eller andre tilfælde af strålingsfare og om ophævelse af Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87 og Kommissionens forordning (Euratom) nr. 944/89 og (Euratom) nr. 770/90 

Foderlægemiddelforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2019/4 af 11. december 2018 om fremstilling, markedsføring og anvendelse af foderlægemidler, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 og ophævelse af Rådets direktiv 90/167/EØF 

Foderhygiejneforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne (som ændret) 

Fodermiddelfortegnelsen

Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om fortegnelsen over fodermidler (som ændret) 

Fodertilsætningsstofforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer 

Forordningen om animalske biprodukter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (som ændret). 

Forordningen om fodervirksomheder og visse fodertilsætningsstoffer

Kommissionens forordning (EF) nr. 141/2007 af 14. februar 2007 om krav om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af foderstofvirksomheder, der fremstiller eller markedsfører fodertilsætningsstoffer af kategorien coccidiostatika og histomonostatika 

Forordning om  offentlig kontrol af dyr og varer, der indføres til Unionen

Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/2130 af 25. november 2019 om nærmere regler for, hvilke aktiviteter der skal gennemføres under og efter dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol af dyr og varer, der er omfattet af offentlig kontrol på grænsekontrolsteder 

Forordning om visse produkters status

Kommissionens forordning (EU) Nr. 892/2010 af 8. oktober 2010 om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 

Fødevareforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (som ændret). 

Fødevarehygiejneforordningen/Hygiejneforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer 

Gennemførelsesbestemmelser om godkendelse af tilsætningsstoffer

Kommissionens forordning (EF) Nr. 429/2008 af 25. april 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1831/2003 for så vidt angår udarbejdelse og indgivelse af ansøgninger samt vurdering og godkendelse af fodertilsætningsstoffer 

Gennemførelsesforordning om afvisning af godkendelse af ethoxyquin som fodertilsætningsstof

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1375 af 5. august 2022 om afvisning af godkendelse af ethoxyquin som fodertilsætningsstof, der tilhører den funktionelle gruppe antioxidanter, og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/962. 

Gennemførelsesforordning om tilbagetrækning af visse ensileringstilsætningsstoffer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 451/2012 af 29. maj 2012 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører den funktionelle gruppe »ensileringstilsætningsstoffer« 

Gennemførelsesforordning om tilbagetrækning af visse aromastoffer og appetitvækkende stoffer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) Nr. 230/2013 af 14. marts 2013 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der tilhører gruppen »aromastoffer og appetitvækkende stoffer« 

Gennemførelsesforordning om tilbagetrækning af en række fodertilsætningsstoffer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1145 af 8. juni 2017 om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer, der er tilladt i henhold til Rådets direktiv 70/524/EØF og 82/471/EØF, og om ophævelse af forældede bestemmelser om godkendelse af disse fodertilsætningsstoffer 

Gennemførelsesforordning om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer og tilbagetrækning af en række fodertilsætningsstoffer

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/758 af 7. maj 2021 om visse produkters status som fodertilsætningsstoffer henhørende under anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og om tilbagetrækning fra markedet af visse fodertilsætningsstoffer. 

Gennemførelsesforordningen

Kommissionens forordning (EU) nr. 142/2011 af 25. februar 2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om gennemførelse af Rådets direktiv 97/78/EF for så vidt angår visse prøver og genstande, der er fritaget for veterinærkontrol ved grænsen som omhandlet i samme direktiv (som ændret). 

GMO-forordningen

Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer 

GMO-sporbarhedsforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF 

Hygiejneforordningen/Fødevarehygiejneforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne med senere ændringer 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer 

Midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger

Kommissionens forordning (EU) nr. 2019/1793 af 22. oktober 2019 om  midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen og visse varer fra visse tredjelande 

Kontrolforordningen:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) 

LLP-forordningen

Kommissionens forordning (EU) nr. 619/2011 af 24. juni 2011 om prøveudtagnings- og analysemetoder til officiel kontrol af foder for så vidt angår forekomst af genetisk modificeret materiale, som er under godkendelse, eller for hvilket godkendelsen er udløbet 

Markedsføringsforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009 om markedsføring og anvendelse af foder, ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 og ophævelse af Rådets direktiv 79/373/EØF, Kommissionens direktiv 80/511/EØF, Rådets direktiv 82/471/EØF, 83/228/EØF, 93/74/EØF, 93/113/EF og 96/25/EF og Kommissionens beslutning 2004/217/EF (som ændret) 

Forordning om foder til særlige ernæringsformål

Kommissionens forordning (EU) 2020/354 af 4. marts 2020 om udarbejdelse af en liste over påtænkte anvendelser for foder med særlige ernæringsformål og om ophævelse af direktiv 2008/38/EF 

Pesticidforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF 

Prøvetagnings- og analyseforordningen

Kommissionens forordning (EF) nr.152/2009 af 27. januar 2009 om prøveudtagnings- og analysemetoder til offentlig kontrol af foder (som ændret) 

TSE forordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (som ændret) 

Veterinærlægemiddelforordningen

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF 

EU´s dyresundhedslov

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændringer og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed 

Foder med særlige ernæringsformål

Kommissionens forordning (EU) 2020/354 af 4. marts 2020 om udarbejdelse af en liste over påtænkte anvendelser for foder med særlige ernæringsformål og om ophævelse af direktiv 2008/38EF 

Veterinærlægemidler

Europa-Parlamentets og rådets forordningen (EU) 2019/6 af 11. december 2018 om veterinærlægemidler og om ophævelse af direktiv 2001/82/EF 

IMSOC-forordningen

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1715 af 30. september 2019 om regler for driften af informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol og dets systemkomponenter 

Direktiver 

Direktivet om forbrugerrettigheder

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF 

Direktivet om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/41/EF af 6. maj 2009 om indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (omarbejdning) 

Direktiv om uønskede stoffer

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/32/EF af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer 

Vejledninger 

Detaljerede retningslinjer for god distributionspraksis

Kommissionens vejledning af 5. november 2013 i god distributionspraksis for humanmedicinske lægemidler 

Detaljerede retningslinjer for god fremstillingspraksis

Regler for Lægemidler gældende i det Europæiske Fællesskab, bind 4 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN, Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 183/2005 om krav til foderstofhygiejne, (2019/C 225/01) 

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN, Retningslinjer for anvendelse af fødevarer, der ikke længere er bestemt til konsum, som foder (2018/C 133/02) 

Henstillinger 

Henstilling om T-2-toksin og HT-2-toksin

Kommissionens henstilling af 27. marts 2013 om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter (2013/165/EU) 

Henstilling vedr. dioxinovervågning

Kommissionens henstilling af 11. oktober 2004 om overvågning af baggrundsniveauet for dioxiner og dioxinlignende PCB i foderstoffer (2004/704/EF) 

Henstilling vedr. GAP for fusariumtoksiner

Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forebyggelse og reduktion af fusariumtoksiner i korn og kornprodukter (2006/583/EF) 

Henstilling vedr. reduktion af dioxin, furaner og PCB’er

Kommissionens henstilling af 3. december 2013 om reduktion af forekomsten af dioxiner, furaner og PCB'er i foder og fødevarer (2011/516/EU)  

Mykotoksinhenstillingen

Kommissionens henstilling af 17. august 2006 om forekomst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug (2006/576/EF) 

Sondringshenstillingen

Kommissionens henstilling af 14. januar 2011 om retningslinjer for sondring mellem fodermidler, fodertilsætningsstoffer, biocidholdige produkter og veterinære lægemidler (2011/25/EU) 

Afgørelser 

Afgørelse om formaldehyd

Kommissionens afgørelse af 25. april 2013 om, at formaldehyd til produkttype 20 ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2013/204/EF) 

Kommissionens afgørelse om risprodukter fra Kina

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt genetisk modificeret ris i risprodukter med oprindelse i Kina

Bilag 1.b Nationale forskrifter 

Love 

Foderstofloven

Lovbekendtgørelse nr. 1000 af 2. juli 2018 af lov om foderstoffer 

Lægemiddelloven

Lovbekendtgørelse nr. 99 af 16. januar 2018 af lov om lægemidler 

Bekendtgørelser 

Bekendtgørelse om distribution af lægemidler

Bekendtgørelse nr. 1541 af 18. december 2019 om distribution af lægemidler med senere ændringer 

Betalingsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 964 af 22. juni 2022 om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v. med senere ændringer 

Certifikatbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 729 af 25. juni 2020 om udstedelse af certifikater for levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer  

Certifikatpapirbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 673 af 1. juni 2018 om særligt papir til brug for udførsel af levende dyr, fødevarer, foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter, avlsmateriale og fødevarekontaktmaterialer 

Dyreejerbekendtgørelsen om medicin

Bekendtgørelse nr. 927 af 21. juni 2022 om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr m.v. 

Foderbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2227 af 30. november 2021 om foder og fodervirksomheder 

Fodereksportbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1192 af 6. august 2020 om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter 

Foderkontrolbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 2101 af 23. november 2021 om foderkontrol, kædekontrol og fodervirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem 

Restriktionsbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 538 af 26. april 2022 om indførsel af fødevarer, foder, animalske biprodukter, afledte produkter og fødevarekontaktmaterialer med særlige restriktioner m.v. og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 

Veterinærkontrolbekendtgørelsen for non-food

Bekendtgørelse nr. 134 af 6. februar 2019 om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse produkter og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 

Vejledninger og cirkulærer 

Landbrugsstyrelsens vejledning om økologisk jordbrugsproduktion

Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion. Vejledningen kan hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk 

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Vejledning nr. 9770 af 13. september 2018 til bekendtgørelse om eksport af foder, animalske biprodukter og heraf afledte produkter