Bilag 2 Definitioner og begreber

Der er en række definitioner forskellige steder i foderlovgivningen. Definitionerne fremgår af følgende bestemmelser: 

Fødevareforordningen, artikel 2 og 3

Foderhygiejneforordningen, artikel 3 og bilag II, Definitioner

TSE forordningen artikel 3, bilag I og IV

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3

Gennemførselsforordningen, artikel 2 og bilag I

Akvakulturdirektivet, artikel 3

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 1, stk. 4, hvor definitioner fra direktivet om uønskede stoffer er implementeret

Fodereksportbekendtgørelsen, § 3

Certifikatbekendtgørelsen, § 2 

Herudover bruges en række ord og begreber, som ikke er nærmere defineret, og som derfor skal forstås i deres normale betydning. 

Nogle af disse ord og begreber bruges ikke på en helt ensartet måde i de enkelte forordninger og mellem forordningerne og foderstofloven. 

I det følgende gengives de definitioner, som i øvrigt er brugt i foderbekendtgørelsen og denne vejledning, og en række andre relevante ord og begreber beskrives nærmere. 

Afledte produkter

Produkter, der er fremstillet ved en eller flere behandlinger, omdannelser eller trin i forarbejdningen af animalske biprodukter.

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Der skelnes mellem afledte produkter og produkter som udgør slutpunkter, hvoraf sidstnævnte udgør afledte produkter som falder uden for forordningen om animalske biprodukter. jf. Forordningen om animalske biprodukter, artikel 5. 

Afsmeltet fedt

Fedt fra forarbejdning af:

 1. Animalske biprodukter eller
 2. Produkter til konsum, som en driftsleder har besluttet skal anvendes til andre formål end konsum

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Aftale om fjernsalg

Enhver aftale, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren i henhold til et organiseret system for fjernsalg eller levering af fjernydelser uden den erhvervsdrivendes og forbrugerens samtidige fysiske tilstedeværelse, og hvor der til og med tidspunktet for aftalens indgåelse udelukkende anvendes en eller flere former for fjernkommunikationsteknikker

Direktivet om forbrugerrettigheder, artikel 2, stk. 7 

Akkreditering

Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer. I Danmark er DANAK udpeget som nationalt akkrediteringsorgan. Akkrediteringsorganet kontrollerer, om virksomheden følger fastlagte standarder. Akkreditering er lovgivningsmæssigt baseret på EU-lovgivning.

Læs mere på https://danak.dk/

Nationale akkrediteringsorganer (EA Members) i andre lande er listet på Directory of EA Members and MLA signatories - European Accreditation (european-accreditation.org) 

Aktivstof

Et stof eller en mikroorganisme, der har virkning på eller imod skadegørere

Biocidforordningen 528/2012, art. 3, stk. 1, litra c) 

Antibiotikum

Antimikrobielt stof, der produceres af eller fremstilles på basis af en mikroorganisme, og som ødelægger eller hæmmer væksten af andre mikroorganismer

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, litra j 

Animalske biprodukter

Hele kroppe eller dele af dyr, animalske produkter eller andre produkter fra dyr, som ikke er bestemt til konsum, herunder oocytter, embryoner og sæd, der ikke skal anvendes som avlsmateriale. 

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Biocidholdigt produkt

Stoffer eller blandinger i den form, hvori de leveres til brugeren, som består af, indeholder eller genererer et eller flere aktivstoffer, som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning 

Stoffer eller blandinger genereret fra stoffer eller blandinger, der ikke i sig selv er produkter i den i første led omhandlede forstand, og som er bestemt til at kunne ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller bekæmpe virkningen af skadegørere på anden vis end blot ved fysisk eller mekanisk påvirkning. 

En behandlet artikel, der har en primær biocidfunktion, betragtes som et biocidholdigt produkt.

Biocidforordningen 528/2012, art. 3, stk. 1, litra a) 

Blod

Frisk fuldblod.

Gennemførselsforordningen, bilag I

Blodmel

Forarbejdet animalsk protein, der er fremstillet ved varmebehandling af blod eller blodfraktioner i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Blodprodukter

Afledte produkter af blod eller blodfraktioner, undtagen blodmel; de omfatter tørret/frosset/flydende plasma, tørret fuldblod, tørrede/frosne/flydende røde blodlegemer eller fraktioner heraf og blandinger.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Bruger

Den fysiske eller juridiske person, der anvender animalske biprodukter eller afledte produkter til særlige fodringsformål, forskning eller andre specifikke formål.

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Bærestof

Stof, der anvendes til at opløse, fortynde, dispergere eller på anden måde ændre et fodertilsætningsstofs fysiske form med henblik på at lette håndtering, tilsætning eller anvendelse af tilsætningsstoffet uden at ændre dets teknologiske funktion og uden selv at have en teknologisk virkning

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra m 

Certifikat

Officiel myndighedserklæring (papir eller elektronisk) udstedt af Fødevarestyrelsen i forbindelse med eksport, hvori Fødevarestyrelsen overfor myndighederne i modtagerlandet garanterer for, at sendingen overholder de krav, der fremgår af certifikatet.

Fodereksportbekendtgørelsen, § 3, nr. 13 

Certifikatudsteder

Embedsdyrlæge, eller enhver anden person, som af Fødevarestyrelsen er bemyndiget til at udstede certifikater samt erstatningscertifikater 

Coccidiostatika og histomonostatika

Stoffer, der er bestemt til at dræbe eller hæmme protozoer.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra k

Protozoer er encellede organismer, der kan give alvorlige sygdomme. 

CVR

Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) er statens stamregister med oplysninger om alle danske virksomheder. Registeret administreres ikke af Fødevarestyrelsen.  En virksomhed tildeles typisk et CVR-nummer og et P-nummer. Dog vil CVR-nummeret for virksomhedens hovedsæde dække virksomhedens registrerede aktivitet på andre adresser. Disse adresser tildeles typisk et P-nummer. Læs mere her: Søg i CVR (virk.dk

Ledere af fodervirksomheden skal give meddelelse om alle virksomheder/enheder med foderaktivitet, som er under deres ledelse. Fødevarestyrelsen bruger CVR nummer og eventuelt tildelt P-nummer ved registrering af fodervirksomheden i led efter primærproduktion i styrelsens virksomhedsregister. Hvis en virksomhed ikke findes i CVR, bedes virksomheden henvende sig til CVR og oprette enheden, før den anmelder registrering/ansøger om godkendelse hos Fødevarestyrelsen. 

Daglig ration

Den respektive, samlede mængde foderstoffer med et vandindhold på 12 %, der gennemsnitligt kræves til dækning af det fulde daglige næringsbehov for et dyr af en nærmere bestemt art, aldersklasse og ydelse

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra f 

Detailhandel

Ved detailhandel forstås i denne vejledning: markedsføring (med eller uden vederlag) af foder til slutbrugeren, som ikke repræsenterer en fodervirksomhed, herunder en primærproducent. 

Direkte tørring

Direkte tørring er ikke defineret i foderlovgivningen. Ved direkte tørring forstår Fødevarestyrelsen følgende: 

Tørring, hvor foderet, der skal tørres, er i direkte forbindelse med luftstrømmen fra forbrændingskilden. 

Datoen for mindste holdbarhed

Den periode, for hvilken den mærkningsansvarlige garanterer, at foderet bevarer de angivne egenskaber under egnede opbevaringsforhold; der må kun angives én dato for mindste holdbarhed for foderet som helhed, og den bestemmes på grundlag af datoen for mindsteholdbarhed for hver enkelt af foderets bestanddele

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra q

Diætetisk foder

Se foder med særlige ernæringsformål 

Driftsleder

Den fysiske eller juridiske person, som har den faktiske kontrol med en animalsk biprodukt eller et afledt produkt, herunder transportører, forhandlere og brugere

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Dyr

Alle hvirvelløse dyr og hvirveldyr

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Dyr (defineret i relation til indhold af uønskede stoffer i foder)

dyr, der tilhører arter, som mennesker normalt fodrer og holder eller anvender til konsum, og dyr, der lever frit i naturen, hvis de fodres med foderstoffer

Foderbekendtgørelsen § 2, stk. 2, nr. 3

Dyr der anvendes i fødevareproduktion

Alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af fødevarer til konsum, herunder dyr, der ikke anvendes til konsum, men som tilhører arter, der normalt anvendes til konsum i Fællesskabet.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra c 

Dyr der ikke anvendes i fødevareproduktion

Alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes, men ikke anvendes til konsum, såsom pelsdyr, selskabsdyr og dyr, der holdes i laboratorier, zoologiske haver eller cirkusser

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra d 

Eksport

Udførsel af produkter fra Danmark til tredjelande

Fodereksportbekendtgørelsen § 3, nr. 5 

Eksportvirksomhed

Virksomhed, der som en del af sine aktiviteter eksporterer, disponerer over, fremstiller, opbevarer, eller på anden måde håndterer produkter, der på et tidspunkt skal eksporteres eller indgå i produkter, der skal eksporteres.

Fodereksportbekendtgørelsen, § 3, nr. 9 

Etiket

Enhver form for vedhæng, tegn, mærke, billede eller andet beskrivende materiale, som er skrevet, trykt, stencilleret, angivet, stemplet eller præget på eller fæstnet til en pakning eller beholder med foder

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra t 

Fedtstofblanding

Ved fedtstofblanding forstås produktion af en blandet olie eller fedtstof, hvor færdigvaren enten kan være et fodermiddel eller en foderblanding. Definitionen anvendes ved blanding af særlige fodermidler og omfatter enkelte undtagelser. 

Definition af fedtstofblanding: fremstilling af foderblandinger, eller hvis alle bestanddele tilhører samme række i del C i bilaget til Kommissionens forordning (EU) nr. 68/2013 og stammer fra samme plante- eller dyreart, af fodermidler ved blanding af rå olier, raffinerede olier, animalske fedtstoffer, olier genvundet fra fødevarevirksomheder, som er omfattet af forordning (EF) nr. 852/2004, eller produkter afledt heraf med henblik på at fremstille blandet olie eller fedtstof; eneste undtagelser herfra er

 • opbevaring af på hinanden følgende partier og
 • blanding af raffinerede olier

Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit ’Definitioner’, litra c) 

Aktiviteten er omtalt i forbindelse med krav i forordningen om godkendelse af fodervirksomheden og særlig dioxinovervågning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf. 

Dyreholder

Enhver fysisk eller juridisk person, som enten permanent eller midlertidigt er ansvarlig for dyr.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 3, stk. 2 

Fiskemel

Forarbejdet animalsk protein af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/88/EF og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Fiskeolie

Olie der er fremstillet ved forarbejdning af vanddyr, undtagen havpattedyr, herunder opdrættede hvirvelløse vanddyr, herunder dem der er omfattet af definitionen i artikel 3, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 2006/88/EF og søstjerner af arten Asterias rubens, der høstes i et område med opdræt af bløddyr, eller olie fra forarbejdning af fisk til konsum, som en driftsleder har besluttet skal anvendes til andre formål end konsum,

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Foder (eller foderstoffer)

Alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr.

Fødevareforordningen (178/2002), artikel 3, stk. 4

Markedsføringsforordningen (767/2009), betragtning 3

Foder kan bestå af fodermidler, foderblandinger, fodertilsætningsstoffer, forblandinger eller foderlægemidler. 

Foderblanding

Blanding af mindst to fodermidler, med eller uden fodertilsætningsstoffer, beregnet til fodring af dyr, i form af fuldfoder eller tilskudsfoder

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra h 

Foder med særlige ernæringsformål

Foder, der på grund af sin sammensætning eller særlige fremstillingsproces, som klart adskiller det fra almindeligt foder, kan opfylde et særligt ernæringsformål. Foder med særlige ernæringsformål omfatter ikke foderlægemidler efter betydningen i direktiv 90/167/EØF

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra o 

Fodermiddel

Fodermidler som defineret i artikel 3, stk. 2, litra g), i forordning (EF) nr. 767/2009 af animalsk oprindelse, herunder forarbejdet animalsk protein, blodprodukter, afsmeltet fedt, ægprodukter, fiskeolie, fedtderivater, kollagen, gelatine og hydrolyseret protein, dicalciumphosphat, tricalciumphosphat, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter og centrifuge- eller separatorslam

Gennemførselsforordningen, bilag I

Fodermidler

Vegetabilske eller animalske produkter, hvis væsentligste formål er at opfylde dyrs ernæringsbehov, i naturlig tilstand, friske eller konserverede, og derivater af disse efter industriel forarbejdning samt organiske eller uorganiske stoffer, som kan indeholde fodertilsætningsstoffer, og som er bestemt til fodring af dyr, enten i uforandret eller forarbejdet stand eller til fremstilling af foderblandinger eller som bærestof i forblandinger.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra g 

Foderstoffer

Se ”Foder (eller foderstoffer)” 

Foder til selskabsdyr

Foder, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 24, stk. 2, til anvendelse som foder til selskabsdyr samt tyggepinde og tyggeben, der består af animalske biprodukter og afledte produkter, som

 1. indeholder kategori 3 materiale, bortset fra materiale som omhandlet i artikel 10, litra n), o) og p), i forordning (EF) nr. 1069/2009, og
 2. kan indeholde importeret kategori 1 materiale bestående af animalske biprodukter fra dyr, der er blevet underkastet en ulovlig behandling som defineret i artikel 1, stk. 2, litra d), i direktiv 96/22/EF eller artikel 2, litra b), i direktiv 96/23/EF

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Fodertilsætningsstoffer

Stoffer, mikroorganismer og præparater, der ikke er fodermidler og forblandinger, og som med forsæt er tilsat foderstoffer eller vand for specielt at opfylde en eller flere af de funktioner, der er nævnt i forordningens artikel 5, stk. 3:

 1. påvirke foderstoffers egenskaber positivt
 2. påvirke animalske produkters egenskaber positivt
 3. påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt
 4. opfylde dyrs ernæringsbehov
 5. påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt
 6. påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller
 7. have coccidiostatisk eller histomonostatisk virkning.

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra a) 

Fodervirksomhed (eller foderstofvirksomheder)

Ved fodervirksomhed forstås et offentligt eller privat foretagende, som med eller uden gevinst for øje udfører en hvilken som helst aktivitet, der indgår som led i produktion, fremstilling, tilvirkning, opbevaring, transport eller distribution af foder, herunder enhver producent, som producerer, tilvirker eller opbevarer foder til fodring af dyr på den pågældendes egen bedrift.

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 5

I vejledningen bruges begrebet ”fodervirksomheden” visse steder - frem for ”lederen af fodervirksomheden”. 

Fodring af dyr

Indførelse af foder i dyrets fordøjelseskanal gennem munden med det formål at opfylde dyrets ernæringsbehov og/eller opretholde sunde dyrs produktivitet

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra b 

Forarbejdet animalsk protein

Animalsk protein, der udelukkende kommer fra kategori 3 materiale, som er behandlet i overensstemmelse med bilag X, kapitel II, afsnit 1 (herunder blodmel og fiskemel), således at de er egnede til direkte anvendelse som fodermiddel eller til anden anvendelse i foderstoffer, herunder foder til selskabsdyr, eller til anvendelse i organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler; omfatter dog ikke blodprodukter, mælk, mælkebaserede produkter, produkter afledt af mælk, colostrum, colostrumprodukter, centrifuge- eller seperatorslam, gelatine, hydrolyseret protein og dicalciumphosphat, æg og ægprodukter, herunder æggeskaller, tricalciumphosphat, eller kollagen.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Forblandinger

Blandinger af fodertilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere fodertilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer, der ikke er bestemt til direkte fodring

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra e 

Forurenede fodermidler

Foder, der indeholder en større mængde uønskede stoffer, end hvad der tolereres i henhold til direktiv 2002/32/EF

Direktiv 2002/32/EF er direktivet om uønskede stoffer.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra p 

Fuldfoder

Foderblanding, som på grund af sin sammensætning fuldt ud dækker den daglige ration.

Markedsføringsforordning, artikel 3, stk. 2, litra i 

Gelatine

Naturligt, opløseligt protein, også geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind og sener fra dyr

Gennemførselsforordningen, bilag I 

God landbrugspraksis (GAP)

Den nationalt anbefalede, godkendte eller registrerede sikre anvendelse af plantebeskyttelsesmidler under de faktiske forhold på alle stadier af produktion, oplagring, transport, distribution og forarbejdning af fødevarer og foderstoffer. God landbrugspraksis indebærer endvidere anvendelse, i overensstemmelse med direktiv 91/414/EØF, af principperne om integreret bekæmpelse af skadegørere i en given klimazone, anvendelse af så små mængder pesticider som muligt og fastsættelse af maksimalgrænseværdier/midlertidige maksimalgrænseværdier på det lavest mulige niveau for opnåelse af de ønskede virkninger

Pesticidforordningen 296/2005, art. 3, stk. 2 litra a)

Genetisk modificeret organisme eller GMO

En organisme, bortset fra mennesker, hvori det genetiske materiale er blevet ændret på en måde, der ikke forekommer naturligt ved formering og/eller naturlig rekombination

Udsætningsdirektivet 2001/18/EF, art. 2, stk. 2

Genetisk modificeret organisme til foderbrug

En GMO, der kan anvendes som foder eller som udgangsmateriale til fremstilling af foder

GMO-forordningen 1829/2003, art. 2 stk. 9 

GMO

Se ”Genetisk modificeret organisme eller GMO”

Guano

Et naturligt produkt, som er indsamlet fra ekskrementerne fra flagermus eller vildtlevende havfugle og ikke er mineraliseret.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Handel og mellemhandel

Ved” handel” og ”mellemhandel” forstås markedsføring, salg eller videresalg af et foder uden at foderets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres. Virksomheden behøver ikke at have foderet i sin fysiske varetægt.

Læs mere under Markedsføring

Hjemmeblander

En leder af en foderstofvirksomhed, der fremstiller foderlægemidler udelukkende til anvendelse på egen bedrift.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 3, stk.2, g) 

Husdyrgødning

Alle ekskrementer og/eller urin fra opdrættede dyr, bortset fra opdrættede fisk, med eller uden strøelse

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Hydrolyseret protein

Polypeptider, peptider og aminosyrer og blandinger heraf, fremstillet ved hydrolyse af animalske biprodukter.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Håndtering af foder

Ved ”håndtering af foder” forstås en aktivitet, der ikke nødvendigvis har til hensigt at medføre en ændring af foderet, f.eks. ved oplagring, pakning og transport. Håndtering er det generelle ord, der beskriver en hvilken som helst fysisk aktivitet med et foder, dvs. ved selve produktionen håndteres foderet også. 

Indhold fra fordøjelseskanalen

Indholdet fra fordøjelseskanalen hos pattedyr og strudsefugle.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Kompetent myndighed

Den myndighed i en medlemsstat eller et tredjeland, der er udpeget til at foretage offentlig kontrol

Foderhygiejneforordningen artikel 3, stk. 1, litra e) 

Kollagen

Proteinbaserede produkter fremstillet af huder, skind, knogler og sener af dyr

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Leder af en fodervirksomhed

Ved leder af en fodervirksomhed eller fodervirksomhedslederen forstås den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at kravene i foderlovgivningen overholdes i den fodervirksomhed, som er under vedkommendes ledelse. 

Leder af en foderstofvirksomhed er defineret i flere af foderlovgivningens forordninger, f.eks. i

foderhygiejneforordningen, artikel 3, litra b, og markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra a

I vejledningen bruges begrebet ”virksomheden” eller ”fodervirksomheden” til tider i stedet for ”lederen af virksomheden/fodervirksomheden”. 

Maksimalgrænseværdi

det højeste lovlige koncentrationsniveau for en pesticidrest i eller på fødevarer eller foderstoffer fastsat i overensstemmelse med denne forordning og på grundlag af god landbrugspraksis og en forbrugereksponering, der er tilstrækkelig lav til at beskytte sårbare forbrugere

Pesticidforordningen 396/2005, art. 3, litra d) 

Markedsføring 

Ved markedsføring forstås besiddelse af foder med henblik på salg, herunder udbydelse til salg eller anden overførsel, som finder sted mod eller uden vederlag, herunder selve salget og distributionen og selve den overførsel, der sker på andre måder.

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 8 

Foderlovgivningen bruger også ord som salg, handel, detailhandel, distribution og levering. Disse ord er ikke nærmere defineret i foderlovgivningen, men bruges med deres sædvanlige betydning om selve det at afsætte varer mod eller uden betaling. 

Mineralsk foder

Tilskudsfoder, der indeholder mindst 40 % råaske

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra k 

Maskinstation

En supplerende oplysning om nogle fodervirksomheder med aktivitet efter primærproduktion. Oplysningen ’maskinstation’ registreres af hensyn til Fødevarestyrelsens kontrolsystem og fastsættelse af kontrolfrekvenser. ’Maskinstation’ anvendes om fodervirksomheder, der bruger maskiner til at håndtere andre virksomheders foder på en fodervirksomhed/landbrugsejendom, f.eks. ved høst, skårlægning eller finsnitning, ved produktion af ensilage, ved transport af korn og andre foderprodukter på ejendommen eller ved transport af foderprodukter fra landbrugsejendom til aftager/fodervirksomhed. ’Maskinstation’ kan f.eks. benyttes om entreprenørvirksomheder eller landbrugsvirksomheder, som ud over egen primærproduktion, driver foderaktivitet for andre landbrug.

Hvis en virksomhed producerer foderblandinger med mobile blandere, skal den supplerende oplysning ’maskinstation’ ikke anvendes om virksomheden. 

Mælkeerstatning

Foderblanding, der som tørfoder eller opløst i en given mængde væske gives til unge dyr som supplement til eller erstatning for modermælken eller kolostrum eller som foder til unge dyr såsom slagtekalve, -lam eller –kid

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra l 

Mærkning

Betegnelse af foder med angivelser, oplysninger, varemærker, handelsbetegnelser, billeder, eller symboler på ethvert medium, der henviser til eller ledsager foderet, såsom emballage, beholdere, skilte, etiketter, dokumenter, halsetiketter, eller internetsider, herunder til reklameformål

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra s 

Opdrættede dyr

 1. alle dyr, som holdes, opfedes eller opdrættes af mennesker med henblik på produktion af fødevarer, uld, pelsværk, fjer, huder og skind eller andre produkter fra dyr eller med henblik på andre landbrugsformål
 2. dyr af hestefamilien

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Organisk gødningsstof og jordforbedringsmiddel

Materialer af animalsk oprindelse, der sammen eller hver for sig anvendes til opretholdelse eller forbedring af jordbundens plantenæringsværdi, af dens fysiske og kemiske egenskaber og af dens biologiske aktivitet; de kan omfatte husdyrgødning, umineraliseret guano, indhold fra fordøjelseskanalen, kompost og nedbrydningsaffald

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Oplagring og opbevaring

Ved oplagring af foder forstås tilstedeværelse af foder i alle andre tilfælde end ved aktiviteten transport. Opbevaring betyder det samme som oplagring.

Der er tale om oplagring/opbevaring, hvad enten varen blot ligger på lager, er under behandling eller produktion.

Begreberne oplagring og opbevaring bruges i foderlovgivningen, men er ikke defineret. 

Parti (i relation til markedsføring)

En identificerbar mængde foder, hvorom det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsom oprindelse, sort, emballagetype, emballeringsvirksomhed, afsender eller mærkning og i tilfælde af en produktionsproces en produktionsenhed fra ét anlæg, hvor der anvendes ensartede produktionsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende og oplagres sammen

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra r

Parti (i relation til bestemmelser om dioxinovervågning af fedt, olier, mv.)

»parti«: en identificerbar mængde foder, hvorom det er fastslået, at det har fælles karakteristika såsom oprindelse, sort, emballagetype, emballeringsvirksomhed, afsender eller mærkning og i tilfælde af en produktionsproces en produktionsenhed fra ét anlæg, hvor der anvendes ensartede produktionsparametre, eller et antal af sådanne enheder, når de er fremstillet fortløbende og oplagres sammen

Foderhygiejneforordningen, bilag II, ’Definitioner’, a) 

Pelsdyr

Dyr, der holdes eller opdrættes med henblik på produktion af pels, men ikke til konsum.

Gennemførselsforordningen, bilag I 

Pelsdyr

Alle dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, og som fodres, opdrættes eller holdes med henblik på produktion af pels, og som ikke anvendes til konsum.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra e 

Pesticidrester

Sådanne rester, herunder aktive stoffer, metabolitter og/eller nedbrydnings- eller reaktionsprodukter fra aktive stoffer, der anvendes for tiden eller tidligere blev anvendt i plantebeskyttelsesmidler som defineret i artikel 2, nr. 1), i direktiv 91/414/EØF, som forekommer i eller på produkterne omfattet af bilag I til denne forordning, herunder navnlig dem, hvis forekomst kan skyldes anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, veterinærlægemidler og biocider

Pesticidforordningen, art. 3, litra c) 

Primærproduktion

Primærproduktion er produktion, opdræt eller dyrkning af primærprodukter, herunder høst, malkning og husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt og fiskeri samt indsamling af vilde produkter.

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 17 

Primærproduktion beskriver aktiviteter på produktionsstedet eller i tilsvarende produktionsled. Primærproduktionen omfatter ikke aktiviteter, som ændrer produktets karakter væsentligt. 

Ved primærproduktion af foderstoffer forstås produktion af landbrugsprodukter, herunder navnlig dyrkning, høst, hvorved der udelukkende frembringes produkter, som ikke undergår nogen anden behandling, efter er høstet, bortset fra en simpel fysisk behandling. 

Primærproduktion af foder dækker hele kæden lige fra dyrkning af foderet over opbevaring eller salg og til udfodring til dyr. Tørring og ensilering er også primærproduktion.

Foderhygiejneforordningen, artikel 3,litra f) 

Salg af primærprodukter blandet med indkøbt foder er ikke primærproduktion, men aktiviteter i senere led. Der gælder andre regler for produktion af foder i senere led end primærproduktion 

Produkter afledt af olier og fedtstoffer

Produktgruppen er defineret som ’..produkter, som er direkte eller indirekte afledt af rå eller genvundne olier eller fedtstoffer ved oliekemisk forarbejdning eller biodieselforarbejdning eller destillation eller kemisk eller fysisk raffinering, end

 • raffineret olie
 • produkter afledt af raffineret olie og
 • fodertilsætningsstoffer’

Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit ’Definitioner’, litra b) 

Produktgruppen er omtalt i forbindelse med krav i forordningen om særlig dioxinovervågning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf. 

Produkter bestemt til foder (i relation til indhold af uønskede stoffer i foder)

Fodermidler, forblandinger, tilsætningsstoffer, foderstoffer og alle andre produkter, der er bestemt til anvendelse i, eller som anvendes i foder

Foderbekendtgørelsen § 2, stk. 2, nr. 2 

Produktion, fremstilling, forarbejdning og tilvirkning

Ved produktion forstås fremstilling af foder (tilsætningsstof, fodermiddel, forblanding eller foderblanding), blanding af foder med eller uden tilsætningsstoffer, tilsætning af tilsætningsstoffer til et fodermiddel eller andre aktiviteter, der ændrer foderet fysiske fremtoning. For foder af typen foderlægemidler benyttes begrebet fremstilling. 

Begreberne produktion, fremstilling, forarbejdning og tilvirkning bruges i foderlovgivningen, men er ikke nærmere defineret. Ordene, der typisk betragtes som synonymer, bliver brugt i Fødevarestyrelsens vejledning og kontrol. 

Præsentation

Foderets form, fremtræden eller emballage, de anvendte emballeringsmaterialer samt den måde, hvorpå foderet er arrangeret, og de omgivelser, hvori det udstilles.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra u 

Raffineret olie eller fedtstof

Olie eller fedtstoffer, der har undergået en raffineringsproces som omhandlet i nr. 53 i ordlisten over processer i del B i bilaget til forordning (EU) nr. 68/2013.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit ’Definitioner’, litra d)

Produktgruppen er omtalt i forbindelse med krav i forordningen om særlig dioxinovervågning af olier, fedtstoffer og produkter afledt heraf. 

Samhandelsland

Et EU-land, Det Forenede Kongerige, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz og Andorra. Ved eksport fra EU til Færøerne af animalske biprodukter af fiskevarer og heraf afledte produkter er Færøerne samhandelsland. Grønland er samhandelsland for animalske biprodukter af fiskevarer og muslinger og heraf afledte produkter. Disse lande betegnes tilsammen for samhandelsområdet. Følgende områder er dog ikke med i samhandelsområdet:

 1.  Færøerne i Kongeriget Danmark (animalske biprodukter og heraf afledte produkter er dog samhandel ved eksport fra EU).
 2. Grønland (animalske biprodukter af fiskevarer og muslinger og heraf afledte produkter er dog samhandel) i Kongeriget Danmark.
 3. Ceuta og Melilla i Kongeriget Spanien.
 4. Oversøiske territorier og departementer i Republikken Frankrig.
 5. Guernsey og Jersey i Storbritannien. 

Selskabsdyr

Alle dyr tilhørende arter, der normalt fodres og holdes af mennesker, uden at dette tager sigte på konsum eller nogen landbrugsproduktion

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Selskabsdyr

Alle dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen, og som tilhører arter, der fodres, opdrættes eller holdes, men normalt ikke anvendes til konsum i Fællesskabet.

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra f 

Sending (i relation til eksport)

En mængde af produkter omfattet af samme officielle certifikat, officielle attestering eller ethvert andet dokument, som befordres med samme transportmiddel, kommer fra samme område og er af samme type, klasse eller betegnelse.

Fodereksportbekendtgørelsen, § 3, nr. 12 

Speditører

Ved speditører forstås i denne vejledning virksomheder, som ikke har kontakt med foder, men alene formidler kontakt mellem fodervirksomheder, der ønsker foder-varer transporteret, og transportører (fodervirksomheder med aktivitet transport). Speditører kan også udfylde, underskrive og aflevere dokumenter på vegne af en fodervirksomhed ved præsentation af foderet til f.eks. grænsekontrol og toldmæssige opgaver. Formidling af kontakt om transport er ikke et led i distributionen af foder. 

Sporbarhed

muligheden for at kunne spore og følge en fødevare, et foder, et dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller et stof, der er bestemt til, eller som kan forventes at blive tilsat en fødevare eller et foder gennem alle produktions-, tilvirknings- og distributionsled

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 15 

Særligt 3. land

Tredjeland, hvor landets kompetente myndigheder, stiller krav om særlig godkendelse af danske virksomheder, som en forudsætning for eksport af produkter til landet.

Fodereksportbekendtgørelsen § 3, nr. 7 

Særligt ernæringsformål

Opfyldelse af særlige ernæringsbehov hos dyr, hvis fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte er eller kunne blive forstyrret midlertidigt eller kronisk, og som derfor kan have gavn af foder, der er særlig velegnet i deres situation

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra n 

Tekniske hjælpestoffer

Ethvert stof, som ikke indtages som et foderstof i sig selv, men som anvendes ved forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler for at opfylde et bestemt teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen, og som kan føre til utilsigtet, men teknisk uundgåelig forekomst af rester af stofferne eller derivater heraf i det færdige produkt, forudsat at disse rester ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet og ikke har nogen teknologisk indvirkning på det færdige foderstof

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra h 

Tilskudsfoder

Foderblanding, der har et stort indhold af visse stoffer, men som på grund af sin sammensætning kun sammen med andet foder dækker den daglige ration

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra j 

Transport

Ved transport forstås: flytning af foder udenfor egen virksomhed/enhed, f.eks. fra en virksomhed til en anden virksomhed eller kunde. En fodervirksomhed, registreret til transport, kan omlæsse foder fra et køretøj/skib til et andet.

Begrebet transport bruges i foderlovgivningen, men er ikke defineret. 

Tredjeland

Land, der ikke er et samhandelsland.

Fodereksportbekendtgørelsen § 3, nr. 6 

Uønskede stoffer
Ved et uønsket stof forstås: ethvert stof eller produkt, bortset fra patogener, der forekommer i og på produkter bestemt til foder, og som udgør en potentiel fare for dyrs og menneskers sundhed, dyrevelfærd eller for miljøet, eller som kan påvirke den animalske produktion ugunstigt.

Foderbekendtgørelsen § 2, stk. 2, nr. 1 

Vanddyr

Vanddyr, som defineret i artikel 3, stk. 1, litra e), i direktiv 2006/88/EF

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3 

Vildtlevende dyr

Alle dyr, som ikke holdes af mennesker

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 3