Gratis abortundersøgelser hos kvæg 2022

20-01-2022

Fødevarestyrelsens tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg fortsætter i 2022.

​Gratis abortundersøgelse hos kvæg i 2022

Fødevarestyrelsens tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg fortsætter i 2022. Antallet af indsendelser ønskes øget.

Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande (jf. EU forordning 2021/620 [1]). Den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver. 

I 2021 blev der kun indsendt materiale fra 35 aborter, hvilket tilsvarende tidligere år er meget lavt i forhold til målsætningen for overvågningen. KU/SSI oplyser, at i hovedparten (69%) af de sager, der er modtaget i 2021, har det været muligt på baggrund af de patologiske og mikrobiologiske undersøgelser at identificere en årsag til aborten. I kun to af disse var der tale om en ikke-infektiøs årsag/misdannelse. Af de resterende sager var det ofte muligt på baggrund af den patologiske undersøgelse at få en indikation af årsagen, eksempelvis ved påvisning af placentitis, men uden at specifikke agens kunne relateres til dette. Dette kan skyldes materialets tilstand og overvækst med ikke-patogene agens. Kun i relativt få sager (6) var der ingen patologiske eller mikrobiologiske fund, der kunne relateres til årsagen. Der kan i disse tilfælde for eksempel være tale om abortårsager relateret til moderdyret, som ikke afspejler sig i det indsendte materiale. Salmonella Dublin blev påvist i én abort, neosporose blev diagnosticeret som sandsynlig årsag i 12 aborter, Listeria monocytogenes blev påvist i fire aborter, og infektion med Staphylococcus aureus og Fusobacterium necrophorum blev diagnosticeret i henholdsvis to og ét tilfælde.

Fødevarestyrelsens (FVST) tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg gælder fortsat.

FVST betaler ved aborttilfælde hos kvæg udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykose.

I tillæg vil prøver af placenta og af fosterets organer blive benyttet til en mikrobiom-undersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Resultaterne fra mikrobiom-undersøgelserne vil indgå i en samlet evaluering med henblik på at forbedre den fremtidige abortdiagnostik. Derfor vil disse resultater ikke blive besvaret til indsender. Hvis mikrobiom-undersøgelserne mod forventning skulle give mistanke om tilstedeværelse af en anmeldepligtig sygdom, vil dyrlægen og besætningsejer blive kontaktet af FVST.

Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Indsender kan desuden vælge at få undersøgt for andre relevante infektioner for egen regning (Schmallenberg virus og Leptospira spp.). Disse ønsker skal fremgå af indsendelsesformularen.

For at få det optimale resultat ud af undersøgelserne, og undgå evt. kassation af materiale, erindrer FVST om, at der for hver abortundersøgelse skal indsendes følgende materiale – alle tre dele:

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf

Det anbefales af sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen.

NB!! Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

Laboratoriet sender den samlede svarrapport til besætningsejer og indsendende dyrlæge samt til FVST.

Forsendelse til laboratoriet

Prøvematerialet sendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C. Tlf. 9350 9280 kl. 08:30-15:00.

Vedrørende emballering: Der bør være flere lag af vandtæt emballage med sugende materiale mellem lagene for at forhindre, at den yderste papkasse bliver gennemblødt. Placenta skal være pakket i en separat pose eller beholder. Læs mere: SSI's vejledning om emballering.

Anvend indsendelsesblanketten "Kvægaborter" på vetssi.dk/blanket

Ved indsendelse anvendes en KU pakkelabel, hvor der er afkrydset: Overvågning – andet

Find KU-pakkelabel kan findes på vetssi.dk/forsendelse

Abortmaterialet må afsendes til undersøgelse fra mandag til torsdage af hensyn til holdbarhed af materialet under forsendelsen.

 [1] KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/620 af 15. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri og ikkevaccinationsstatus for visse medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af disse listeopførte sygdomme