Nyhedsbrev om gratis abortundersøgelse hos kvæg i 2023

09-02-2023

Fødevarestyrelsens tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg fortsætter i 2023.

Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande (jf. EU forordning 2021/620*). Den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver. 

I 2022 steg antallet af indsendelser i forhold til 2021, hvilket er godt.

I 2022 er der undersøgt 45 kvægaborter. Den hyppigst påviste årsag har været bakteriel infektion (55 % af indsendte kvægaborter). Bakterielle infektioner har omfattet infection med Trueperella pyogenes (7), Salmonella Dublin (1), Listeria monocytogenes (1), Staphylococcus aureus (1) og Fusobacterium necrophorum (2). I 11 tilfælde er der histopatologisk påvist tegn på bakteriel infektion (især bakteriel placentitis), uden at det har været muligt at påvise et specifikt agens som årsag. Dette kan formodentlig skyldes kontamination og gennemvækst af materialet med miljøbakterier. Tegn på protozoobetinget abort (Neosporose) er påvist i 24 % af indsendte kvægaborter. I et enkelt tilfælde er der påvist "Forandringer foreneligt med føtal/juvenil sporadisk lymfosarkom", og ligeledes i et tilfælde er der påvist såkaldt medfødt hepatisk fibrose. Medfødt hepatisk fibrose er en sporadisk forekommende abortårsag uden kendt årsag; det er foreslået, at sygdommen kan være genetisk betinget eller eventuelt en følge af tidligere infektionssygdom.

I en del tilfælde var der ikke indsendt optimalt prøvemateriale. Eksempelvis var der ikke medsendt blod eller placenta, eller der var indsendt placenta uden kotelydoner. Dette betyder, at det ikke er muligt at gennemføre alle analyser og kan mindske sandsynligheden for, at abortårsagen påvises.

​FVST betaler ved aborttilfælde hos kvæg fortsat udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykose.

I tillæg vil prøver af placenta og af fosterets organer blive benyttet til en mikrobiom-undersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Resultaterne fra mikrobiom-undersøgelserne vil indgå i en samlet evaluering med henblik på at forbedre den fremtidige abortdiagnostik. Derfor vil disse resultater ikke blive besvaret til indsender. Hvis mikrobiom-undersøgelserne mod forventning skulle give mistanke om tilstedeværelse af en anmeldepligtig sygdom, vil dyrlægen og besætningsejer blive kontaktet af FVST.

Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Indsender kan desuden vælge at få undersøgt for andre relevante infektioner for egen regning (Schmallenberg virus og Leptospira spp.). Disse ønsker skal fremgå af indsendelsesformularen.

For at få det optimale resultat ud af undersøgelserne, og undgå evt. kassation af materiale, erindrer FVST om, at der for hver abortundersøgelse skal indsendes følgende materiale – alle tre dele:

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf

Det anbefales af sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen.

NB!! Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

Laboratoriet sender den samlede svarrapport til besætningsejer og indsendende dyrlæge samt til FVST.

Forsendelse til laboratoriet

Prøvematerialet sendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3,
1870 Frederiksberg C.

Tlf. 9350 9280 kl. 08:30-15:00.

Vedrørende emballering: Der bør være flere lag af vandtæt emballage med sugende materiale mellem lagene for at forhindre, at den yderste papkasse bliver gennemblødt. Placenta skal være pakket i en separat pose eller beholder. Læs mere: SSI's vejledning om emballering.

Der skal anvendes indsendelsesblanketten "Kvægaborter", som kan findes på: https://www.vetssi.dk/blanket

Ved indsendelse anvendes en KU pakkelabel, hvor der er afkrydset: Overvågning – andet

KU pakkelabel kan findes på: https://www.vetssi.dk/forsendelse

Abortmaterialet må afsendes til undersøgelse fra mandag til torsdage af hensyn til holdbarhed af materialet under forsendelsen.

 

*KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/620 af 15. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri og ikkevaccinationsstatus for visse medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af disse listeopførte sygdomme.