Supplement til Fødevarestyrelsens præcisering vedrørende beregning af transporttiden for malkende kvæg pr. 1. februar 2023

15-03-2023

Se supplement nederst i nyhedsbrevet. 

 

Det fremgår af transportforordningen, at

  1. Diegivende kvæg, får og geder, som ikke befordres sammen med deres afkom, skal malkes med højst 12 timers mellemrum.
  2. Alle andre dyr af de i punkt 1.1. nævnte arter (dvs. kvæg, får og geder) skal efter 14 timers transport have en hvileperiode på mindst 1 time, hvor de vandes og om nødvendigt fodres. Efter denne hvileperiode kan de transporteres i endnu 14 timer.  

1-times-hvilet efter de 14 timer har tidligere fejlagtigt været omtalt som et ”malkehvil”. I de to eksempler nedenfor er det præciseret, at hvilet ikke nødvendigvis skal afholdes i forlængelse af malkningen. Hvilet er ikke tidligere blevet medtaget i beregningen af den samlede transporttid, men det vil det blive pr. 1. februar 2023.  

 

Eksempel på beregning af transporttiden for malkende kvæg, hvor 1-times-hvilet ikke holdes i tilslutning til malkningen:  

 

For begge eksempler gælder, at den samlede tid fra pålæsningen på afgangsstedet til aflæsningen på bestemmelsesstedet maksimalt må være 29 timer.

 

Supplement: 

 

Den angivne tid afsat til malkning skal ses som et eksempel for 32 malkekøer. Tiden der afsættes til malkning skal være realistisk og kan svinge fra 30 minutter og derover. Dette afhænger af hvilke malkefaciliteter der er til rådighed på malkestedet (f.eks. mobile malkemaskiner, malkekarrusel, sildebens- eller parallel malkning), bemandingen samt antal af malkemaskiner.