Listebekendtgørelsen – færre sygdomme underlagt 48-timerskravet

01-02-2024

Fødevarestyrelsen har udstedt en ny opdateret Listebekendtgørelse

Ud over en række flytninger af dyresygdomme mellem listerne (inkl. få sletninger og tilføjelser) er den største ændring den, at dyrlægers karantænekrav på 48 timer nu kun gælder for kategori A- eller B-sygdomme – jf. EU-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 forordning af 3. december 2018) og fremgår af en ny § 5 i Listebekendtgørelsen. Dette krav gælder dog ikke såfremt mistanken i mellemtiden afkræftes, eller Fødevarestyrelsen har givet tilladelse.

Sygdomme der er omfattet heraf, er markeret med en * i bilag 1, liste 1 af hensyn til brugervenligheden.

Du kan læse den nye opdaterede Listebekendtgørelse på følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2023/1341.

De specifikke ændringer af sygdomme er som følger:

  • Plasmacytose og infektion med paramyxovirus 1 (PMV-1) hos duer er fjernet fra bilag 1. PMV-1 håndteres nu som Newcastle Disease.

Sygdomme, der har flyttet liste fra 3 til 4, er:

  • Infektion med SARS-CoV-2 (COVID-19) hos mink og ildere i en besætning, der har pligt til at lade sig registrere i Det Centrale Husdyrbrugsregister. Dermed er der ikke længere behov for opdeling på dyrearter, hvorfor den listeopføres på liste 4 under ”Sygdomme hos flere dyrearter” som infektion med SARS-CoV-2 (COVID-19)
  • Infektion med lavpatogen aviær influenza-virus
  • Infektion med bluetonguevirus (serotype 1-24)
  • Vesikulær stomatitis
  • Smitsomt blæreudslæt hos svin
  • Infektion med Perkinsus olseni
  • Vestnilfeber

Det betyder, at Fødevarestyrelsen fremover vil oplyse den praktiserende dyrlæge om at udtage prøver ved mistanke om disse sygdomme for besætningsejerens regning – hvilket også gælder for de øvrige sygdomme på liste 4. Fødevarestyrelsen afholder kun udgifter til laboratorieanalyser og kun ved kliniske mistanker for sygdomme på liste 4.

Derudover ændres følgende i listeopførelsen i bilag 1:

  • Ebolavirussygdom listeopføres på liste 4 (før kun liste 1), så FVST kan afholde udgifter til laboratorieanalyser ved kliniske mistanker (mistankeprøver).
  • Højpatogen aviær influenza listeopføres under ”Sygdomme hos flere dyrearter”, da flere forskellige pattedyr kan smittes med HPAI.