Giv din feedback på EU’s dyresundhedslovgivning senest den 3. april 2024

14-03-2024

EU-Kommissionen har udsendt en høring med henblik på, at offentligheden og interessenterne kan give feedback på, hvordan EU’s dyresundhedslovgivning og de delegerede retsakter, som er fastsat efter beføjelse i dyresundhedsloven fungerer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 3016/429 om overførbare dyresygdomme (dyresundhedsloven) har fundet anvendelse siden april 2021. Hovedformålet er at forebygge og bekæmpe dyresygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker. Dyresundhedsloven gennemfører principperne i dyresundhedsstrategien 2007-2013, ”Det er bedre at forebygge end at helbrede,” herunder ”One Health”-princippet.

I henhold til artikel 282 i dyresundhedsloven skal Kommissionen evaluere loven og de delegerede retsakter, der er omhandlet i artikel 264, og forelægge resultaterne af evalueringen i en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet senest den 22. april 2026.

I den forbindelse har EU-Kommissionen den 6. marts 2024 udsendt en høring med henblik på at offentligheden og interessenterne kan give feedback på, hvordan dyresundhedsloven fungerer. Der opfordres til, at interessenter fremlægger data, der kan bidrage til at identificere muligheder for at mindske den administrative byrde for borgere, operatører og kompetente myndigheder og potentialet for forenkling.

I forbindelse med evalueringen vil det blive vurderet, hvordan dyresundhedsloven (basisretsakten og de delegerede retsakter, der er vedtaget på grundlag heraf) fungerer for at finde ud af, om den giver de kompetente myndigheder, operatører og andre interessenter de rette rammer og værktøjer til effektivt at beskytte dyre- og folkesundheden ved at forebygge og bekæmpe dyresygdomme, der er relevante for en indsats på EU-niveau, og om den sikrer, at dyr og animalske produkter flyttes sikkert rundt på EU’s indre marked.

Evalueringen vil undersøge, om reglerne:

  • er virkningsfulde med hensyn til at nå målene i dyresundhedsstrategien,
  • er effektive og står i rimeligt forhold til indsatsen,
  • er i overensstemmelse med nuværende og fremtidige behov,
  • hænger sammen internt og med andre EU-politikker og -programmer, og
  • har EU-merværdi

Evalueringen vil også vise, om de retlige rammer er lette at forstå og anvende, og om de bidrager til at opbygge tillid til det indre marked for dyr og animalske produkter.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at feedback til EU-Kommissionen skal fremsendes via deres offentlige høringsportal: Dyresundhedsloven – evaluering (europa.eu).  

Fristen for afgivelse af feedback er den 3. april 2024.