Nyt om certificering af avlsmateriale der skal flyttes til andre medlemsstater

13-10-2021

Proceduren for den offentlige kontrol ved udstedelse af officielle dyresundhedscertifikater til sendninger af avlsmateriale ændres som følge af nye regler på dyresundhedsområdet. I forbindelse med ibrugtagningen af de nye dyresundhedscertifikater bedes alle operatører, der flytter avlsmateriale til andre medlemsstater, orientere sig om proceduren.

​​Sendinger af avlsmateriale af visse opdrættede landdyr skal ledsages af et officielt dyresundhedscertifikat, når sendingerne flyttes til andre medlemsstater.

Det gælder f.eks. for avlsmateriale af kvæg, svin, får, geder, dyr af hestefamilien, hunde, katte og dyr af familierne Camelidae eller Cervidae. Fødevarestyrelsen kan kontaktes med henblik på afklaring af andre opdrættede landdyr.  

Fødevarestyrelsen udsteder dyresundhedscertifikater til disse sendinger efter gennemførelse af offentlig kontrol af sendingerne. 

Fødevarestyrelsens offentlige kontrol skal gennemføres i overensstemmelse med reglerne på dyresundhedsområdet. Der er kommet nye regler på området, som medfører ændringer for den fremadrettede dyresundhedscertificering.    

Fødevarestyrelsen skal foretage en forudgående visuel kontrol af den transportcontainer (f.eks. kvælstofbeholder/køleboks) avlsmaterialet er anbragt i samt en kontrol af forsegling og forseglingsnummeret på forsendelsen. Det får betydning for operatører, der forhåndsanmelder udførsel af avlsmateriale til Fødevarestyrelsen med henblik på at få udstedt et dyresundhedscertifikat til deres sending.  ​

For en midlertidig periode vil dyresundhedscertificeringen af avlsmaterialesendinger og operatørernes forudgående anmeldelse til Fødevarestyrelsen ske i overensstemmelse med nedenstående procedure. 

1. Operatøren skal skriftligt anmelde udførslen til Fødevarestyrelsen. Det skal ske senest én arbejdsdag før sendingen skal udføres fra Danmark, men gerne før da.

2. Operatøren skal fremsende den data, der er nødvendig for at Fødevarestyrelsen kan sikre understøttelse af de oplysninger, der certificeres for i dyresundhedscertifikatet samt anmelde forsendelsen i TRACES NT til bestemmelsesmedlemsstatens kompetente myndigheder.

 Foruden baggrundsoplysninger om sendingen fremsender operatøren fotodokumentation til Fødevarestyrelsen. Denne dokumentation vil blive kontrolleret af den certifikatudstedende embedsdyrlæge.  Fotodokumentationen skal entydigt vise container nr. og det unikke plombenr., samt mærkningen af strå eller andre pakninger. For kølesæd skal fotodokumentation omfatte ID koden på kølesædsposerne.

Der gælder særlige tekniske krav til og specifikationer for mærkning af strå og andre pakninger, hvori sæd, oocytter eller embryoner anbringes, opbevares og transporteres. Disse krav følger af forordning (EU) 2020/999.

 Af den fotodokumentation der fremsendes, skal det tydeligt kunne fastslås, at mærket på stråene eller andre pakninger og nummeret på den forsegling, der er anbragt på den container, hvori stråene eller andre pakninger transporteres, svarer til det mærke og det nummer, der er angivet i de fremsendte baggrundsoplysninger, eller i selve dyresundhedscertifikatet såfremt operatøren selv har forhåndsudfyldt del I af certifikatet i TRACES NT. For nærmere vejledning herom kan der rettes henvendelse til relevant veterinærenhed.

 Fotodokumentation og andre nødvendige oplysninger fremsendes til den relevante veterinærenhed hos Fødevarestyrelsen.

3. Inden embedsdyrlægen udsteder og underskriver et dyresundhedscertifikat til sendingen kontrollerer embedsdyrlægen den fremsendte dokumentation. Dette omfatter blandt andet en dokumentkontrol af de data, som operatøren har forelagt, for at embedsdyrlægen kan sikre de oplysninger, der skal certificeres for.

4. Operatøren kan afhente det fysiske dyresundhedscertifikat, der skal ledsage sendingen, hos den relevante veterinærenhed hos Fødevarestyrelsen.​

 Der vil generelt med regelmæssige mellemrum blive foretaget fysisk kontrol af avlsmaterialesendinger forud for Fødevarestyrelsens certifikatudstedelse. Det betyder, at de avlsmaterialevirksomheder, der benytter sig af muligheden for at fremsende fotodokumentation vil opleve, at deres sendinger fra tid til anden underkastes fysisk kontrol, inden der udstedes et dyresundhedscertifikat. 

 

Om den midlertidige kontroltilrettelæggelse

Ovenstående procedure vil til en start blive anvendt for en midlertidig periode. Der kan forekomme ændringer i tilrettelæggelsen af den rekvirerede kontrol forud for udstedelse af officielle certifikater til avlsmaterialesendinger. For eksempel vil Fødevarestyrelsen på et senere tidspunkt kunne udvide den visuelle kontrol af sendingerne med et fysisk besøg på afsendelsesvirksomheden. Ændringer der har driftsmæssig betydning for operatørerne vil blive meddelt på Fødevarestyrelsens hjemmeside og via nyhedsbreve. Det anbefales derfor, at man abonnerer på relevante faglige nyheder.

For operatører der ikke har mulighed for at fremsende fotodokumentation vil den offentlige kontrol forud for certifikatudstedelse gennemføres som en fysisk kontrol. Operatører kan oplyse Fødevarestyrelsen herom i forbindelse med den skriftlige forhåndsanmeldelse. Der gøres opmærksom på, at det kan få betydning for Fødevarestyrelsens opkrævning af gebyr. 

Ansvar for overholdelsen af dyresundhedsmæssige krav til transport

Det er stationsdyrlægens eller teamdyrlægens (virksomhedens dyrlæge) ansvar at sikre overholdelsen af de dyresundhedsmæssige krav til transport af avlsmateriale. For eksempel er det stationsdyrlægen eller teamdyrlægen ansvar at sikre, at transportcontainerne er forseglet og nummereret inden afsendelsen fra den godkendte avlsmaterialevirksomhed. 

Betaling

Der opkræves gebyrer for Fødevarestyrelsens gennemførte kontrol i henhold til betalingsbekendtgørelsen.