Økologi - lovstof

Markedsføring Mærkning

I EU findes fælles økologiregler i form af forordninger. Disse EU-økologiforordninger, der er umiddelbart gældende lov i alle EU-medlemslande, indeholder bl.a. regler for produktion, import og mærkning af økologiske fødevarer.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​EU's økologiforordninger danner lovgrundlaget for produktion og forhandling af økologiske fødevarer i Danmark og i resten af EU. Forordningerne fastsætter detaljerede regler for produktion, for​arbejdning, import, mærkning og markedsføring af økologiske fødevarer.

Siden 1. ​​januar 2022​ har en ny EU-økologiforordning med tilhørende gennemførelsesforordninger og en ny dansk økologibekendtgørelse været gældende.​

Den nye danske økologibekendtgørelse, bekendtgørelsen om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v., er udstedt med hjemmel i økologiloven. Bekendtgørelsen implementerer den danske økologikontrolordning. Alle medlemslandene skal ifølge EU-økologiforordningerne implementere en national økologikontrolordning.​

Danske regler

Bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, økologisk akvakultur m.v. fastlægger bl.a. bestemmelser om registrering og kontrol af virksomheder, der gerne vil producere økologiske fø​devarer, økolo​​​gisk foder til selskabsdyr med animalsk indhold, den danske økologikontrolkode samt bestemmelserne for og udformningen af Ø-mærket.

Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.

Økologiloven

​Økologiloven, der bemyndiger fødevareministeriet til at gennemføre EU-økologilovgivningen, fastsætter bl.a. bestemmelser om certificering af økologiske virksomheder, om markedsføring af økologiske produkter, Ø-mærket og om sanktioner og konsekvenser ved​ overtrædelser af økologireglerne.

Bekendtgørelse nr. 1203 af 29. august 2022 af økologiloven​

EU's økologiforordninger

EU's forordninger om økologi indeholder regler for produktion, forarbejdning, mærkning, import, forhandling og kontrol af øk​​ologiske fødevarer i Danmark og resten af EU.

Fra 1. januar 2022 fandt en ny økologiforordning, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, anvendelse.​​

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007​

I forbindelse med at anvendelsesdatoen for den nye økologiforordning blev udskudt til 1. januar 2022 (oprindelig anvendelsesdato var 1. januar 2021), ændredes også en række underliggende datoer. Bl.a.:

  • Produkter, som er blevet produceret indtil 1. januar 2022 efter den nu gældende økologiforordning 834/2007, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugte
  • Datoer, hvortil EU Kommissionen skal forelægge forskellige rapporter, fx rapporten om forordningens bestemmelser om ækvivalens i henhold til handelsaftaler og de nuværende godkendte tredjelande er udskudt til 31. december 2022
  • I den forbindelse er godkendels​en af de godkendte tredjelande blevet forlænget fra 31. december 2025 til 31. december 2026
  • Godkendelserne af kontrolmyndigheder og kontrolorganer efter ækvivalente økologiregler er også blevet forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Tilladelsen til at tilsætte 5% ikke-økologisk gærekstrakt eller -autolysat til substrat til fremstilling af økologisk gær, hvis ikke det er muligt at fremskaffe økologisk gærekstrakt eller -autolysat, er forlænget fra 31. december 2023 til 31. december 2024
  • Datoen for undtagelsesmuligheden igennem medlemsstaterne for økologisk akvakulturdyryngel er blevet tilpasset: Tilladelse til indførsel af 50% ikke-økologisk yngel af akvakulturdyrarter, som ikke er blevet opdrættet i EU som økologiske senest d. 1. januar 2022, forudsat at økologireglerne følges for mindst de sidste to tredjedele af produktionscyklussen. Undtagelsen kan kun gives for en periode af to år og kan ikke fornyes.
  • Derudover er der ændret en række datoer, som vedrører økologisk primærproduktion under Landbrugsstyrelsens kontrol.​

​Forordningerne, der ud​skød anvendelsesdatoen for den nye økologiforordning:

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1693 af 11. november 2020 om ændring af forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer omhandlet i nævnte forordning

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2042 af 11. december 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/464 for så vidt angår anvendelsesdatoen og visse andre datoer, der er relevante for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 om økologisk produktion

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1450 af 27. juni 2022 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelsen af ikkeøkologisk proteinfoder i økologisk husdyrproduktion på grund af Ruslandsinvasion af Ukraine (EØS-relevant tekst)​

Supplerende øk​ologiforordninger

Forordningerne n​edenfor præsenteres ved "populær-navne", som også er anvendt i Fødevarestyrelsens vejledning om økologiske fødevarer​. ​Der er ikke tale om en officiel navngivning. Hen​sigten er at kunne referere til forordningerne på en mere gennemskuelig måde.

Bemærk, at nogle af forordningerne nævnt nedenfor kan være ændret efterfølgende. Når du følger de indsatte forordningslinks, så har du mulighed for at vælge konsoliderede udgaver af forordningerne; dvs. sammenskrivninger af forordningerne med deres efterfølgende ændringer. 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1165 af 15. juli 2021 om godkendelse af vis​se produkter og stoffer til anvendelse i økologisk produktion og udarbejdelse af en liste over disse (EØS-relevant tekst)
Bemærk, at der er en oversættelsesfejl vedr. tilsætningsstoffet pektin i denne danske version: I Bilag V, Del A, Afsnit A1, står der E 440(ii) på linjen vedr. pektin. Dette er en fejl, der skal stå E 440(i)*. Fejlen vil blive søgt rettet snarest. 

Import-økologiforordninger

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1342 af 27. maj 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 vedrørende de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende medhenblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår importerede økologiske produkter samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn(EØS-relevant tekst)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/1698 af 13. juli 2021 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår proceduremæssige krav for anerkendelsen af kontrolmyndigheder og kontrolorganer, der er kompetente til at foretage kontrol af økologisk certificerede erhvervsdrivende og grupper af erhvervsdrivende og økologiske produkter i tredjelande, og for så vidt angår regler om deres tilsyn og kontroller og andre foranstaltninger, der skal gennemføres af disse kontrolmyndigheder og kontrolorganer (EØS-relevant tekst)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2024/230 af 25. oktober 2023 om ændring af delegerede forordning (EU) 2021/1342 for så vidt angår de oplysninger, som tredjelande og kontrolmyndigheder og kontrolorganer skal fremsende med henblik på tilsyn med deres anerkendelse i henhold til artikel 33, stk. 2 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 samt vedrørende de foranstaltninger, der skal træffes ved udøvelsen af dette tilsyn

Eksport-økologiforordninger

Forordninger om officiel økologikontrol m.v.

Historiske regler

Fra 1. januar 2022 anvendes en ny økologiforordning, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007. Der er dog nogle bestemmelser i den historiske økologiforordning, som stadigvæk anvendes.

Konsoliderede versioner af de historiske EU's økologiforordninger 

Økologiforordningen

Sammenskrevet version af Forordning 834/2007 med dens senere ændring (967/2008 og 517/2013) 

Økologi-gennemførelsesforordningen

Sammenskrevet version af Forordning 889/2008 med forordningens senere ændringer (1254/2008, 710/2009, 271/2010, 344/2011, 426/2011, 126/2012, 203/2012, 505/2012, 392/2013, 519/2013, 1030/2013, 1364/2013, 354/2014, 836/2014, 1358/2014, 2016/673, 2016/1842, 2017/838, 2017/2273, 2018/1584 og 2019/2164) samt berigtigelser (af 18.1.2011 og 11.2.2011)

Bemærk, at der er en fejl i konsolideringen i artikel 27, stk. 1, litra b), hvor der blev fejlagtigt lagt to ord sammen. Ordlyden må være: "b) mikroorganisme- og enzympræparater, der normalt anvendes ved forarbejdning af fødevarer;►M1 enzymer, der skal anvendes som tilsætningsstoffer til fødevarer, skal dog være opført i del A i bilag VIII ◄"

Økologi-importforordningen

Sammenskrevet version af Forordning 1235/2008 fra 18. marts 2021 med dens senere ændringer (537/2009, 471/2010, 590/2011, 1084/2011, 1267/2011, 126/2012, 508/2012, 751/2012, 125/2013, 519/2013, 567/2013, 586/2013, 355/2014, 442/2014, 644/2014, 829/2014, 1287/2014, 131/2015, ​2015/931, 2015/1980, 2015/2345, 2016/459, 2016/910, 2016/1330, 2016/1842, 2016/2259, 2017/872, 2017/1473, 2017/1862, 2017/2329, 2018/949, 2019/39, 2019/446, 2020/25, 2020/479, 2020/786, 2020/977, 2020/2196 og 461)

Kronologisk oplistning af alle udstedte økologiforordninger:

Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 af 28. juni 2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Forordning (EØF) nr. 2092/91

Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Rådets Forordning (EF) nr. 967/2008 af 29. september 2008 om ændringer af Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter 

Kommissionens Forordning (EF) nr. 1235/2008 af 8. december 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande​ 

Kommissionens Forordning (EF) nr. 1254/2008 af 15. december 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførselsbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang

Kommissionens Forordning (EF) Nr. 537/2009 af 19. juni 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i Fællesskabet

Berigtigelse til Kommissionens Forordning (EF) nr. 710/2009 af 5. august 2009 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår fastsættelse af gennemførelsesbestemmelser for økologisk produktion af akvakulturdyr og tang

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 271/2010 af 24. marts 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår Den Europæiske Unions logo for økologisk produktion

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 471/2010 af 31. maj 2010 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår listen over tredjelande, som visse landbrugsprodukter, der er fremstillet efter økologiske produktionsmetoder, skal have oprindelse i for at kunne markedsføres i EU

Berigtigelse af 18.1.2011 til Kommissionens Forordning (EF) nr. 889/2008 af 5. september 2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 344/2011 af 8. april 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 426/2011 af 2. maj 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 590/2011 af 20. juni 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1084/2011 af 27. oktober 2011om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1267/2011 af 6. december 2011 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 126/2012 af 14. februar 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008, for så vidt angår dokumentation, og om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra Amerikas Forenede Stater 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 203/2012 af 8. marts 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår gennemførelsesbestemmelser for økologisk vin

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 505/2012 af 14. juni 2012 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) nr. 508/2012 af 20. juni 2012 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 751/2012 af 16. august 201om berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 125/2013 af 13. februar 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) nr. 519/2013 af 21. februar 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, retten til fri etablering og til fri udveksling af tjenesteydelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, fiskeri, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, socialpolitik og beskæftigelse, miljø, toldunion, eksterne forbindelser samt udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse. [Kroatiens optagelse i EU betyder, at Kroatien slettes fra bilag IV i Kommissionens Forordning 1235/2008] 

Kommissionens Forordning (EU) nr. 392/2013 af 29. april 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kontrolordningen for økologisk produktion

Rådets Forordning (EU) nr. 517/2013 af 13. maj 2013 om tilpasning af visse forordninger, beslutninger og afgørelser vedrørende frie varebevægelser, frie personbevægelser, selskabsret, konkurrencepolitik, landbrug, fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik, transportpolitik, energi, beskatning, statistikker, transeuropæiske net, retsvæsen og grundlæggende rettigheder, retfærdighed, frihed og sikkerhed, miljø, toldunionen, eksterne forbindelser, udenrigspolitik og sikkerheds- og forsvarspolitik samt institutioner på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 567/2013 af 18. juni 2013 om berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 586/2013 af 20. juni 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande og om fravigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008, for så vidt angår datoen for indgivelse af årsberetningen

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1030/2013 af 24. oktober 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol 

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1364/2013 af 17. december 2013 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår anvendelsen af ikke-økologisk opdrættet yngel af akvakulturdyr og ikke-økologisk yngel af toskallede skaldyr i økologisk akvakultur

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 354/2014 af 8. april 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 355/2014 af 8. april 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 442/2014 af 30. april 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår anmodninger om optagelse på listen over tredjelande, der er godkendt til at føre ækvivalenskontrol ved import af økologiske produkter

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 644/2014 af 16. juni 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 836/2014 af 31. juli 2014om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1287/2014 af 28. november 2014 om ændring og berigtigelse af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1358/2014 af 18. december 2014 om ændring af Forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007, for så vidt angår økologiske akvakulturdyrs oprindelse, opdrætspraksis for akvakultur​dyr, foder og ​økologiske akvakulturdyr og produkter og stoffer, der er tilladt i produktionen af økologisk akvakultur

Kommissionens Forordning (EU) 2015/131 af 23. januar 2015 om ændring af Forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets Forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

​Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/931 af 17. juni 2015 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens Gennemførelsesforordning (EU) 2015/1980 af 4. november 2015 om berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelserne til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/2345 af 15. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/459 af 18. marts 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/673 af 29. april 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/910 af 9. juni 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1330 af 2. august 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1842 af 14. oktober 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår den elektroniske kontrolattest for importerede økologiske produkter og visse andre elementer og af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår kravene vedrørende konserverede eller forarbejdede økologiske produkter og fremsendelse af oplysninger

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/2259 af 15. december 2016 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/838 af 17. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 for så vidt angår foder til visse økologiske akvakulturdyr

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/872 af 22. maj 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1473 af 14. august 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1862 af 16. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2273 af 8. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2329 af 14. december 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/949 af 3. juli 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1584 af 22. oktober 2018 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/39 af 10. januar 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/446 af 19. marts 2019 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2164 af 17. december 2019 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/25 af 13. januar 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/479 af 1. april 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/786 af 15. juni 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/786 af 15. juni 2020 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produkter fra tredjelande

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/977 af 7. juli 2020 om fravigelse af forordning (EF) nr. 889/2008 og (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår kontrol med produktionen af økologiske produkter som følge af covid-19-pandemien

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2196 af 17. december 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 for så vidt angår ordninger for import af økologiske produktion fra tredjelande

​Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/181 af 15. februar 2021 om ændring af forordning (EF) nr. 889/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter, for så vidt angår økologisk produktion, mærkning og kontrol

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/461af 16. marts 2021om ændring af forordning (EF) nr. 1235/2008 for så vidt angår datoen for modtagelse af anmodninger om anerkendelse af kontrolmyndigheder og kontrolorganer med henblik på ækvivalenskontrolunder ordningerne for import af økologiske produkter på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 ​