10. Eksempler på primærproduktion

10.1 Primærproduktion – biavl og indsamling af honning og andre produkter fra bier

Biavl er primærproduktion. Slyngning og indpakning af honning på produktionsstedet, også selv om bistaderne er placeret langt fra biavlerens lokaler, er aktiviteter forbundet med primærproduktionen.

Biavlere skal være registrerede hos Landbrugsstyrelsen. Denne registrering anses samtidig for at være registrering efter fødevarelovgivningen. Når biavleren er registreret, må biavleren afsætte honning og andre produkter fra bier beregnet til konsum til endelige forbrugere og til fødevarevirksomheder, både detail- og engrosvirksomheder, altså f.eks. butikker, restauranter, honningcentraler og andre.

Andre produkter fra bier kan være bivoks, gelée royale, propolis og pollen samt bi-larver. I den udstrækning bivoks, gelée royale, propolis og pollen sælges til konsum, er det omfattet af primærproduktionen og omfattet af registreringen hos Landbrugsstyrelsen. Det gælder også, selv om biavleren foretager visse processer i forbindelse med indsamlingen, f.eks. tørrer, fryser, pulveriserer og renser produkterne, så længe det foretages på biavlerens hjemsted.

Hvis en biavler ekstraherer stoffer fra produkter, f.eks. med alkohol, med henblik på at producere en fødevare, er det ikke en del af primærproduktionen, idet det medfører en væsentlig ændring af produktet. Denne aktivitet skal derfor registreres hos Fødevarestyrelsen som virksomhed efter primærproduktionen. Fremstilling af propolistinktur til at smøre på huden anses ikke for at være fremstilling af en fødevare og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

Hvis biavlere blander honning eller andre produkter fra bier med én eller flere andre fødevarer, f.eks. pollen, nødder, kanel eller chili, er der tale om fremstilling af en anden fødevare end honning. Derfor er der ikke tale primærproduktion, men om fødevarevirksomhed efter primærproduktionen, som skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

Aktiviteter udenfor biavlerens lokaliteter, f.eks. indpakning af honning i en honningcentral eller rensning af pollen eller propolis i en pollen- eller propolisstation, er ikke primærproduktion. En honningcentral eller pollen- eller propolisstation skal være registreret hos Fødevarestyrelsen som virksomhed efter primærproduktionen. En pollen- eller propolisstation, som udelukkende udlejer materiel til biavlere, betragtes ikke som en fødevarevirksomhed og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

Biavlere kan også levere levende bilarver til konsum. Dette er også primærproduktion, men er ikke omfattet af registreringen hos Landbrugsstyrelsen. Biavleren skal have sin produktion af larver til konsum registreret hos Fødevarestyrelsen, medmindre det er en aktivitet under bagatelgrænsen.

Se mere: 

12.9 Biavlers levering af honning og andre produkter fra bier – ingen registrering 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 2, nr. 3

10.2 Primærproduktion af salt

Indvinding af salt er primærproduktion, uanset om produktionen foregår ved afdampning af havvand eller ved udskylning eller udgravning af salt fra jorden. Tørring, rensning og pakning af salt er aktiviteter forbundet med primærproduktion. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 2

10.3 Primærproduktion af naturligt mineralvand og kildevand

Indvinding af naturligt mineralvand og kildevand, der indvindes med henblik på markedsføring af indpakket vand, er primærproduktion.

Det naturlige mineralvand skal være godkendt af Fødevarestyrelsen før markedsføring. Der skal ikke ske en tilsvarende godkendelse af kildevand.

Den videre håndtering af vandet, f.eks. tilladt behandling og påfyldning på flaske, er fødevarevirksomhed efter primærproduktionen. Det samme gælder virksomheder, der tapper drikkevand og fylder det på flasker med henblik på markedsføring. Virksomheder, der foretager tilladt behandling af naturligt mineralvand, kildevand eller drikkevand og fylder vandet på flasker med henblik på markedsføring, skal registreres selvstændigt som fødevarevirksomheder efter primærproduktionen. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 2 

10.4 Primærproduktion af fisk m.v. – akvakulturvirksomhed – strygning af rogn og bedøvelse af fisk

Akvakulturvirksomheder med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved åer og i havet, og transport til første virksomhed, når primærproducenten står for transporten, er primærproduktion af fødevarer, når der leveres produkter til konsum.

Fiskeri og håndtering af fiskevarer om bord på fiskefartøjer er også primærproduktion. Fiskere registreres hos Fiskeristyrelsen. Denne registrering anses samtidig for at være registrering efter fødevarelovgivningen. Ombord på fartøjer er der flere aktiviteter forbundet med primærproduktionen end i akvakulturvirksomhed. Slagtning, afblødning, hovedskæring, rensning, fjernelse af finner, nedkøling og indpakning betragtes også som en del af primærproduktionen, når det finder sted om bord på fiskerfartøjer. Transport til første virksomhed i land er også en del af primærproduktionen, når primærproducenten står for transporten. 

Strygning af rogn

Strygning af rogn til konsum fra vildtfangede fisk om bord på fiskefartøjer er omfattet af registreringen som fiskefartøj, da det betragtes som en aktivitet forbundet med primærproduktion.

Strygning af rogn til konsum fra fisk i akvakulturvirksomhed ved ferske vande eller på søterritorier betragtes også som en aktivitet forbundet med primærproduktion.

Ud over selve strygningen af rogn om bord på fiskefartøjer eller i akvakulturvirksomheden er også skylning af rogn og fjernelse af åbenbart dårlige æg, påfyldning i stor emballage, nedkøling og transport af rogn til første modtagervirksomhed omfattet af primærproduktionen. Denne aktivitet er derfor omfattet af registrering som primærproducent.

Mobile virksomheder, der assisterer akvakulturvirksomheder med strygning af rogn, er ikke primærproducenter, og skal være autoriserede af Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed efter primærproduktionen. 

Bedøvelse af fisk i akvakulturvirksomhed

Bedøvelse af fisk ved elektrisk påvirkning eller kuldepåvirkning, også selv om bedøvelsen resulterer i, at fisken dør, betragtes som en del af primærproduktionen. De angivne metoder må ikke i øvrigt fysisk beskadige fisken. Fisken skal snarest muligt leveres til en fødevarevirksomhed efter primærproduktionen til videre behandling.

Aflivning af fisk i akvakulturvirksomheden ved slag eller ved afblødning eller lignende er ikke aktiviteter forbundet med primærproduktionen for akvakulturvirksomhed. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 1

Hygiejnebekendtgørelsen, kapitel 8

10.5 Primærproduktion af fisk fra put-and-take søer

Fiskeri i put-and-take søer (lystfiskersøer) med henblik på at afsætte fangsten er primærproduktion, og fiskeren skal være registreret hos Fødevarestyrelsen. Fiskeri i put-and-take søer er ikke omfattet af Fiskeristyrelsens regler.

Afsætning af fisk skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen, hvis den er under bagatelgrænsen vurderet ud fra bl.a. antallet af gange, der afsættes fisk, mængden af fisk og værdien af de solgte fisk. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 3, og stk. 3 

10.6 Primærproduktion af insekter

Opdræt af insekter til konsum er primærproduktion og omfatter produktion af insekter til og med første salg af de levende insekter, uanset om det er larver, pupper eller voksne insekter.

Hvis primærproducenten selv vil aflive og eventuelt behandle insekterne, f.eks. frysetørre, stege eller formale dem, og herefter sælge dem til fødevarer, er denne aktivitet ikke forbundet med primærproduktionen. Det er en aktivitet efter primærproduktionen og skal registreres særskilt hos Fødevarestyrelsen. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1 

Læs mere om insekter til konsum på Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk – søg efter ”insekter”.

10.7 Mellemhandler af muslinger m.m. uden lokaler eller udelukkende med vask og opbevaring m.v. af dyrene

Mellemhandlere af levende muslinger m.m., som enten ikke har lokaler, eller som har lokaler, hvor der udelukkende sker håndtering, vask og opbevaring af de levende muslinger m.m. ved omgivelsestemperatur uden gruppering eller konditionering, skal registreres hos Fødevarestyrelsen som primærproducent.

Hvis en mellemhandler også opbevarer muslinger m.m. på køl eller frost eller foretager konditionering eller genneddykning, skal mellemhandleren autoriseres som en fødevarevirksomhed efter primærproduktionen.

Mellemhandlere – uanset om de er registreret som primærproducent eller autoriseret som virksomhed efter primærproduktionen, må kun levere levende muslinger m.m. høstet i de nævnte produktionsområder til modtagere som nævnt her:

  • fra klasse A-produktionsområder til ekspeditionscentre eller en anden mellemhandler
  • fra klasse B-produktionsområder kun til renseanlæg, forarbejdningsvirksomheder eller en anden mellemhandler (bemærk, at der i den danske version af forordningen står ”ekspeditionscentre” i stedet for ”renseanlæg”. Teksten i forordningen vil blive rettet.)
  • fra klasse C-produktionsområder til forarbejdningsvirksomheder eller en anden mellemhandler med lokaler. 

Se mere: 

17.11 Mellemhandler af muslinger m.m., som opbevarer på køl, konditionerer eller genneddykker dyrene – autorisation 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 4 

10.8 Vildtdepot, som kun modtager vildt direkte fra jægere

Vildtdepoter, som kun modtager nedlagt vildt direkte fra jægere for at transportere eller forestå transporten af vildtet til en vildthåndteringsvirksomhed eller et andet vildtdepot, skal registreres hos Fødevarestyrelsen som primærproducent.

Hvis vildtdepotet modtager vildt fra andre vildtdepoter for at transportere vildtet til en vildthåndteringsvirksomhed eller et andet vildtdepot, skal vildtdepotet autoriseres af Fødevarestyrelsen som fødevarevirksomhed efter primærproduktionen.

Se mere: 

17.12 Vildtdepot, som modtager vildt fra andre vildtdepoter – autorisation 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, nr. 5