12. Primærproducenters levering af visse animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder

Primærproducenter må levere mindre mængder af visse animalske fødevarer af egen produktion direkte til endelige forbrugere og direkte til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til endelige forbrugere (butikker, restauranter, kantiner o.l.).

I de følgende afsnit beskrives de produkter, som primærproducenter må levere direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder. Primærproducenter må ikke levere andre animalske produkter end de nævnte. F.eks. må primærproducenten ikke levere slagtede svin, kvæg, får, geder, opdrættet hjortevildt eller opdrættede strudse direkte til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder.

Ved levering forstås f.eks. salg og donation, men det kan også være transport eller andre måder at overbringe fødevarer fra en virksomhed til andre virksomheder.

Ved endelige forbrugere forstås personer, som ikke anvender fødevarerne i forbindelse med en fødevarevirksomhed.

Primærproducenter må levere primærprodukter direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder ved at primærproducenten bringer produkterne til modtageren. Der er ikke nogen afstandsgrænse for leveringen til endelige forbrugere. Denne transportaktivitet kræver ikke yderligere registrering.

Se også: 

13. Primærproducenters direkte levering til endelige forbrugere via lokale markeder eller madsamlinger og værter for disse

12.1 Levering af slagtet tamfjerkræ – registrering

Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker tamfjerkræ om året (alle arter tilsammen) direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder, hvis fjerkræet er slagtet, eventuelt er blevet plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift. Tamfjerkræ er f.eks. høns, kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer.

Primærproducenten skal være registreret til aktiviteten og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 1 og stk. 7 

12.2 Levering af slagtede kaniner – registrering

Primærproducenter må levere op til 500 kaniner om året direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder, hvis kaninerne er slagtet, eventuelt er blevet afhudet og eventuelt har fået organer udtaget på opdrætsbedriften.

Primærproducenten skal være registreret til aktiviteten og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 2 og stk. 7 

12.3 Levering af slagtet, opdrættet fjervildt – registrering

Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker opdrættet fjervildt om året (alle arter tilsammen) direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder, hvis det opdrættede fjervildt er slagtet, eventuelt er blevet plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift. Opdrættet fjervildt er f.eks. vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder.

Primærproducenten skal være registreret til aktiviteten og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 3 og stk. 7

12.4 Levering af muslinger m.m. – registrering

Primærproducenter må levere op til 4.000 kg levende muslinger m.m. om året direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder. Muslinger m.m. er f.eks. blåmuslinger eller østers.

Leveringen til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder kan ske fra fiskefartøjet eller en bod på kajen eller ved at primærproducenten bringer produkterne til modtageren. Fartøjer, der ligger ”side ved side”, så der kun er direkte adgang fra kajen til det inderste fartøj, kan levere muslinger m.m. fra det fartøj, der ligger tættest ved kajen. Fiskeren bør afklare med Fiskeristyrelsen, om vedkommende skal være registreret hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning.

Primærproducenten må kun levere levende muslinger m.m. direkte til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder, hvis muslingerne m.m. er høstet i zoner, produktionsområder eller opdrætsanlæg med A-klassifikation. A-klassifikation betyder, at zonen, produktionsområdet eller opdrætsanlægget er åbnet for høst for den pågældende fisker eller opdrætter.

Primærproducenten skal være registreret til aktiviteten og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Personer, der ikke er registreret som primærproducenter, herunder også kokke i restauranter og lignende, må ikke levere, herunder sælge eller donere, muslinger m.m., som er høstet i havet, direkte til endelige forbrugere eller fødevarevirksomheder, herunder egen restaurant.

Hvis man leverer muslinger m.m., skal man være registreret som primærproducent og have taget de nødvendige prøver, som skal være undersøgt med et tilfredsstillende resultat for at åbne for høst i det pågældende område. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 4 og stk. 7

Muslingebekendtgørelsen, §§ 3 og 4

12.5 Levering af æg – registrering

Primærproducenter må levere op til 312.000 æg årligt direkte til endelige forbrugere og egen detailvirksomhed på bedriften, f.eks. gårdbutik eller restaurant, eller egen bod på lokalt marked. Hvis primærproducenten driver en webshop med adresse på bedriften, som leverer til endelige forbrugere, er det en detailvirksomhed på linje med en gårdbutik eller restaurant på bedriften, og primærproducenten må levere æg til denne webshop.

Ved æg forstås æg til konsum fra eget hold af tamfjerkræ eller opdrættet fjervildt uanset dyreart. Efter Miljøstyrelsens regler er det forbudt at indsamle æg i naturen – dog kan man få tilladelse til at have en ægsamling.

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. Det er derfor ikke tilladt at angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser.

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende.

Der er ikke forbud mod at sælge knækæg direkte til endelige forbrugere eller egen detailvirksomhed på bedriften eller på lokalt marked. Ved knækæg forstås æg, hvor skallen er brudt, men hvor hinderne under skallen ikke er i stykker. Producenten bør dog være opmærksom på, at knækæg formentlig har en kortere holdbarhed end intakte æg.

Hvis man sælger æg fra høns, skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre det er en besætning med op til 30 høns over 16 uger (høner og haner tilsammen). Ved levering direkte til endelige forbrugere fra besætninger med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg, og æggene må kun afsættes til en kendt kreds af kunder. Æggene må ikke leveres til egen detailvirksomhed på bedriften eller egen bod på lokalt marked.

Primærproducenten skal være registreret til aktiviteten og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Hvis primærproducenten også leverer æg til eget ægpakkeri, som er autoriseret til lokal, begrænset omsætning, må det samlede antal æg, der leveres fra primærproducenten direkte til endelige forbrugere, egen detailvirksomhed på bedriften, egen bod på lokalt marked og til eget ægpakkeri med autorisation til lokal, begrænset omsætning, ikke overstige 312.000 pr. år.

Se også: 

14. Primærproducenters direkte levering af æg til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning – registrering 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 8 og stk. 5-7.

Hygiejnebekendtgørelsen, § 5

Konsumægsbekendtgørelsen, §§ 4 og 7-8

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg

12.6 Levering af fisk og krebsdyr – registrering

Primærproducenter (fiskere, akvakulturvirksomhed) må levere op til 4.000 kg fisk og krebsdyr om året direkte til endelige forbrugere.

Leveringen til endelige forbrugere kan ske direkte fra fiskefartøjet eller en bod på kajen eller ved at primærproducenten bringer produkterne til forbrugeren. Fartøjer, der ligger ”side ved side”, så der kun er direkte adgang fra kajen til det inderste fartøj, kan levere fisk m.v. fra det fartøj, der ligger tættest ved kajen. Fiskeren bør afklare med Fiskeristyrelsen, om vedkommende skal være registreret hos Fiskeristyrelsen til førstegangsomsætning.

Slagtningen og rensningen af fisk skal ske om bord på fartøjet.

Akvakulturvirksomhed må normalt ikke slagte og rense fisk, da det ikke er en del af primærproduktionen. Dog må akvakulturvirksomheden slagte og rense fisk, der leveres direkte til endelige forbrugere.

Primærproducenten skal være registreret til at levere direkte til endelige forbrugere og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de angivne mængder.

Primærproducenter må også levere fisk og krebsdyr direkte til fødevarevirksomheder, både detail- og engrosvirksomheder. Dette er almindelig leverance fra primærproducent til fødevarevirksomhed og uden grænse for mængde eller afstand. Enten primærproducenten eller den modtagende fødevarevirksomhed skal dog være registreret hos Fiskeristyrelsen efter fiskerilovgivningen til førstegangsomsætning af fisk.

Se også Fiskeristyrelsens regler, bl.a. krav om registrering som primærproducent efter Fiskeristyrelsens regler, fiskekvoter og indberetning af fangst. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 2, nr. 1-2 og stk. 7 

12.7 Levering af mælk – registrering

Primærproducenter må levere op til 70 liter rå mælk om ugen direkte til endelige forbrugere. De 70 liter mælk om ugen er et maksimum og ikke et gennemsnit. Rå mælk må leveres direkte til endelige forbrugere på betingelse af: 

  • at mælken leveres som rå og ubehandlet (upasteuriseret og uhomogeniseret), og
  • at mælken tappes direkte i emballage, som primærproducenten udleverer, eller forbrugeren har med. Mælken kan enten tappes på forhånd eller i forbindelse med leveringen. 

Primærproducenten skal være registreret til at levere direkte til endelige forbrugere og for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den angivne mængde.

Primærproducenter må også levere rå mælk direkte til fødevarevirksomheder, både detail og engrosvirksomheder. Dette er almindelig leverance fra primærproducent til fødevarevirksomhed og uden grænse for mængde eller afstand.

Detailvirksomheder, der modtager rå mælk direkte fra primærproducenter, kan ikke være virksomheder under bagatelgrænsen og skal overholde særlige hygiejnekrav for håndtering af rå mælk. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 2, nr. 3 og stk. 7

Hygiejnebekendtgørelsen, § 4 og §§ 11-13

Hygiejnevejledningen, afsnit 55.6 og 89

12.8 Jægers levering af nedlagt vildt – ingen registrering

Jægere må, uden yderligere registrering end jagttegn, årligt levere op til 500 stykker småvildt, f.eks. fugle og harer, og op til 15 stykker klovbærende vildt direkte til endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder. Det er et krav, at jægeren selv har nedlagt vildtet og er ejer af det nedlagte vildt.

Der er ikke nogen afstandsgrænse for levering til endelige forbrugere.

Der må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. detailvirksomheder som ligger inden for en radius af 50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.

Stor- og småvildt må være afhudet eller plukket. For storvildt må organer fra bryst- og bughule være udtaget, og underben og hoved må være fjernet.

Hvis jægeren ønsker at afsætte mere vildt end ovennævnte, skal det leveres til en vildthåndteringsvirksomhed, evt. via et vildtdepot. Jægeren må uden mængdebegrænsning levere vildt til vildthåndteringsvirksomhed uden yderligere registrering end jagttegn.

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5 

12.9 Biavlers levering af honning og andre produkter fra bier – ingen registrering

Biavlere må afsætte honning og andre produkter fra bier direkte til endelige forbrugere og til engros- og detailvirksomheder uden at være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen. Registrering hos Landbrugsstyrelsen anses også for at være registrering efter fødevarelovgivningen.

Se mere: 

10.1 Primærproduktion – biavl og indsamling af honning og andre produkter fra bier 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 2, nr. 3 

12.10 Primærproducents direkte levering af animalske produkter skal være adskilt fra fødevarevirksomhed efter primærproduktionen på bedriften

Hvis der på bedriften eller på akvakulturvirksomheden er en virksomhed, der er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed efter primærproduktionen, f.eks. et ægpakkeri eller en gårdbutik, skal den direkte levering til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter. Produkter, der leveres direkte til endelige forbrugere eller direkte til lokale detailvirksomheder, må ikke sælges fra lokaler, der er autoriseret eller registreret som virksomhed efter primærproduktionen. Det betyder f.eks., at primærproducenten kan blive registreret til at levere egne æg direkte til sin registrerede detailvirksomhed på bedriften eller på et lokalt marked, som så kan sælge æggene til endelige forbrugere. Bemærk, at detailvirksomheden ikke må sælge æggene til andre, lokale detailvirksomheder.

Levering af primærprodukter og andre produkter direkte fra primærproducenten til endelige forbrugere og direkte til lokale detailvirksomheder bliver ikke kontrolleret med samme hyppighed som salg fra autoriserede eller registrerede virksomheder efter primærproduktionen. Derfor skal levering direkte fra primærproducenten holdes adskilt fra virksomheden efter primærproduktionen, så forbrugerne ikke får indtryk af, at den direkte levering bliver kontrolleret med samme hyppighed som den øvrige virksomhed. 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 8, og § 29, stk. 2