2. Definitioner og begreber i fodervejledningen

Vejledningen bruger begreber, som er defineret i forskellige lovgivninger, men også begreber, som ikke er defineret i en lovgivning. Dette afsnit forklarer udvalgte overordnede begreber i vejledningen.

2.1 Hvad er en fodervirksomhed?

Denne vejledning bruger begrebet fodervirksomhed om alle private og offentlige virksomheder, som producerer, opbevarer, transporterer eller forhandler foder. Begrebet dækker også virksomheder, som fodrer dyr, eller som dyrker, fremstiller eller opbevarer foder til at fodre dyr på egen bedrift eller til salg/videregivelse. Landbrug er altså fodervirksomheder i lovgivningens forstand.

Fødevareforordningen, artikel 3, punkt 5

Alle virksomhedsled i produktion, distribution, håndtering og behandling af foder er omfattet af foderlovgivningen og af visse regler i fødevareforordningen. Fødevareforordningen dækker hele kæden fra jord til bord. For foderområdet vil det sige fra landbrugeren, der f.eks. dyrker planter eller opdrætter fødevareproducerende dyr, over vognmanden, der transporterer foder mellem landbruger og anden fodervirksomhed, til foderproducenter, detailbutikker og andre. Fodervirksomheder, der opdrætter foderdyr, f.eks. insekter og mus, eller markedsfører eller håndterer foder til ikke-fødevareproducerende dyr, f.eks. pelsdyr og selskabsdyr, er også omfattet foderlovgivningen.

2.2 Hvad dækker begrebet landbrug i fodervejledningen?

Denne fodervejledning bruger begrebet ”landbrug” om fodervirksomheder med primærproduktion, dvs. de fodervirksomheder:

 • som dyrker og høster foderafgrøder, eller
 • som har opdræt, malkning eller husdyrproduktion før slagtning.

Visse regler og eksempler i fodervejledningen er rettet specifikt til landbrug og ikke til fodervirksomheder i øvrigt. Vejledningen vil da bruge begrebet landbrug.

2.3 Hvad dækker begrebet virksomhed i fodervejledningen?

Denne vejledning bruger begrebet virksomhed eller fodervirksomhed om virksomheder, der har foderaktiviteter i leddene efter primærproduktion. Foderstofvirksomhed og fodervirksomhed er det samme. Man kan i enkelte steder i vejledningen støde på ordet foderstofvirksomhed.
Eksempler på fodervirksomheder:

 • Virksomheder, som køber fodermidler af landbrug.
 • Virksomheder, som importerer foder fra tredjeland.
 • Forhandlere af foder, f.eks. handelsselskaber, butikker og internetbutikker.
 • Virksomheder, som producerer fodertilsætningsstoffer.
 • Virksomheder, som laver foderblandinger ud fra indkøbt foder.
 • Virksomheder, som laver foderblandinger for andre, f.eks. producenter med mobile blandeanlæg.
 • Virksomheder, som behandler foder, f.eks. afgifter fodermidler.
 • Virksomheder, som transporterer foder for andre virksomheder eller andre landbrug, f.eks.
  vognmænd og rederier.
 • Virksomheder, som oplagrer foder for andre virksomheder eller andre landbrug, f.eks. virksomheder med lagerhaller eller silobatterier.

En fødevarevirksomhed er også en fodervirksomhed, hvis den f.eks. leverer restprodukter fra sin fødevareaktivitet til foderbrug. Det kan f.eks. være et mejeri, der leverer valle til landbrug, en slikfabrik, som leverer restprodukter til en foderforhandler, eller et bageri som leverer brød, der ikke længere er til konsum, til foderbrug. Visse regler og eksempler i fodervejledningen er rettet specifikt til fodervirksomheder, men ikke til landbrug. Vejledningen vil da bruge begrebet ’virksomhed’.

2.4 Andre definitioner og begreber i fodervejledningen

Vejledningen bruger både begreber, som er defineret i forskellig lovgivning, og begreber, som ikke er defineret i lovgivningen. Nogle begreber er forklaret, og nogle definitioner er gengivet i vejledningens afsnit, andre i bilag 2.

Se bilag 2 Definitioner og begreber