3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

Alle ledere af fodervirksomheder og landbrug har ansvar for at efterleve relevant foderlovgivning. Det gælder både ledere af fodervirksomheder og landbrug, der skal registreres eller godkendes hos Fødevarestyrelsen, og ledere af fodervirksomheder og landbrug, som ikke skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Lederen af en fodervirksomhed er den fysiske eller juridiske person, der er ansvarlig for, at lovgivningens bestemmelser overholdes i den fodervirksomhed, som er under vedkommendes ledelse.  

Vejledningen bruger ofte formuleringen ”det er virksomhedens ansvar” i stedet for ”det er lederen af fodervirksomhedens ansvar”.

3.1 Mere om fodervirksomheders og landbrugs ansvar for fodersikkerhed

Lederen af en fodervirksomhed eller et landbrug har ansvaret for, at fodersikkerheden er i orden. Lederen skal sikre, at alle led i processen bliver udført i overensstemmelse med relevant lovgivning og med god praksis. Det er med andre ord lederens ansvar, at foderreglerne bliver anvendt korrekt og bliver overholdt. 

Fødevareforordningen, artikel 17, stk. 1 

Foder må ikke sælges eller gives til dyr, hvis det er farligt. 

Fødevareforordningen, artikel 15, stk.1

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1 

Lederen har ansvaret for at træffe de nødvendige forholdsregler for at trække foder tilbage og informere myndighederne ved mistanke om eller ved konstaterede problemer med fodersikkerheden. 

Fødevareforordningen, artikel 20

Markedsføringsforordningen, artikel 5, stk. 1 

Det er således entydigt lederens ansvar, at lovgivningen bliver overholdt. Det er myndighedernes ansvar at kontrollere, at virksomhederne kan redegøre for og i nødvendigt omfang kan dokumentere, at lovgivningen bliver efterlevet.

3.2 Tilbagetrækning og tilbagekald af farligt foder

Foder må ikke markedsføres, hvis det er farligt. Det gælder både foder til dyr, der bruges til fødevareproduktion, og foder til dyr, som ikke bruges til fødevareproduktion.

Et foder betragtes som farligt, hvis det anses for: 

  • at have en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed
  • at gøre en fødevare, der stammer fra dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, farligt at anvende til menneskeføde.
  • at have en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden

Fødevareforordningen, artikel 15, stk. 1 og 2

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk. 1

Læs mere om, hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal handle i sager om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af foder i Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsvejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

Tilbagetrækningsvejledningen beskriver reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra slutbrugere samt for, hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal informere slutbrugerne om, at der er farligt foder på markedet. Tilbagetrækningsvejledningen giver også eksempler på, hvordan virksomhederne kan overholde reglerne i praksis. 

Se mere i afsnit:

30.2 Tilbagetrækning/-kald og oplysningspligt ved fund af farligt foder som følge af indhold af uønskede stoffer

37.6 Tilbagetrækning/kald af farligt foder – som følge af fund af salmonella

40.16 Tilbagetrækning og oplysningspligt ved fund af uautoriserede animalske bestanddele i foder