39. Indberetning af foderlægemidler og coccidiostatika til VetStat

VetStat er Fødevarestyrelsens medicindatabase, hvor alle solgte receptpligtige lægemidler og foderlægemidler til dyr skal indberettes. Ud over receptpligtige lægemidler til dyr skal coccidiostatika, der anvendes som fodertilsætningsstof, også indberettes til VetStat. 

Der indberettes til VetStat via

https://vetstat.fvst.dk 

39.1 Indberetning af receptpligtige foderlægemidler til VetStat

Alle solgte receptpligtige foderlægemidler til dyr skal indberettes til VetStat via https://vetstat.fvst.dk.

Nedenfor er vist, hvem som er forpligtiget til at indberette receptpligtige foderlægemidler til VetStat: 

Fodervirksomheder og andre virksomheder, som er godkendt af Fødevarestyrelsen til at fremstille eller markedsføre foderlægemidler, jf. § 16 i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder.

Indberetning af receptpligtige foderlægemidler til VetStat kan ske enten via elektronisk filoverførsel eller ved manuel indtastning i VetStat. Indberetningerne kan foretages løbende, men samtlige data for en kalendermåned skal være indberettet senest den 10. i den efterfølgende måned. Nedenfor er listet de oplysninger, som skal angives ved indberetning af foderlægemidler til VetStat: 

 • Den ordinerende dyrlæges autorisationsnummer
 • Dato for udlevering
 • Besætningsnummer på modtageren af foderlægemidler, hvis et sådant findes, samt ved koder angivet dyreart, aldersgruppe og ordineringsgruppe i overensstemmelse med bilag 3 til bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder.
 • For så vidt angår fisk oplysning om fiskeart.
 • Varenummer på det godkendte veterinærlægemiddel, dettes koncentration af foderlægemidlet (g/kg) og mængden af foderlægemidlet angivet i kg.

Som fodermiddelproducent og forhandler er du forpligtet til at håndtere egne fejlindberetninger. Fejlindberetninger kan ses i fejlhåndteringsmodulet i VetStat og skal være rettet senest en måned efter indberetningen. 

I tilfælde af uhåndterede fejl i indberetningerne, hvor tidsfristen på en måned er overskredet, skal man fejlmelde indberetningen i VetStat og skrive en fyldestgørende kommentar, hvorefter Fødevarestyrelsen vil håndtere fejlen, eller tage kontakt til indberetter for yderligere information. 

Yderligere information og vejledning om indberetning til VetStat.

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 27

39.2 Indberetning af fodertilsætningsstoffet coccidiostatika til VetStat

Udover solgte receptpligtige lægemidler til dyr skal fodertilsætningsstoffet coccidiostatika også indberettes til VetStat via https://vetstat.fvst.dk. Som fodervirksomhed er du forpligtiget til at indberette oplysninger til VetStat ved salg af foder med indhold af coccidiostatika til slutbrugere (landbrugere). Slutbrugere (landbrugere), der direkte køber/importerer foder med indhold af coccidiostatika fra andre EU-lande og fra tredjelande, skal selv indberette oplysningerne til VetStat ved købet. 

Indberetning af fodertilsætningsstoffet coccidiostatika til VetStat kan ske enten via elektronisk filoverførsel eller ved manuel indtastning i VetStat. Indberetningerne kan foretages løbende, men samtlige data for en kalendermåned skal være indberettet senest den 10. i den efterfølgende måned. Nedenfor er listet de oplysninger som skal angives ved indberetning af coccidiostatika til VetStat: 

 • Fodertilsætningsstoffets identifikationsnummer
 • Mængden af foderstof angivet som kg forblanding eller foderblanding
 • Indhold af aktivt stof angivet i mg/kg
 • Dato for udlevering
 • Dyreart, som foderstoffet er beregnet til
 • CVR-nummer for den, der indberetter
 • Besætningsnummer for den besætning, der er solgt foder til. Såfremt slutbrugeren (landbrugeren) ikke har et besætningsnummer, bruges i stedet det fiktive nummer 999999. Slutbrugeren (landbrugeren) er forpligtet til at oplyse om besætningsnummer ved køb af forblandinger og foderblandinger med indhold af coccidiostatika.

Som fodervirksomhed er du forpligtet til at håndtere egne fejlindberetninger. Fejlindberetninger kan ses i  fejlhåndteringsmodulet i VetStat og skal være rettet senest en måned efter indberetningen. 

I tilfælde af uhåndterede fejl i indberetningerne, hvor tidsfristen på en måned er overskredet, skal man fejlmelde indberetningen i VetStat og skrive en fyldestgørende kommentar, hvorefter Fødevarestyrelsen vil håndtere fejlen, eller tage kontakt til indberetter for yderligere information. 

Yderligere information og vejledning omkring indberetning til VetStat kan findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 26.