65. Vand i primærproduktion

Vand, der bruges i primærproduktionen, skal være af en passende kvalitet. Primærproducenten/landbrugeren skal derfor bruge rent vand eller drikkevand, hvis det er nødvendigt for at sikre, at foder og fødevarer ikke bliver forurenet eller bliver farligt. 

65.1 Kvalitet af vand til primærproduktion af foder

Vand til vanding, sprøjtning m.v. af foder må ikke indeholde mikroorganismer eller skadelige stoffer, som kan udgøre en fare for fodersikkerheden. 

Vand til produktion af foder behøver ikke være af drikkevandskvalitet, men vandet må ikke skade det producerede foder. Kravene til vandkvalitet afhænger af flere forhold, bl.a. typen af foderafgrøde, og hvornår afgrøden vandes i forhold til høst og vejr. 

Hvis vandet ikke er af drikkevandskvalitet, skal landbrugeren: 

afklare hvilken kvalitet af vand, som er nødvendig til den pågældende produktion, og vurdere om vandet opfylder kriterierne i praksis.

Der skal være ekstra fokus på vandets kvalitet, hvis analyser viser, at vandet indeholder rester af pesticider, tungmetaller eller andre stoffer. Disse stoffer kan hobe sig op i foderet og vandre videre over i fødevarer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra c. 

65.2 Passende kvalitet af vand til dyr

Drikkevand og vand til akvakultur skal være af passende kvalitet til de dyr, der produceres. Vandet behøver ikke at være af drikkevandskvalitet, men vandet må ikke kunne udgøre en risiko for dyr eller for den producerede fødevare. 

Når der bruges overfladevand, søvand eller lignende, skal der være ekstra fokus på vandets kvalitet. Hvis analyser viser, at vandet indeholder rester af pesticider, tungmetaller eller andre stoffer, som kan ophobes i foderet og vandre videre over i fødevarer, skal landbrugeren træffe foranstaltninger for at vurdere og minimere eventuelle farer. 

Udstyr til vand skal være udformet og installeret på en sådan måde, at vandet ikke bliver forurenet. Det gælder både vandkar og vandkopper i stalden og vandforsyninger på eventuelle udearealer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Foder og vand 

Se mere i afsnit:

59.5 Rengøring af vandsystemer på landbrug