90. Ejerskifte

En ny ejer af en registreret eller godkendt fodervirksomhed skal anmelde ejerskiftet til Fødevarestyrelsen. 

90.1 Hvad er ejerskifte?

Ved et ejerskifte forstås overdragelsen af en virksomhed fra en ejer til en anden. Ejerskifter omfatter både overdragelse af virksomheden mellem fysiske personer og mellem juridiske personer og indbyrdes mellem fysiske og juridiske personer. 

En ændring af selskabsformen for en virksomhed opfattes automatisk som et ejerskifte, hvis det kræver en ændring af virksomhedens CVR-nummer. Virksomheden skal derfor skriftligt anmelde en ændret selskabsform som et ejerskifte. 

Foderbekendtgørelsen, § 22, stk. 1 

Ejeren af en virksomhed har ansvar for at overholde reglerne. Ejeren defineres som den fysiske eller juridiske person, der efter registreringen i CVR er ejer af virksomheden. Registreringen i CVR fastlægger således, hvem der faktisk råder over virksomheden. Registreringen i CVR afgør også, hvem der har det overordnede ansvar for virksomhedens drift og aktiviteter og for de lokaler, hvor driften og aktiviteterne foregår. 

Spørgsmålet om ejerskab af bygninger og lokaler er ikke afgørende i forhold til, hvem der er ansvarlig for at overholde reglerne. Det er derfor ikke nødvendigvis ejeren af de bygninger eller de lokaler, som en virksomhed bliver drevet i, der er den ansvarlige i forhold til foderlovgivningen. 

Eksempler på ejerskifte: 

−        En virksomhed, der er organiseret som I/S, skifter til f.eks. ApS eller A/S.

−        En enkeltmandsejet virksomhed ændres til f.eks. I/S, A/S eller ApS.

−        Et ApS ændres til f.eks. et A/S.

Som udgangspunkt skal virksomheden for at anmelde ejerskifte anvende blanketten Fodervirksomhed - ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør. 

Blanketten findes her.

90.2 Hvad er fysiske personer kontra juridiske personer?

Ved juridisk person forstås selskaber, f.eks. anpartsselskaber (ApS), andelsselskaber (AMBA) eller aktieselskaber (A/S), men ikke et interessentskab (I/S). Et I/S har to eller flere ejere, der kan være både fysiske personer og selskaber, f.eks. anparts- eller aktieselskaber. 

En fysisk person defineres som modsætningen til en juridisk person. Det vil sige en person, som ikke har organiseret sig i selskabsform. Da I/S, som nævnt ovenfor, kan bestå af mindst to eller flere enkeltpersoner eller selskaber, betragtes udskiftning af interessenter eller udvidelse af kredsen af interessenter i et I/S ikke som ejerskifte. 

Der skal meddeles ejerskifte i situationer, hvor en enkeltmandsvirksomhed omdannes til et anpartsselskab, også selv om det er med den hidtidige ejer som leder, da der ved oprettelse af et anpartsselskab altid gives et CVR-nummer, som er forskelligt fra et evt. CVR-nummer for enkeltmandsvirksomheden, jf. Erhvervsstyrelsens regler. 

Udskiftning af bestyrere, driftsledere og lignende personer, der er ansat i virksomheden, er ikke ejerskifte. 

90.3 Videreført kontrolhistorik

I forbindelse med ejerskifte eller flytning får virksomheden som udgangspunkt videreført kontrolhistorikken, hvis standardfrekvensen er 1 eller derover. 

Virksomheden skal have videreført kontrolhistorikken i følgende to situationer: 

  1. Ejerskifte (Ny ejer, uændret virksomhed): Virksomheden får videreført kontrolhistorikken fra tidligere ejer, hvis virksomheden fortsætter uændret.
  2. Flytning af virksomhed (Samme ejer, samme virksomhed på ny adresse): En ejer får videreført kontrolhistorikken i sin virksomhed, hvis den samme virksomhed flytter til en ny adresse. 

Kontrolvejledningens bilag 11 d

Kontrolfrekvensvejledning for foderområdet