Faglige nyheder til dyrlæger om indberetninger til VetStat

07-02-2022

Fødevarestyrelsen informerer om indberetning til VetStat og rettelse af nogle fejlindberetninger for andet halvår af 2021

​Fødevarestyrelsen gennemfører i uge 6 en teknisk rettelse eller accept af en række fejlindberetninger i VetStat for perioden fra 1. juni 2021 frem til og med december 2021. I den forbindelse er der behov for at præcisere kravene til indberetning til VetStat samt til udfyldelsen af recepter.

De tekniske rettelser omhandler fejlindberetninger, der specifikt drejer sig om:

  • at dyreart ikke er udfyldt
  • at ordinationsgruppe ikke er udfyldt (ordinationsgruppe og ordineringsgruppe er det samme)
  • at praksisnummer er identisk med autorisationsnummer
  • at autorisationsnummer ikke findes i VetStat

Fødevarestyrelsen har besluttet at håndtere de nævnte fejlindberetninger således:

Dyreart ikke udfyldt

I fejlindberetninger, hvor dyreart ikke er udfyldt, lægger Fødevarestyrelsen til grund, at der reelt er tale om en udskrivning "til brug i praksis" og indsætter derfor praksisnummer i indberetningen i det omfang, at det er muligt at identificere en praksis.

Ordinationsgruppe ikke udfyldt (ordinationsgruppe og ordineringsgruppe er det samme)

I fejlindberetninger for dyrearterne kæledyr (90) og hest (11), hvor ordineringsgruppe ikke er udfyldt, udfyldes indberetningen med koden "98 – andet".

Praksisnummer er identisk med autorisationsnummer

I de fejlindberetninger, hvor praksisnummer er identisk med autorisationsnummer, lægger Fødevarestyrelsen til grund, at det er autorisationsnummeret, der er korrekt, hvorfor indberetningerne accepteres uden korrektion.

Autorisationsnummer findes ikke i VetStat

Fødevarestyrelsen vurderer, at de fejlindberetninger, hvor autorisationsnummeret ikke findes i VetStat, er de mest problematiske, da det ikke er muligt at identificere den korrekte dyrlæge. For at komme til bunds i problematikken accepterer Fødevarestyrelsen de fejlede indberetninger, som omhandler dyrearterne kæledyr (90) og heste (11) uden korrektion.

Fødevarestyrelsen bemærker, at de nævnte korrektioner ikke vil fjerne alle fejlede indberetninger, men vil reducere antallet af fejlindberetninger i fejlmodulet for de berørte dyrlæger.

Fremadrettet vil Fødevarestyrelsen have øget fokus på de omtalte fejlindberetninger og vil i den sammenhæng opfordre dyrlægerne til at orientere sig i de gældende regler vedrørende receptudstedelse og indberetning til VetStat.

Krav til indberetning til VetStat og til oplysninger på recepter fremgår af reglerne i bekendtgørelse nr. 2545 af 15. december 2021 om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering m.v. af lægemidler til dyr og bekendtgørelse nr. 109 af 24. januar 2022 om recepter og dosisdispensering af lægemidler, samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik.

Du kan finde mere information om indberetninger direkte i VetStat på https://vetstat.fvst.dk/vetstat/informationssider/om. Siderne opdateres løbende.