Faglig nyhed til dyrlæger vedrørende kæledyr fra Ukraine

10-03-2022

Læs om hvordan du som dyrlæge skal forholde dig, hvis du bliver kontaktet om kæledyr fra Ukraine.

​​Der kommer pt. kæledyr ind fra Ukraine, der rejser med borgere drevet på flugt på grund af krigen. EU Kommissionen har bedt medlemslande udvise fleksibilitet i forhold til modtagelse af borgernes kæledyr. Det betyder, at borgerne kan indføre deres kæledyr, selvom de ikke opfylder kravene flytning af kæledyr på indrejsetidspunktet.

Derfor kan der ankomme kæledyr, som ikke opfylder gældende krav til indførslen til EU eller ikke kan dokumentere, at de opfylder kravene.

Det medfører en mulig risiko for, at der kan indføres smitsomme sygdomme, særligt rabies, til Danmark. 
Læs mere om flytning af dyr mellem EU-lande


Det er ikke muligt at dispensere fra kravene, f.eks. rabiesvaccination og rabiesantistof-titreringstest. Hvis dyret således ikke opfylder kravene på ankomsttidspunktet, vil Fødevarestyrelsen foranstalte, at kravene bliver opfyldt efter ankomsten til Danmark.

Figur 1. Kort over Ukraine som viser tilfælde af rabies i vilde dyr (røde prikker) og domesticerede dyr (orange prikker) i 2021 indrapporteret til The Rabies Bulletin Europe (WHO).


Ukraine er et højrisikoland for rabies, da rabies forekommer hos flere dyr, herunder hunde og katte (se Figur 1). Det betyder, at kæledyr fra Ukraine bør holdes i isolation, indtil de opfylder de gældende importkrav, som er med til at minimere risikoen for rabies. Al kontakt med øvrige dyr og mennesker bør undgås.

Fødevarestyrelsen har udarbejdet en trusselsvurdering på rabies, som du kan se her:

Hvis du so​m dyrlæge bliver kontaktet omkring kæledyr fra Ukraine

Henvis kæledyrsejeren til at indsende blanket til Fødevarestyrelsen

Danmark og resten af EU har på opfordring fra EU-Kommissionen anvendt en særlig undtagelsesmulighed for ukrainske borgeres rejse med kæledyr fra Ukraine til EU/Danmark som følge af den russiske invasion af Ukraine.

EU Kommissionen har nu meldt ud, at undtagelsesmuligheden ophører, og at ukrainske kæledyr derfor skal indføres på sædvanlige vilkår senest pr. 1. juli 2023.

Gå til siden om indførelse af kæledyr

Vær opmærksom på, at der ligeledes er udarbejdet en tilsvarende engelsk side

Travelling with pet animals

Du kan opfordre borgerne til at holde deres kæledyr isoleret, mens de venter på at blive kontaktet af Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen kontakter kæledyrsejer

F​​ødevarestyrelsen kontakter den pågældende kæledyrsejer direkte med henblik på, at der træffes de fornødne foranstaltninger. Det kan f.eks. omfatte en visitation af dyret med henblik på at afklare dyrets sundhedsstatus. Hvad der iværksættes af tiltag for det enkelte dyr, vil fremgå af den afgørelse, som Fødevarestyrelsen udarbejder til ejeren.

Visitationen af kæledyrene fra Ukraine er en myndighedsopgave. Fødevarestyrelsen henstiller derfor til, at praktiserende dyrlæger ikke på eget initiativ forsøger at bringe kæledyrene op på niveau med de gældende krav.


De praktiserende dyrlæger er en vigtig aktør i at hjælpe med at få de ukrainske kæledyr ud af isolationen, ved at foretage chipmærkning, rabiesvaccination samt udtage blodprøve til rabiesantistof-titreringstest. Hvad der skal ske og hvornår, fremgår af Fødevarestyrelsens afgørelse, som fremsendes til kæledyrsejeren. Fødevarestyrelsen afholder ikke udgifterne forbundet hermed.

Hvis du som dyrlæge behandler kæ​ledyr fra Ukraine

Der bør udvises forsigtighed ved håndtering af kæledyr fra Ukraine, hvor der er usikkerhed om risikoen for rabies. Dette gøres bl.a. ved at:

  • Undgå kontakt med spyt og savl. Mundkurv kan mindske risikoen for bid.

  • Undgå at dyret kommer i unødig kontakt med øvrige mennesker og dyr.

  • Dyret skal som udgangspunkt behandles på dyrets isolationssted.

Hvis du er blevet bidt af kæledyr fra Ukraine

I henhold til WHO er øjeblikkelig og grundig vask og skrub af bidsår essentielt og kan redde liv. Efter grundig vask bør en læge straks kontaktes med henblik på opstart af post-exposure profylaktisk behandling.  
Du kan læse mere om rabies og behandling på SSI hjemmeside​ her.

Rabies er e​​n anmeldepligtig sygdom

Husk, at rabies er en anmeldepligtig sygdom. Hvis en rabiesmistanke ikke kan afvises eller får dyrlægen i øvrigt i forbindelse med sit arbejde mistanke om rabies, skal Fødevarestyrelsen kontaktes.

Vær opmærksom på, at det kliniske billede på rabies kan være varierende. Der findes flere informationskilder omkring rabies, blandt andet OIE (World Organisation for Animal Health):

Læs mere om rabies på OIE´s hjemmeside​​

Senest opdateret 10-03-2022