Status for kvæg abortovervågning 2023

03-10-2023

Reminder – Indsend materiale til gratis abortundersøgelser hos kvæg.

Der har i perioden januar - 25. august 2023 været indsendt 21 kvægaborter, hvilket er godt, men flere ønskes indsendt.

I 2023 har der i perioden januar – 25. august 2023 været indsendt 21 kvægaborter, hvilket er godt, men antallet er lavere end forventet.

KU/SSI oplyser, at de hyppigste påviste abortårsager i de undersøgte kvægaborter i 2023 er bakteriel infektion associeret med blandt andet placentitis og pneumoni.  Påviste agens inkluderer blandt andre Trueperella pyogenes, Salmonella Dublin og neospora (protozoobetinget abort).

 

Danmark har status som sygdomsfri for infektion med Brucella abortus, B. melitensis og B. suis hos kvægbestande (jf. EU forordning 2021/620*. Den fri status beror på, at der årligt undersøges et tilstrækkeligt antal prøver. Derfor er det vigtigt at sende abortmateriale til undersøgelse.

 

Fødevarestyrelsens (FVST) tilbud om gratis undersøgelse af abortmateriale fra kvæg gælder fortsat. FVST betaler ved aborttilfælde hos kvæg udgiften til obduktion, generel bakteriologi og histologisk undersøgelse, inklusiv undersøgelse for sygdommene brucellose og BVD, samt neosporose og mykoser.

I tillæg vil prøver af placenta og af fosterets organer blive benyttet til en mikrobiom-undersøgelse, hvor forskellige infektiøse agens kan identificeres baseret på deres genetiske signatur. Resultaterne fra mikrobiom-undersøgelserne vil indgå i en samlet evaluering med henblik på at forbedre den fremtidige abortdiagnostik. Derfor vil disse resultater ikke blive besvaret til indsender. Hvis mikrobiom-undersøgelserne mod forventning skulle give mistanke om tilstedeværelse af en anmeldepligtig sygdom, vil dyrlægen og besætningsejer blive kontaktet af FVST.

Der kan maksimalt indsendes 5 gange pr. år fra samme CHR-nummer, men gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem, da sandsynligheden for at diagnosticere årsagen til abortudbruddet (besætningsproblemet) er højest ved indsendelse af materiale fra flere aborter fra samme udbrud.

Indsender kan desuden vælge at få undersøgt for andre relevante infektioner for egen regning (Schmallenberg virus og Leptospira spp.). Disse ønsker skal fremgå af indsendelsesformularen.

 

For at få det optimale resultat ud af undersøgelserne, og undgå evt. kassation af materiale, erindrer FVST om, at der for hver abortundersøgelse skal indsendes følgende materiale – alle tre de

  • Hele fostre (gerne flere aborterede fostre pr. besætningsproblem)
  • Ustabiliseret blodprøve fra moderkoen
  • Hele placenta eller stykker (med kotyledoner) heraf

Det anbefales af sende de fostre inkl. placenta, som bedst repræsenterer den observerede stigning i aborthyppigheden i besætningen.

Indsendelse af placenta er meget vigtig for en korrekt diagnose, da flere abortforårsagende agens hyppigt, og i nogle tilfælde udelukkende, kan diagnosticeres i placenta.

Laboratoriet sender den samlede svarrapport til besætningsejer og indsendende dyrlæge samt til FVST.

 

Forsendelse til laboratoriet

Prøvematerialet sendes til: Sektion for Patobiologi, Sektionsstuen, Københavns Universitet, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Ridebanevej 3, 1870 Frederiksberg C.

Tlf. 9350 9280 kl. 08:30-15:00.

Vedrørende emballering: Der bør være flere lag af vandtæt emballage med sugende materiale mellem lagene for at forhindre, at den yderste papkasse bliver gennemblødt. Placenta skal være pakket i en separat pose eller beholder. Læs mere på SSI’s vejledning om emballering.

Der skal anvendes indsendelsesblanketten ”Kvægaborter”: indsendelsesblanket

Ved indsendelse anvendes en KU pakkelabel, hvor der er afkrydset: Overvågning – andet. Link til pakkelabel: pakkelabel

Abortmaterialet må afsendes til undersøgelse fra mandag til torsdage af hensyn til holdbarhed af materialet under forsendelsen.*KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/620 af 15. april 2021 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår godkendelse af status som sygdomsfri og ikkevaccinationsstatus for visse medlemsstater eller zoner eller kompartmenter deri med hensyn til visse listeopførte sygdomme og godkendelse af programmer for udryddelse af disse listeopførte sygdomme