11. Tekniske hjælpestoffer

Tekniske hjælpestoffer er ikke foder, men de bruges i forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler. 

11.1 Hvad et teknisk hjælpestof er

Tekniske hjælpestoffer er ikke foder og er derfor ikke som sådan omfattet af foderlovgivningen, men man kan bruge tekniske hjælpestoffer i forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også foderstoffer, og derfor kan tekniske hjælpestoffer også bruges dertil. 

Tekniske hjælpestoffer er defineret i fodertilsætningsstofforordningen. 

Fodermidler være frie for tekniske hjælpestoffer, medmindre der er fastsat en maksimumsgrænse for indholdet heraf i fortegnelsen over fodermidler. Maksimumsgrænser for indhold af tekniske hjælpestoffer, som udgør 0,1 % eller derover, skal specificeres i fortegnelsen. 

Hvis et teknisk hjælpestof bruges til foder, skal alle disse krav være opfyldt: 

  • Det indtages ikke som et foderstof i sig selv.
  • Det anvendes ved forarbejdningen af foderstoffer eller fodermidler.
  • Det har et teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen af foderet, og der kan utilsigtet forekomme teknisk uundgåelige rester af stofferne eller derivater heraf i det færdige produkt.
  • Rester af tekniske hjælpestoffer må ikke have skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet.
  • Rester af tekniske hjælpestoffer må ikke have nogen teknologisk indvirkning på det færdige foderstof.

Eksempel på teknisk hjælpestof: 

  • ­Et ekstraktionsmiddel, der er brugt til at ekstrahere olie eller fedtstof fra olieholdige frø. Eventuelle utilsigtede rester af ekstraktionsmidlet må ikke have nogen funktion i foderet eller på de dyr, der skal have foderet.

Regler brugt i dette afsnit:

Fodertilsætningsstofforordningen, artikel 2, stk. 2, litra h)

Fodermiddelfortegnelsen 

Se mere i afsnit:

Bilag 2 Definitioner og begreber

12.9 Grænser for indholdet af tekniske hjælpestoffer i fodermidler