14. Foder med særlig ernæringsformål/diætetisk foder

Foder med særlig ernæringsformål, også kaldet diætetisk foder, har en særlig sammensætning eller er fremstillet ved en særlig fremstillingsproces, og det opfylder et særligt ernæringsformål. 

14.1 Regler for foder med særlig ernæringsformål / diætetisk foder

Fodermed særlige ernæringsformål, også kaldet diætetisk foder, skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med ernæringsmæssige forstyrrelser. 

Foderet har enten en særlig sammensætning eller er fremstillet ved en særlig fremstillingsproces, og det skal klart adskille sig fra almindeligt foder, for at det kan opfylde et særligt ernæringsformål. 

Diætetisk foder omfatter ikke foderlægemidler efter betydningen i foderlægemiddelforordningen. 

Betingelser for at et foder kan være et diætetisk foder: 

  • Et foder må kun sælges som et diætetisk foder, hvis det særlige ernæringsformål for foderet er optaget på listen over ernæringsformål, og hvis foderet opfylder kravene, der er angivet for dette særlige ernæringsformål.
  • Et diætetisk foder kan enten være et diætetisk fodermiddel eller en diætetisk foderblanding. Ud over at skulle leve op til foderlovgivningens krav til diætetisk foder, skal foderet også leve op til kravene til fodermidler eller kravene til foderblandinger, alt efter hvad der er relevant.

EU har offentliggjort en liste over anvendelsesområder for  diætetisk foder i direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål. 

Direktivet er erstattet med virkning fra den 25. december 2020 af en ny forordning. 

Forordningen viderefører i hovedtræk de gældende regler. Der er dog enkelte ændringer, man bør være opmærksom på. Der ændres f.eks. flere steder i bestemmelserne vedrørende de væsentligste ernæringsegenskaber og i de særlige mærkningskrav for anvendelsen af det særlige ernæringsformål.  Enkelte ernæringsformål udgår og nye tilføjes. Herudover præciseres reglerne for brug af individuel oral indgivelse via en bolus. 

Indtil den 25. december 2020 var reglerne i direktivet, som implementeret i foderbekendtgørelsen, gældende. Det er efter den 25. december 2020 fortsat muligt at markedsføre foder, der er mærket i overensstemmelse med reglerne i direktivet/foderbekendtgørelsen, inden den 25. marts 2022, indtil lagrene er opbrugt. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra o), og artikel 9

Direktivet om anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del B

Forordning om foder med særlige ernæringsformål 

Se mere i afsnit:

23.1 Mærkning af diætetisk foder

23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

Bilag 2 Definitioner og begreber

14.2 Særligt ernæringsformål

Udtrykket ”særligt ernæringsformål” anvendes i forbindelse med foder til dyr, der kan have gavn af et specielt foder, hvis deres fordøjelse, foderoptagelse eller stofskifte er forstyrret eller kan blive forstyrret, enten midlertidigt eller kronisk. Dette specielle foder skal derfor være særligt velegnet til at opfylde dyrenes særlige ernæringsbehov. 

Eksempler på særlige ernæringsformål: 

  • Regulering af glucosetilførsel (Diabetes mellitus)
  • Stabilisering af væske- og elektrolytbalancen til større for den fysiologiske fordøjelse
  • Kompensation for elektrolyttab ved kraftig svedafsondring 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra n) 

Se mere i afsnit:

23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

Bilag 2 Definitioner og begreber

14.3 Optagelse af et nyt ernæringsformål på listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål

Reglerne om listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål står i markedsføringsforordningen. 

Efter markedsføringsforordningen er det enten en fysisk eller juridisk person i EU eller en medlemsstat i EU, der sender en anmodning til EU-Kommissionen om at få listen over ernæringsformål ajourført, altså at få optaget et nyt ernæringsformål på listen. 

EU-Kommissionen har ikke udarbejdet nogen formel procedure for, hvad der skal til for at få optaget et nyt ernæringsformål på listen over anvendelsesområder for foder med særlige ernæringsformål. 

På forespørgsel til EU-Kommissionen har Fødevarestyrelsen fået oplyst, at følgende punkter er relevante i forbindelse med ansøgning om optagelse: 

  • ­Ansøgningen skal fremsendes til EU-Kommissionen med henvisning til artikel 10 i markedsføringsforordningen
  • At der leveres tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for, at sammensætningen af foderet effektivt leder til den påtænkte anvendelse.
  • Ansøgeren kan hente inspiration i beskrivelsen af effektivitetsvurdering i forordningen om gennemførelsesbestemmelser om godkendelse af tilsætningsstoffer 

Dertil kan tilføjes:

  • ­At beskrivelserne af de væsentlige ernæringsegenskaber bør være så konkrete som muligt, f.eks. med angivelse af et interval for indholdet af de essentielle stoffer.
  • At der ikke er behov for at vurdere sikkerhed, da der kun må anvendes sikre fodermidler og godkendte fodertilsætningsstoffer i foder med særlige ernæringsformål. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 10

Gennemførelsesbestemmelser om godkendelse af tilsætningsstoffer