23. Oversigt over mærkningsregler for diætetisk foder

Diætetisk foder skal opfylde ernæringsbehov hos dyr med ernæringsmæssige forstyrrelser, og der er supplerende regler for mærkning af denne type foder.

23.1 Mærkning af diætetisk foder – supplement til mærkningen af fodermidler eller foderblandinger

Mærkningskravene for diætetisk foder / foder med særlige ernæringsformål supplerer reglerne for mærkning af fodermidler eller foderblandinger. Diætetisk foder kan enten være diætetiske fodermidler eller diætetiske foderblandinger. Diætetisk foder skal således mærkes med følgende oplysninger: 

 1. ”Basismærkningen”, dvs. de generelle mærkningskrav
 2. Supplerende mærkning afhængig af fodertypen, dvs. supplerende mærkningskrav for enten fodermidlet eller foderblandingen
 3. Supplerende mærkning for diætetiske foder

Ad 3. Supplerende mærkning for diætetiske foder
De supplerende mærkningsoplysninger for det diætetiske foder omfatter følgende krav: 

Fodertypen skal angives, og den skal være, suppleret med udtrykket ”diætetisk”. Dvs. den af de følgende fodertyper, der er relevant for det diætetiske foder, skal angives: 

 • Diætetisk fodermiddel
 • Diætetisk fuldfoder
  • Eller diætetisk mælkeerstatning som fuldfoder
 • Diætetisk tilskudsfoder
  • Eller diætetisk mælkeerstatning som tilskudsfoder eller
  • Diætetisk mineralsk foder

Anvendelsesformålet for det diætetiske foder skal angives. 

Anvendelsesformålene fremgår af forordningen om foder med særlige ernæringsformål. Listen over ernæringsformål er en positivliste for diætetisk foder, og derfor er andre anvendelsesformål ikke tilladt. 

Det diætetiske foder skal have de ernæringsmæssige egenskaber, der fremgår af listen. I mærkningen skal angives oplysningerne fra kolonne 1-6 for anvendelsesformålet, og alle kravene i disse kolonner skal være opfyldt for, at foderet kan markedsføres som et diætetisk foder. 

Den obligatoriske mærkning af diætetisk foder omfatter også en anbefaling om at konsultere en ernæringsekspert eller en dyrlæge inden anvendelse af det diætetiske foder eller inden forlængelse af perioden, hvor det diætetiske foder anvendes. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 9 og artikel 18, litra a)-c)

Forordning om foder med særlige ernæringsformål

Se mere i afsnit:

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen”

22.4 Mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen”

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

23.2 Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

Listen over anvendelsesformål for diætetisk foder står i forordningen om foder med særlige ernæringsformål.

Det er forklaret i forordningen om foder med særlige ernæringsformål, hvordan listen over anvendelsesformål skal bruges. Deri er givet forklaringer til brugen af kolonnerne 1, 2 og 4. 

Listen over anvendelsesområder indeholder følgende information om det diætetiske foder. Se også eksemplet nedenfor. 

Kolonne (1) Særligt ernæringsformål 

Kolonne (2) Væsentlige ernæringsegenskaber 

Kolonne (3) Dyreart eller -kategori 

Kolonne (4) Mærkningsoplysninger.
Mærkningsoplysningerne vedrørende obligatoriske angivelser og tilsætningsstoffer skal være kvantitative.

 • For diætetiske foderblandinger: Mærkningsoplysningerne er et supplement til den øvrige mærkning med analytiske bestanddele.
 • For diætetiske fodermidler: Mærkningsoplysningerne er et supplement til den øvrige mærkning med obligatoriske angivelser.

Kolonne (5) Anbefalet brugsperiode
Brugsperiode er det interval, inden for hvilket ernæringsformålet normalt skulle være opfyldt, men der kan anføres mere præcise brugsperioder inden for de fastsatte grænser.

Kolonne (6) Andre bestemmelser

I brugsanvisningen for diætetisk tilskudsfoder skal angives, hvordan den daglige ration af foderet skal doseres.

Eksempel på ernæringsformål

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Regulering af glucosetildelingen (Diabetes mellitus)

Lavt indhold af kulhydrater, der hurtigt omdannes til glucose

Hunde og Katte

 • Kulhydratkilde(r)
 • Eventuel behandling af kulhydrat(er)
 • Stivelse
 • Sukker i alt

Indledningsvis i indtil 6 måneder

På emballagen, beholderen eller etiketten anføres:

»Det anbefales at indhente en udtalelse fra en dyrlæge inden brug eller inden forlængelse af brugsperioden«

Regler brugt i dette afsnit:

Forordning om foder med særlige ernæringsformål 

Se mere i afsnit:

12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler

17.2 Hvad daglig ration er

22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

23.3 Diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer

EU har sat grænser for, hvor høj koncentrationen af et fodertilsætningsstof må være i fodermidler og tilskudsfoder. Indhold må ikke være mere end 100 gange større end den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder. For fodertilsætningsstoffer i kategorien ”coccidiostatika og histomonostatika” er grænsen fem gange den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder. 

En overskridelse af det tilladte størsteindhold er dog mulig, når foderet er et diætetisk tilskudsfoder med højt indhold af fodertilsætningsstoffer. Ifølge forordningen om foder med særlige ernæringsformål må indholdet i diætetisk tilskudsfoder ikke være mere end 500 gange større end den koncentration, der er fastsat for tilsætningsstoffet i fuldfoder, medmindre der er tale om en bolus. 

Grænserne må således overskrides, når: 

 • foderet opfylder betingelserne for diætetisk foder,
 • foderet er optaget på listen over anvendelsesformål til diætetisk foder, og
 • virksomheden som producerer det koncentrerede tilskudsfoder og som samtidig anvender fodertilsætningsstoffer, er godkendt hertil af Fødevarestyrelsen.

I forordningen om foder med særlige ernæringsformål er fastsat regler om koncentreret diætetisk foder, der markedsføres i form af bolus

 • Når et diætetisk fodermiddel eller et diætetisk tilskudsfoder markedsføres i form af en bolus, som er beregnet til individuel oral indgivelse, anbefales det, at dette foder indgives af en dyrlæge eller en anden kompetent person.
 • Når der er fastsat maksimumindhold i fuldfoder for tilsætningsstoffer, der indgår i bolusen, skal mærkningen oplyse om maksimumperioden for afgivelse af tilsætningsstofferne og om den dagligt afgivne mængde af stofferne.
 • Lederen af fodervirksomheden, der markedsfører en bolus, skal kunne dokumentere, at det daglige niveau af tilsætningsstoffer i fordøjelseskanalen ikke overskrider tilsætningsstoffets maksimumsindhold, som fastsat pr. kg fuldfoder, under hele fodringsperioden (langsom afgivelsesvirkning).

Det er angivet i kolonne (6) ”Andre bestemmelser”, hvis indgivelse i form af bolus er tilladt for det specifikke særlige ernæringsformål. En bolus må kun indeholde fodermidler og fodertilsætningsstoffer medmindre andet er anført under ”Andre bestemmelser” 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 8, stk. 1 og 2

Forordning om foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 9-10

Se mere i afsnit:

14. 1 Regler for foder med særlig ernæringsformål/diætetisk foder

21.17 Størsteindhold af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og tilskudsfoder – ”100 gange reglen”

83.7 Godkendelse til produktion af koncentreret tilskudsfoder med fodertilsætningsstoffer

23.4 Hvordan man bruger listen over anvendelsesformål for diætetisk foder

Her er uddybende forklaring, som står i de ”Almindelige bestemmelser”, og som gives til kolonnerne ”Særligt ernæringsformål, ”Væsentlige ernæringsegenskaber” og ”Mærkningsoplysninger” i listen over anvendelsesområder for diætetisk foder. 

Kolonne (1) – Særligt ernæringsformål

Hvis et diætetisk foder skal opfylde mere end ét ernæringsformål, skal det være i overensstemmelse med angivelserne i listen over anvendelsesområder. 

Kolonne (2) – Væsentlige ernæringsegenskaber

I listen over ernæringsformål kan der være anført mere end én gruppe ernæringsegenskaber angivet ved »og/eller«, for samme ernæringsformål.

Fabrikanten af det diætetiske foder kan vælge at anvende den ene eller den anden gruppe væsentlige ernæringsegenskaber eller begge grupper for at opfylde det særlige ernæringsformål.

For hver valgmulighed er der fastsat de dertil svarende mærkningsoplysninger. 

Kolonne (2) – Væsentlige ernæringsegenskaber angivet kvantitativt

Hvis en væsentlig ernæringsegenskab angives kvantitativt, skal kravene til listen over fodermidler i markedsføringsforordningen være opfyldt. 

De tilladte tolerancer fastsat i markedsføringsforordningen finder ligeledes anvendelse. Hvis der ikke er fastsat en tolerance for den pågældende mærkning tillades en teknisk afvigelse på ± 15 %.

Kolonnerne (2) og (4) – Indhold af fodertilsætningsstoffer

Hvis en gruppe tilsætningsstoffer er angivet i listen over ernæringsformål,

 • i kolonnen ”Væsentlige ernæringsegenskaber” eller
 • i kolonnen ”Mærkningsoplysninger”,

skal de anvendte tilsætningsstoffer være godkendt efter fodertilsætningsstofforordningen og være i overensstemmelse med de angivne væsentlige ernæringsegenskaber. 

Kolonne (4) – Indhold af fodertilsætningsstoffer

Hvis der efter kolonnen ”Mærkningsoplysninger” kræves angivelse af et stof, der også er godkendt som tilsætningsstof, og angivelsen er efterfulgt af ordene »i alt«, skal det samlede indhold af stoffet angives under overskriften »analytiske bestanddele«. 

Regler brugt i dette afsnit:

Forordning om foder med særlige ernæringsformål, bilaget, del A, punkt 1-4 og 7 

Se mere i afsnit:

22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger

22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

28.6 Tolerancer for deklaration af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger