22. Mærkningsreglerne for fodermidler og foderblandinger

Fodermidler og foderblandinger skal mærkes efter generelle obligatoriske mærkningskrav, særlige obligatoriske mærkningskrav og evt. supplerende obligatoriske mærkningskrav.

22.1 Mærkning af fodermidler og foderblandinger

Når fodermidler og foderblandinger skal mærkes, skal det først og fremmest ske inden for de generelle rammer for mærkning i markedsføringsforordningen. Heri indgår bl.a. regler om den mærkningsansvarlige, ansvaret for mærkning, vildledning og anprisninger. 

Dernæst er der en række regler om obligatorisk mærkning, herunder generelle obligatoriske mærkningskrav og særlige obligatoriske mærkningskrav for hhv. fodermidler og foderblandinger. 

Hertil kommer muligheden for frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger. Den frivillige mærkning er forudsat, at de generelle principper for mærkning overholdes, f.eks. må mærkningen ikke være vildledende. Der kan fremgå yderligere betingelser for frivillig mærkning i EU-kodekser for god mærkningspraksis. 

Desuden er der en række undtagelser, hvor dele af mærkningen kan udelades eller må stå på en særlig måde, f.eks. når fodermidler sælges fra én landbruger til en anden til brug på den anden landbrugers egen bedrift. 

Mærkningsprincippet i reglerne for obligatorisk mærkning er skitseret herunder. Der skal være en generel mærkning, der er gældende for alle fodertyper, denne suppleres med øvrig mærkning, som er fastsat specifikt for fodertypen f.eks. for foderblandinger. 

Strukturen af mærkningsreglerne kan opfattes som en form for puslespil, hvor der skal vælges de dele, der er relevante for det foder, som skal mærkes. 

Ved mærkning af foder er det afgørende, at foderet er indplaceret korrekt i foderlovgivningen, altså at den har den korrekte fodertype, så de relevante mærkningsregler bliver valgt.

Generelle obligatoriske mærkningskrav

”Basismærkningen” for alle fodermidler og foderblandinger

Artikel 15

Særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler

Artikel 16

Særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger

Artikel 17

Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder med særlige ernæringsformål (diætetisk foder)

Artikel 18

Supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr

Artikel 19

Supplerende obligatoriske mærkningskrav for forurenet foder og foder, som er tidligere fødevarer

Artikel 20

Eksempel på hvilke mærkningsregler, der skal vælges, når fodermidler eller foderblandinger skal mærkes

Et fodermiddel skal være mærket efter:

 • de generelle obligatoriske mærkningskrav og
 • de særlige obligatoriske mærkningskrav for fodermidler. 

En diætetisk foderblanding til hunde skal være mærket efter:

 • de generelle obligatoriske mærkningskrav,
 • de særlige obligatoriske mærkningskrav for foderblandinger,
 • de supplerende obligatoriske mærkningskrav for diætetisk foder og
 • de supplerende obligatoriske mærkningskrav for foder til selskabsdyr.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 11-22 

Se mere i afsnit:

21. Markedsføringsforordningen

26.1 Frivillig mærkning af fodermidler og foderblandinger.

22.2 Hvilken fodertype har foderet?

Når foder skal mærkes, er det relevant at bestemme, hvilken fodertype der er tale om. Der er forskellige mærkningskrav til forskellige fodertyper. Fælles for dem alle er dog, at mærkningen skal opfylde de generelle obligatoriske mærkningskrav. Hertil kommer de særlige obligatoriske mærkningskrav og evt. supplerende obligatoriske mærkningskrav, som afhænger af fodertypen. 

Fodertyper der kun består af ét indholdsstof: 

 • Fodermiddel
 • Fodertilsætningsstof

Et fodermiddel må ikke bruges anvendes, medmindre det enten er optaget i fodermiddelfortegnelsen eller er anmeldt til fodermiddelregistret.

Det er kun godkendte fodertilsætningsstoffer, som må anvendes. Godkendte fodertilsætningsstoffer fremgår af EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer.

Fodertyper der består af flere indholdsstoffer: 

 • En foderblanding (fuldfoder, tilskudsfoder, mineralsk foder, mælkeerstatning samt alle former for diætetisk foder).
 • Et fodermiddel, som er tilsat et eller flere fodertilsætningsstoffer.
 • En forblanding.
 • Et fodertilsætningsstof der er et præparat.

Under afsnittene om fodermiddel og foderblanding er givet eksempler på produkter, der falder ind under disse fodertyper. 

Se mere i afsnit:

4.1 Oversigt over fodertyper

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

5.7. EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer

6.1 Tilsætningsstoffer kaldet præparater

9. Forblandinger

12. Fodermidler

13.1 Hvad en foderblanding er

22.3 Generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger - ”Basismærkningen”

De generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen, omfatter en række krav til oplysninger, som skal angives i mærkningen af fodermidler og foderblandinger: 

 • Fodertypen
  • Fodermiddel
  • Fuldfoder (kan erstattes af ”mælkeerstatning som fuldfoder”)
  • Tilskudsfoder (kan erstattes af ”mineralsk foder” eller ”mælkeerstatning som tilskudsfoder”)
  • Foderblanding (kan anvendes i stedet for fodertyperne ”fuldfoder” eller ”tilskudsfoder” i mærkningen af foder til selskabsdyr, bortset fra hunde og katte.)
 • Navn og adresse på den mærkningsansvarlige
  Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.
 • Virksomhedens godkendelsesnummer
  Nummeret, som virksomheden er tildelt efter foderhygiejneforordningen eller forordningen om animalske biprodukter. Har virksomheden flere godkendelsesnumre, skal foderet mærkes med nummeret, der er tildelt efter foderhygiejneforordningen.
  Det er ikke et krav, at der mærkes med en virksomheds registreringsnummer, men da danske fodervirksomheder kan være tildelt registreringsnumre, vil det være praktisk og fremme sporbarheden, at foderet mærkes med registreringsnummeret, hvis virksomheden ikke har et godkendelsesnummer.
 • Partiets referencenummer
  Det er et krav, at partiets batchnummer eller lotnummer angives. Der er ingen formkrav til angivelsen, men den skal være i overensstemmelse med de generelle principper for præsentation af mærkningsoplysninger.
 • Nettomængde
  Nettomængden skal være angivet i vægtenheder. Når der er tale om flydende produkter, kan nettomængden i stedet være angivet i rumfangsenheder.
 • Liste over fodertilsætningsstoffer
  Der er detaljerede regler for, hvordan indholdet af fodertilsætningsstoffer skal angives i fodermidler og foderblandinger. Reglerne afhænger af, om foderet er til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen.
 • Vandindhold
  Vandindholdet i fodermidler og foderblandinger skal mærkes efter reglerne i markedsføringsforordningen.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 15, litra a)-g) 

Se mere i afsnit:

12.1 Hvad fodermidler er

13. Foderblandinger 

17.7. Hvad et parti er

21.13. Angivelse af vandindhold

28. Mærkning af fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger

86.1 Hvad er registreringsnummer?

86.2 Hvad er godkendelsesnummer?

22.4 Mærkning af fodermidler - supplement til ”Basismærkningen”

Mærkningskravene for fodermidler står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over ”Basismærkningen”. Der er tale om følgende oplysninger: 

 • Fodermidlets navn
 • Obligatoriske angivelser for fodermidler
 • Indhold af fodertilsætningsstoffer

Hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer skal mærkningen suppleres med oplysninger herom:

 • De dyrearter eller dyrekategorier, som fodermidlet er beregnet til.
  Denne mærkning kræves, når tilsætningsstoffet ikke er godkendt til alle dyrearter eller dyrekategorier til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, hhv. til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen. Hvis det er specificeret i godkendelsen af et tilsætningsstof, at det f.eks. kun må bruges til dyr af en bestemt aldersklasse, skal dette angives i mærkningen. En oversigt over dyrearter og dyrekategorier kan findes i bilag IV i forordning 429/2008. De dyrearter og -kategorier, der er beskrevet her, skal være udgangspunktet for mærkning med dyreart eller dyrekategorier. Tabellen i bilag IV indeholder primært en beskrivelse af de mere udbredte arter. ”Fjerkræ” rummer f.eks. alle fjerkræ, selvom det ikke er alle fjerkrækategorier, der er nævnt i bilag IV. Under artikel 1 er der desuden en definition af mindre udbredte arter.
 • En brugsanvisning der angiver, hvordan fodermidlet skal bruges.
  Når tilsætningsstoffet er godkendt med maksimumgrænser for nogle dyrearter, skal der gives en brugsanvisning, så fodermidlet kan anvendes korrekt, dvs. uden at maksimumgrænsen for fodertilsætningsstoffet bliver overskredet.
  Datoen for mindste holdbarhed for tilsætningsstoffet skal angives. Dog skal datoen for mindste holdbarhed ikke angives for teknologiske tilsætningsstoffer.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 16

Forordning 429/2008 om ansøgning om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, bilag IV

Se mere i afsnit: 

12.4 Fodermidlets navn

12.5 Obligatoriske angivelser for fodermidler

17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed

17.9 Datoformat

21.12 Brugsanvisning

22.5 Undtagelse - køberen giver afkald på visse mærkningsoplysninger for fodermidler

Mærkningsreglerne for fodermidler omfatter generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen” og mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen”. 

En række af mærkningsoplysningerne kan udelades, hvis køberen skriftligt inden handelen har givet afkald på at få disse oplysninger. En handel kan omfatte flere leverancer. 

Oplysninger, der fortsat skal gives: 

 • Fodertypen: ”Fodermiddel”
 • Navn/firmanavn og adresse for den mærkningsansvarlige
 • Fodermidlets navn 

Ved indhold af fodertilsætningsstoffer, skal der på mærkningen fortsat gives oplysninger om: 

 • Indholdet af tilsætningsstoffer
 • Datoen for mindste holdbarhed af fodertilsætningsstoffer, bortset fra teknologiske tilsætningsstoffer. 

Ved indhold af fodertilsætningsstoffer med mængdebegrænsning, skal der på mærkningen fortsat gives oplysninger om:  

 • Dyreart eller dyrekategori
 • Brugsanvisning

Undtagelsen – køberen giver afkald på disse mærkningsoplysninger:

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindholdet
 • De obligatoriske angivelser for fodermidlet

Køberen skal være opmærksom på, at ved at give afkald på disse mærkningsoplysninger, gives afkald på informationer om sporbarheden af fodermidlet, bl.a. sælgerens godkendelsesnummer og fodermidlets referencenummer/batchnummer. Dette undtager imidlertid ikke virksomheden fra kravet om sporbarhed på foder. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 1, og bilag VI, kapitel I, eller bilag VII, kapitel I 

Se mere i afsnit:

77. Sporbarhed på foder

22.6 Undtagelse - mærkning af fodermidler - salg fra én landbruger til en anden til brug på dennes bedrift

Mærkningsreglerne for fodermidler omfatter generelle obligatoriske mærkningskrav for fodermidler og foderblandinger – ”Basismærkningen” og mærkning af fodermidler – supplement til ”Basismærkningen”. 

En række af mærkningsoplysningerne kan udelades, når fodermidler sælges fra én landbruger til en anden til brug på den anden landbrugers egen bedrift. Undtagelsen gælder kun for fodermidler uden fodertilsætningsstoffer bortset fra konserveringsmidler eller ensileringstilsætningsstoffer. 

Oplysninger, der fortsat skal gives: 

 • Fodertypen: ”Fodermiddel”
 • Landbrugerens navn/firmanavn og adresse
 • Fodermidlets navn

Undtagelsen – oplysninger, der gives afkald på: 

 • Landbrugerens godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Vandindholdet
 • De obligatoriske angivelser for fodermidlet

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 3 

22.7 Mærkning af foderblandinger – supplement til ”Basismærkningen”

Mærkningskravene for foderblandinger står i markedsføringsforordningen, og de omfatter en række oplysninger, som det er obligatorisk at give i mærkningen – ud over ”Basismærkningen”. Der er tale om følgende oplysninger: 

 • De dyrearter eller dyrekategorier, som foderblandingen er beregnet til.
 • Brugsanvisning med angivelse af det formål, som foderet er beregnet til.
 • Datoen for mindste holdbarhed.
 • Indholdet af fodermidler i foderblandingen. Indholdet af fodermidler skal angives under overskriften ”Sammensætning”.
 • Obligatoriske angivelser/analytiske bestanddele for foderblandingen. Oplysninger skal stå under overskriften ”Analytiske bestanddele”.
 • Oplysninger om producenten.

Når den mærkningsansvarlige ikke har produceret foderet, skal angives disse oplysninger om producenten: 

 • Enten navn eller firmanavn og adresse. Med adresse forstås hele adressen med vejnavn, husnummer og postnummer og by. En webadresse er ikke tilstrækkelig.
 • Eller producentens godkendelsesnummer, eller et identifikationsnummer tildelt efter foderhygiejneforordningen, eller et identifikationsnummer, som virksomheden har fået tildelt af Fødevarestyrelsen

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 17 

Se mere i afsnit:

17.8 Angivelse af datoen for mindste holdbarhed

17.9 Datoformat

21.12 Brugsanvisning

22.8 Angivelse af indholdet af fodermidler i foderblandinger

Under overskriften "Sammensætning" skal gives en liste over fodermidlerne, der indgår i foderblandingen. I listen skal angives fodermidlernes navne, og de skal stå i faldende orden. I listen må også angives vægtprocenten for de indgående fodermidler. Angivelse af det procentvise indhold af fodermidlerne er en frivillig mærkning. 

Hvis køberen anmoder om angivelse af vægtprocenten af fodermidlerne, og disse oplysninger ikke er angivet, skal den mærkningsansvarlige  fremlægge den mængdemæssige sammensætning plus/minus 15  % for køberen. 

Mærkningskrav når et fodermiddel i foderblandingen er fremhævet:
Hvis man fremhæver et fodermiddel i mærkningen, skal mængden angives, når fodermidlet er fremhævet med enten tekst, billeder eller grafik. I disse tilfælde skal der i mærkningen angives både fodermidlets navn og den indgående mængde af fodermidlet.

Eksempler på fremhævelse
Med billede Grafisk Med tekst
     Med laks
Eksempel på fremhævelse af et fodermiddel

I mærkningen af en vildfugleblanding, der indeholder havre (35 %), solsikkefrø (30 %), rapsfrø (25 %) og byg (10 %), vil man fremhæve indholdet af solsikkefrø. Mængderne af de øvrige fodermidler har man valgt ikke at angive.

Mærkning med fodermidler i falden orden:

”Havre, solsikke (30 %), rapsfrø og byg.”

Til nogle dyr tillader markedsføringsforordningen, at indholdet af fodermidlerne i foderblandinger angives i kategorier. Indholdet af fodermidler må angives i kategorier til disse dyr:

 • Selskabsdyr – omfatter også vilde fugle der fodres i haven
 • Cirkusdyr
 • Dyr i zoologiske haver
 • Forsøgsdyr

Det betyder, at man ikke kan kategorimærke fodermiddelindholdet i foderblandinger til dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, eller til pelsdyr.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e), og stk. 2, litra a)-c)

Se mere i afsnit:

12.4 Fodermidlets navn

22.9 Kategorimærkning af fodermidlerne i en foderblanding

Fodermidler i foderblandinger til selskabsdyr, herunder vilde fugle der fodres i haven, cirkusdyr, dyr i zoologiske haver og forsøgsdyr, skal kategorimærkes. 

I stedet for at angive det enkelte fodermiddel i listen over fodermidler under overskriften "Sammensætning", samles fodermidlerne i de kategorier, som de hører til, og kategorierne angives i listen i faldende orden efter vægtprocent. 

Kategorierne, der kan bruges, står i bilag 3 i foderbekendtgørelsen. Det er kun disse kategorier, der må bruges. 

Hvis et fodermiddel ikke falder ind under nogen af kategorierne, er man nødt til at angive fodermidlets navn på det rigtige sted i den faldende orden.

Eksempel på et fodermiddel, der ikke er omfattet af en kategori
Majsolie, der er fremstillet af genetisk modificeret majs, kan ikke mærkes i kategorien ”Olie og Fedtstoffer”, fordi fodermidlets navn skal suppleres med mærkningen af, at det er et genetisk modificeret fodermiddel.
Eksempel på kategorimærkning

Fodermidlerne i en vildfugleblanding angives som følger, når fodermidlerne angives enkeltvis: 

”Havre, solsikkefrø, rapsfrø, byg”, fordi blandingen indeholder følgende fodermidler i de anførte mængder:

Havre           35 %

Solsikkefrø   30 %

Rapsfrø        25 %

Byg               10 %

Det procentvise indhold af fodermidlerne kan angives som en frivillig mærkning. 

Havre og byg tilhører fodermiddelkategorien ”Korn”, mens solsikkefrø og rapsfrø tilhører kategorien ”Frø”. Vildfugleblandingen indeholder således kategorierne i anførte mængder:

Frø              55 %

Korn            45 % 

Kategorierne skal angives i faldende orden, og derfor skal der anvendes følgende kategorimærkning: ”Frø, korn.”

Det procentvise indhold af kategorierne kan angives som en frivillig mærkning. 

Hvis man vil fremhæve indholdet af solsikkefrø, når fodermidlerne er angivet i kategorier, skal mærkningen indeholde følgende oplysninger: ”Frø (heraf solsikkefrø 30 %) og korn”.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 17, stk. 1, litra e), og stk. 2, litra c)

Foderbekendtgørelsen, bilag III 

22.10 Angivelse af indholdet af analytiske bestanddele i foderblandinger

Foderblandinger skal mærkes med ”Obligatoriske angivelser”/”analytiske bestanddele”, og indholdet skal angives under overskriften ”Analytiske bestanddele”. 

De analytiske bestanddele, der skal angives, er forskellige for: 

 • dyr, der anvendes i fødevareproduktionen
 • dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen 

De analytiske bestanddele er forskellige og afhænger ligeledes af: 

 • Fodertypen:
  • Fuldfoder
  • Tilskudsfoder – mineralsk foder
  • Andet tilskudsfoder
 • Dyrearten:
  • Alle arter
  • Svin og fjerkræ
  • Drøvtyggere
  • Hunde, katte og pelsdyr

Der er fastsat tolerancer for de analytiske bestanddele, der er omhandlet i bilag I, V, VI og VII i markedsføringsforordningen. De fastsatte tolerancer er den tilladte afvigelse, der må være mellem et deklareret indhold af et næringsstof, og det faktiske indhold, der blev fundet ved analytisk kontrol af foderet. 

Hvilke tolerancer, der skal anvendes, afhænger af den deklarerede mængde, næringsstoffet (f.eks. calcium eller råprotein) samt hvorvidt den fundne afvigelse er i opadgående eller nedadgående retning. Tolerancerne omfatter tekniske og analytiske afvigelser, hvilket betyder, at der ikke tages højde for analytisk usikkerhed i kontrollen af om tolerancerne er overholdt. 

For energiværdien af foder er der fastsat nationale tolerancer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 11, stk. 5, artikel 17, stk. 1, litra f), bilag IV, del A, bilag VI, kapitel II, og bilag VII, kapitel II

Foderkontrolbekendtgørelsen §4, stk. 2

22.11 Krav til jernindholdet i mælkeerstatninger til kalve

Der skal mindst være 30 mg jern pr. kg fuldfoder i mælkeerstatninger til kalve, der maksimalt vejer 70 kg. Jernindholdet er angivet for fuldfoder med et vandindhold på 12 %. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, bilag I, pkt. 3. 

22.12 Undtagelse for foderblandinger af helt korn og hele frø og frugter

For blandinger af helt korn og/eller hele frø og/eller hele frugter kan de analytiske bestanddele undlades.

Eksempler på mærkning uden angivelse af analytiske bestanddele
I mærkningen af en vildfugleblanding, der består af helt korn, hele frø og hele frugter, skal der ikke angives nogen analytiske bestanddele.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 4

22.13 Undtagelse for foderblandinger med højst 3 fodermidler

I mærkningen af en foderblanding, der indeholder to eller højst tre fodermidler, kan undlades angivelse af: 

 • dyreart eller dyrekategori, som foderblandingen er beregnet til, og
 • brugsanvisningen.

Det er dog forudsat, at de indgående fodermidler fremgår af beskrivelsen af foderblandingen, dvs. at indgår i foderblandingens navn. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 5 

22.14 Undtagelser for pakkede fodermidler og foderblandinger – mærkningsoplysninger uden for mærkningshelheden

Mærkning af fodermidler og foderblandinger skal i udgangspunktet angive de obligatoriske mærkningsoplysninger i deres helhed på et fremtrædende sted. En række mærkningsoplysninger kan dog stå et andet sted på pakningen, når der henvises til, hvor på pakningen oplysningerne kan findes. 

I mærkningen af fodermidler kan følgende mærkningsoplysninger stå uden for mærkningshelheden:

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Datoen for mindste holdbarhed – hvis fodermidlet indeholder fodertilsætningsstoffer

I mærkningen af foderblandinger kan følgende mærkningsoplysninger stå uden for mærkningshelheden: 

 • Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer
 • Partiets referencenummer / Batchnummer
 • Nettomængden
 • Angivelse af hvem producenten er, hvis denne ikke er mærkningsansvarlig
 • Datoen for mindste holdbarhed
 • Indholdet af fodermidler i foderblandingen under overskriften ”Sammensætning”
Eksempel på mærkningsoplysninger, der kan gives uden for mærkningshelheden
Et fuldfoder til en hund er emballeret i en dåse, hvor mærkningsoplysningerne står på en etiket, der går rundt om dåsen. Oplysningerne om partiets batchnummer og datoen for mindste holdbarhed varierer fra parti til parti af foderet, og derfor indgår disse oplysninger ikke i mærkningsoplysningerne på etiketten, men er stempel på toppen af dåsen.
Eksempel på mærkning, når foderet sælges i løs vægt, og mærkningsoplysningerne gives uden for mærkningshelheden

Sliksten til heste sælges i løs vægt.

Slikstenene varierer i vægt, og derfor kan nettovægten ikke angives i mærkningsoplysningerne, som gives ved siden af slikstene. I stedet kan henvises til, at vægten kan findes ved at veje slikstenen på en vægt, der ved siden af slikstenene. 

Dette er et eksempel på samtidig brug af flere undtagelser fra mærkningsreglerne:

 • ”Undtagelse for pakkede fodermidler og foderblandinger, hvor visse mærkningsoplysninger må gives uden for mærkningshelheden” (afsnit 22.14)
 • ”Mærkningsundtagelser ved salg i løs vægt af fodermidler og foderblandinger” (afsnit 22.15)

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 2 

Se mere i afsnit:

21.7 Hvordan mærkningsoplysningerne skal stå

22.15 Mærkningsundtagelse ved salg i løs vægt af fodermidler og foderblandinger

Fodermidler og foderblandinger, i mængder på højst 20 kg, må sælges i løs vægt til den endelige bruger af foderet. 

Mærkningen af foderet skal gives ved opslag på salgsstedet, og mærkningen skal omfatte de generelle obligatoriske mærkningskrav i markedsføringsforordningen og den supplerende mærkning af hhv. fodermidler og foderblandinger. 

Derudover skal nedenstående mærkningsoplysninger også gives på fakturaen, kassebonen eller lignende, når foderet sælges: 

Fodermidler:

 • Foderets type, dvs. udtrykket ”Fodermiddel”
 • Fodermidlets navn.

Foderblandinger:

 • Foderets type. Her vælges den type, som er relevant for foderet, der sælges.
 • Dyrearten / Dyrekategorien, som foderet er beregnet til.
 • Brugsanvisningen for foderet.

Efter en undtagelse fra pakningsreglerne i markedsføringsforordningen skal foderblandinger der sælges i løs vægt til den endelige bruger, udtages af en pakning eller beholder, der var lukket. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 21, stk. 6, og artikel 23, stk. 2, litra f) 

Se mere i afsnit:

12.4 Fodermidlets navn

13.1 Hvad en foderblanding er

21.12 Brugsanvisning 

22.16 Mærkning af bigbags / storsække

Foder skal i udgangspunktet markedsføres i lukkede pakninger og beholdere, men efter en undtagelse må foder i visse tilfælde markedsføres i løs vægt eller i ulukkede pakninger eller beholdere. 

Markedsføring af foder i bigbags/storsække er markedsføring af foder i ulukkede pakninger eller beholdere. Ulukkede pakninger eller beholdere kan åbnes og lukkes, uden at det kan ses, at de har været åbnet. 

Efter undtagelsen fra pakningsreglerne må følgende former for foder markedsføres i storsække:

 • fodermidler
 • foderblandinger, der er fremstillet udelukkende ved at blande helt korn, hele frø eller hele frugter
 • leverancer mellem producenter af foderblandinger indbyrdes
 • leverancer af foderblandinger direkte fra producenten til brugeren af foder
 • leverancer fra producenter af foderblandinger til emballeringsvirksomheder

Det ses, at både fodermidler og foderblandinger må leveres i storsække. 

Medmindre mærkningen er trykt på storsækken, skal storsækken leveres med mærkningen i et ledsagedokument. Dette dokument skal indeholde alle de obligatoriske mærkningsoplysninger, enten for fodermidler eller for foderblandinger, afhængig af hvad det er for foder, der leveres i storsækken. Ledsagedokumentet kan f.eks. være fakturaen for leverancen. 

Hvis mærkningen ikke er trykt på storsækken, men leveres sammen med foderet i form af et ledsagedokument, skal der sikres sammenhæng mellem storsækken og ledsagedokumentet, så der ikke er tvivl om, hvilke mærkningsoplysninger altså hvilket ledsagedokument, der hører til storsækken. Det kan f.eks. sikres ved, at storsækken er forsynet med en lomme, som ledsagedokumentet ligger i eller en trykt mærkning på storsækken med navn/firmanavn for leverandøren/leverandørens godkendelsesnummer og partiets referencenummer eller fakturanummeret. 

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 23, stk. 2, litra a)-e) 

Se mere i afsnit:

19.2 Pakning af fodermidler og foderblandinger - hovedregel

19.3 Pakning af fodermidler og foderblandinger – undtagelser

21.15 Mærkning i et ledsagedokument