4. Foder og fodertyper

Foder eller foderstoffer er begreber, der omfatter alle typer af foder, dvs. fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger.

4.1 Oversigt over fodertyper

Begreberne ”foder” og ”foderstoffer” omfatter alle de forskellige typer af foder, der findes.

Oversigten nedenfor viser hvordan de forskellige fodertyper er knyttet sammen.

Oversigt over forskellige typer af foder og hvordan de er knyttet sammen.

Farverne i oversigten refererer til forskellige dele af foderlovgivningen:

Grøn bundfarve: Fødevareforordningen

Hvid bundfarve: Markedsføringsforordningen

Se mere i afsnit:

12. Fodermidler

13. Foderblandinger

14. Foder med særlige ernæringsformål / Diætetisk foder

Grå bundfarve: Fodertilsætningsstofforordningen

Se mere i afsnit:

5. Fodertilsætningsstoffer – register over godkendte tilsætningsstoffer og brugsbetingelser

6. Fodertilsætningsstoffer – særlige tilsætningsstoffer i foder

7. Tidligere tilsætningsstoffer der ikke længere kan anvendes som fodertilsætningsstoffer

8. Fodertilsætningsstoffer - Særlige begrænsninger i brug og markedsføring

9. Forblandinger 

4.2 Hvad foder og foderstoffer er

Begreberne ”foder” og ”foderstoffer” dækker over det samme og omfatter alle typer af foder.

Det er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede stoffer eller produkter, som er bestemt til at skulle fortæres af dyr. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også omfattet af begrebet ”foder”
og ”foderstoffer”.

Det dækker alt lige fra fodermidler som byg og sojaskrå til forskellige typer foderblandinger, der skal opfylde specifikke behov for næringsstoffer, energi og struktur til forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr.

Regler brugt i dette afsnit:

Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 4.

Se mere i afsnit:

Bilag 2 Definitioner og begreber

4.3 Hvad fodring af dyr er

Ved fodring af dyr forstås, at foder indføres i et dyrs fordøjelseskanal gennem munden. Formålet med fodring er at opfylde dyrs næringsbehov og/eller at opretholde sunde dyrs produktivitet.

Fodring af dyr omfatter derfor fodring ved dyrehold, f.eks. svin på landbrug og fisk i dambrug, men også udspredning af foder til f.eks. fasaner og rådyr.

Regler brugt i dette afsnit:

Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra b

Se mere i afsnit:

17.1 Betegnelser for dyr

Bilag 2 Definitioner og begreber