32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer

Afgiftsforordningen giver mulighed for at foder, der indeholder et for højt indhold af et uønsket stof, under visse betingelser kan afgiftes. Dette er f.eks. relevant for afgiftning af foder med for højt indhold af dioxin. Fødevarestyrelsen skal godkende virksomheder, der udfører en afgiftningsproces. Inden en virksomhed kan godkendes til afgiftning skal virksomheden have vurderet og accepteret afgiftningsprocessen af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA). 

For at EFSA kan foretage en vurdering, skal virksomheden indsende information via EU-Kommissionen med beskrivelse af afgiftningsprocessen inkl. procesdiagram og tegninger, udstyr og materialer, der bruges i processen, virksomhedens HACCP-procedure og affaldshåndtering. Desuden skal virksomheden indsende analyseresultater, der dokumenterer, at processen har den ønskede effektivitet, og at foderet efter afgiftning overholder grænseværdier fastsat i direktivet om uønskede stoffer.                     

32.1 Generelt om afgiftningsforordningen

Af afgiftningsforordningen fremgår hvilke kriterier, afgiftningsprocessen skal opfylde. Den dokumentation virksomheden skal kunne fremvise for EFSA er specifikt beskrevet i afgiftningsforordningens bilag. 

Rensning ved simple rensningsprocesser, så som almindelige raffineringsprocesser, rensning, sortering eller mekanisk udskillelse af forurenede stoffer eller visse dele af forurenet foder, er ikke omfattet af afgiftningsforordningen. Disse processer er en del af den almindelige produktionsproces. 

Tilsætning af tilsætningsstoffer, som undertrykker eller reducerer absorptionen af mykotoksiner, fremmer udskillelsen af mykotoksiner eller ændrer deres virkemåde og derved afbøder mykotoksinernes eventuelle skadelige virkninger på dyre- og folkesundheden, er heller ikke omfattet, da disse tilsætningsstoffer ikke ændrer indholdet af uønskede stoffer i foderet, og foderet ikke afgiftes ved anvendelsen af disse tilsætningsstoffer. 

Bemærk, at forordningens sigte udelukkende er uønskede stoffer. Reglerne omfatter ikke processer til afgiftning for andre stoffer end gruppen af uønskede stoffer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Afgiftningsforordningen, artikel 3-5 samt bilaget  

32.2 Afgiftningsprocesser

En afgiftningsproces kan enten være fysisk, kemisk eller mikrobiologisk. På nuværende tidspunkt har EFSA vurderet og accepteret fem fysiske afgiftningsprocesser, som fremgår af tabellen.

Fodermiddel Afgiftningsproces Uønsket stof Land
Fiskeolie Fysisk filtrering med aktivt kul  Dioxin og PCB Tyskland
Fiskeolie Fysisk filtrering med aktivt kul Dioxin og PCB Danmark
Fiskemel Ekstrahering af forurenet fiskeolie fra fiskemel og efterfølgende tilsætning af afgiftet fiskeolie til fiskemelet Dioxin Danmark
Fiskemel og fiskeolie Fjernelse af vand-olie fase som filtreres med aktivt kul og tilbageføres fiskemelet Dioxin og PCB Finland
Hørfrø og hørfrøkager Enzymatisk hydrolyse og fordampning Blåsyre Frankrig

Virksomheder godkendt til at afgifte foder skal fremgå af de enkelte EU-landes lister over godkendte fodervirksomheder. Link til disse kan findes på EU-Kommissionens hjemmeside.

32.3 Krav til afgiftningsprocesser

For at en afgiftningsproces kan accepteres af EFSA, skal der fremvises dokumentation for at: 

  • afgiftningsprocessen er effektiv
  • foderets egenskaber og type ikke påvirkes negativt af afgiftningen
  • det afgiftede foder lever op til kravene i direktivet om uønskede stoffer
  • den fjernede del af foderet bortskaffes på en sikker måde 

For kemiske og mikrobielle afgiftningsprocesser, skal der desuden fremvises dokumentation for at afgiftningsprocessen: 

  • er irreversibel
  • udføres med fuldstændigt karakteriserede og acceptable kemiske stoffer eller mikrobiologisk agens
  • ikke resulterer i skadelige restkoncentrationer af det kemiske stof eller den mikrobiologiske agens
  • ikke resulterer i metabolitter af de forurenende stof, der udgør en risiko for dyre- eller folkesundheden eller for miljøet 

Regler brugt i dette afsnit:

Direktivet om uønskede stoffer

Afgiftningsforordningen, artikel 3-5 

32.4 Virksomheder der udfører afgiftningsprocesser skal være godkendte

Virksomheder, der udfører afgiftningsprocesser skal være godkendt efter bestemmelserne i foderhygiejneforordningen og godkendelsen skal ske i overensstemmelse hermed. 

Fødevarestyrelsen foretager i forbindelse med godkendelsen et godkendelsesbesøg på virksomheden, hvor det tjekkes at anlægget stemmer overens med processen beskrevet i EFSAs vurdering. Desuden sikres det, at virksomheden har tilrettet sit HAACP-system til den nye aktivitet og affaldshåndteringen i forhold til processen, at virksomheden foretager relevante analyser af foderet før og efter processen og at de har en procedure for hvordan overskridelser af maksimalgrænseværdier håndteres. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 3, litra e) og artikel 10, stk. 3 

Se mere i afsnit:

79.2 Godkendelse efter foderhygiejneforordningen

83.6 Godkendelse til afgiftning af foder