79. Generelt om registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug

En fodervirksomhed, herunder landbrug, skal være registreret eller godkendt efter foderhygiejneforordningen, inden virksomheden kan begynde sine foderaktiviteter. 

En fodervirksomhed kan have aktiviteter, som kræver en godkendelse efter foderhygiejnelovgivningen eller efter andre regelsæt. Det kan f.eks. være godkendelse til at markedsføre visse fodertilsætningsstoffer, til at transportere foderlægemidler eller til at afgifte fodermidler efter afgiftningsforordningen. 

Der er særlige regler om godkendelse af virksomheder, der håndterer animalske biprodukter (ABP). 

Se mere i afsnit:

41. Registrering, godkendelse og tilladelse som fodervirksomhede med foder af animalsk oprindelse

45. Registrering som foderimportør

80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

84. Procedure for registrering og godkendelse af primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordning

85. Procedure ved registrering og godkendelse af virksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen

93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler m.v.

79.1 Registrering af fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen

Registrering af en fodervirksomhed, herunder landbrug, betyder, at virksomheden bliver opført som fodervirksomhed i et register hos en kompetent myndighed. I Danmark registreres danske fodervirksomheder hos Fødevarestyrelsen, som fører kontrol med, at fodervirksomheder overholder foderlovgivningen. Det kan også være en fodervirksomhed med midlertidig aktivitet, f.eks. oplagring af foder på et lager, der kun bruges dele af året, sæsonproduktion af foder, etc. En fodertransportør registreres på hjem-/kontoradressen. En fodervirksomhed kan ikke registres med en adresse, der blot fungerer som en postboks/postkasse. 

Fødevarestyrelsen registrerer både fodervirksomheder med primærproduktion og med aktiviteter efter primærproduktionen. Virksomheder efter primærproduktion er f.eks. producenter af forblandinger og landmænd, som oplagrer foder for andre. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9

Foderbekendtgørelsen, § 14, stk. 1

Se mere i afsnit:

80. Registrering af landbrug (primærproducenter)

81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion 

79.2 Godkendelse af fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen

En godkendelse af en fodervirksomhed, herunder landbrug, er Fødevarestyrelsens godkendelse af, at virksomhedens indretning og drift stemmer overens med foderhygiejnereglerne. 

Det afhænger af virksomhedens aktiviteter, om den skal godkendes udover registreringen. 

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, besøger Fødevarestyrelsen normalt virksomheden, inden den må starte sine foderaktiviteter. Fødevarestyrelsen vurderer på baggrund af besøget, om forholdene i virksomheden lever op til kravene for en godkendelse. 

Nogle virksomheder har aktiviteter, som medfører, at Fødevarestyrelsen først kan give en betinget godkendelse. Virksomheden får herefter en periode, typisk tre måneder, hvor den skal vise, at den opfylder alle krav til en godkendelse, før Fødevarestyrelsen kan give en endelig godkendelse. 

Enkelte fodervirksomheder har aktiviteter, der ikke kræver forudgående besøg, før Fødevarestyrelsen kan godkende virksomheden. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artiklerne 10, 11, 13 og 17

Foderbekendtgørelsen, § 14, stk. 1

Se mere i afsnit:

83. Mere om godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug, efter foderhygiejneforordningen

85.4 Særligt for fodervirksomheder med handel af visse foderstoffer uden egen opbevaring

85.5 Betinget godkendelse af fodervirksomhed 

79.3 Registrering af aktiviteter i fodervirksomheder efter primærproduktion

Fødevarestyrelsen registrerer fodervirksomheder med én eller flere af følgende aktiviteter: 

  • Produktion.
  • Handel.
  • Oplagring.
  • Transport.

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Se mere om begreberne for de fire aktiviteter i Bilag 2 Definitioner og begreber

Fødevarestyrelsen registrerer bl.a. også aktiviteterne:

  • Import og eksport.
  • Direkte tørring. 

Se mere i afsnit:

45. Registrering som foderimportør

51.2 Registrering af fodervirksomheder, der vil eksportere foder

56. Eksport af foder af animalsk oprindelse

81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion 

79.4 Registrering af fodertyper – fodervirksomheder efter primærproduktion

Fødevarestyrelsen registrerer de fodertyper, en fodervirksomhed producerer, forhandler, oplagrer og/eller transporterer. 

Følgende typer af foder registreres:

  • Tilsætningsstof.
  • Fodermiddel.
  • Forblanding.
  • Foderblanding.

Se en mere detaljeret oversigt i afsnit 4.1 Oversigt over fodertyper

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og 3

Se mere i afsnit:

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

9.1 Hvad en forblanding er

12.1 Hvad fodermidler er

13.1 Hvad en foderblanding er

81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter foderhygiejneforordningen