85. Procedure ved registrering og godkendelse af virksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen

Når en fodervirksomhed skal anmelde sig til registrering eller ansøge om godkendelse hos Fødevarestyrelsen, skal den følge bestemte procedurer. Det afhænger af virksomhedens aktiviteter eller type, hvilken blanket virksomheden skal bruge. 

Se mere i afsnit:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug

81. Mere om registrering af fodervirksomhed efter primærproduktion

83. Mere om godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug, efter foderhygiejneforordningen 

85.1 Virksomheder efter primærproduktion – registrerings- og godkendelsesblanket

Virksomheder efter primærproduktionen skal som udgangspunkt bruge Fødevarestyrelsens blanket til registrering og godkendelse af fodervirksomhed. 

Foderbekendtgørelsen, § 17 

Blanketten Fodervirksomhed – nyvirksomhed, ændringer i aktivitetern, ejerskifte, nvaneskifte, flytning eller ophør findes på Fødevarestyrelsen hjemmeside

Hvis en fødevarevirksomhed vil markedsføre foder, som stammer fra virksomhedens fødevareaktivitet, f.eks. restprodukter fra fødevareproduktion, eller fødevarer, der ikke skal markedsføres til human konsum, skal fødevarevirksomheden også registreres som fodervirksomhed. 

Af hensyn til Fødevarestyrelsens kontrolsystem skal visse fødevarevirksomheder, når de anmelder sig til registrering som fodervirksomhed, i stedet bruge blanketten til anmeldelse af registrering af fødevarevirksomhed. Det gælder, hvis virksomheden vil markedsføre følgende rester fra egen fødevareproduktion eller fra egne fødevarer, der ikke længere skal markedsføres til konsum:

 • produkter af ikke-animalsk oprindelse (vegetabilsk og/eller mineralsk oprindelse),
 • mælkeprodukter, herunder valle, leveret direkte fra mejeri til husdyrbrug/besætning i Danmark,
 • tidligere forarbejdede fødevarer, som består af flere ingredienser, og som kan indeholde animalske fødevarer i form af: mælk, æg, honning, fedt, gelatine og kollagen. 

Se mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om rester fra fødevarevirksomheder til foderbrug.

Læs mere her Tidligere fødevarer som foder til dyr

Fødevareproducenten kan, i sin funktion som fodervirksomhed, være nødt til at behandle resterne af hensyn til at sikre foderets kvalitet eller fodersikkerhed. Kontrol-/registreringsordningen omfatter derfor virksomheder, der anvender en simpel produktionsproces. Det gælder f.eks. producenter, der tilsætter fodertilsætningsstoffer, som ensilerings- eller konserveringsmidler til resterne og fx producenter, som fjerner væske fra resterne ved sigtning eller centrifugering. 

Fødevarevirksomheder, der til foderbrug vil markedsføre produkter, som fremgår af listen ovenfor, skal bruge blanketten til registrering af fødevarevirksomhed. Virksomheden skal anmelde aktiviteten som en væsentlig ændring. Blanketten findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Blanketten Fodervirksomhed – nyvirksomhed, ændringer i aktivitetern, ejerskifte, nvaneskifte, flytning eller ophør findes på Fødevarestyrelsen hjemmeside

Hvis produkterne fra virksomhedens fødevareaktivitet er af anden type end de produkter, der fremgår af listen ovenfor, eller hvis resterne underkastes mere omfattende eller komplicerede produktionsprocesser, skal virksomheden bruge blanketten til registrering og godkendelse af fodervirksomheder. 

Ligeledes skal fødevarevirksomheden bruge foderblanketten, hvis den vil transportere eller oplagre restprodukter for andre fødevarevirksomheder samt hvis den vil udføre aktiviteter, der kræver godkendelse.

85.2 Hvornår må fodervirksomheder efter primærproduktion, der skal registreres, begynde sine aktiviteter?

En fodervirksomhed efter primærproduktion må begynde sine foderaktiviteter, når den er registreret af Fødevarestyrelsen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 11, a) 

Fødevarestyrelsen besøger ikke virksomheden før registrering, men sender en bekræftelse på, at virksomheden er registreret som fodervirksomhed. 

85.3 Hvornår må fodervirksomheder efter primærproduktion, der skal godkendes, begynde sine aktiviteter?

En fodervirksomhed må først begynde sine foderaktiviteter, når den har fået en godkendelse eller en betinget godkendelse af Fødevarestyrelsen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 11, b) 

Når virksomheden har ansøgt om godkendelse, kontakter Fødevarestyrelsen virksomheden for at aftale et godkendelsesbesøg. 

På besøget vurderer Fødevarestyrelsen, om virksomhedens indretning og drift lever op til kravene ud fra de aktiviteter, virksomheden har ansøgt om.  

Fødevarestyrelsen vurderer bl.a.: 

 • Virksomhedens skriftlige HACCP-system med risikoanalyse.
 • Flow og indretning.
 • Faciliteter og udstyr.
 • Procedurer for de aktiviteter, der udløser krav om godkendelse.
 • Hvordan virksomheden sikrer sporbarhed og tilbagekaldelse.

Fødevarestyrelsen ser også på virksomhedens system til kvalitetskontrol og den skriftlige kvalitetskontrolplan. 

Fødevarestyrelsen kan kun godkende en virksomhed, når virksomheden har vist, at den opfylder de relevante krav i foderlovgivningen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 13 

Når Fødevarestyrelsen har godkendt eller betinget godkendt virksomheden, får virksomheden et godkendelsesnummer. 

Se mere i afsnit:

86.2 Hvad er et godkendelsesnummer? 

85.4 Særligt for fodervirksomheder med handel af visse foderstoffer uden egen opbevaring

En fodervirksomhed, der kun handler med foder, og som ikke har foderet på egen lokalitet, må begynde de aktiviteter, der er omfattet af kravet om godkendelse, når Fødevarestyrelsen har godkendt virksomheden. 

Fødevarestyrelsen kan vælge ikke at besøge denne type virksomhed forud for en godkendelse og alene foretage en skriftlig sagsbehandling. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 17, stk. 1 

Eksempler på fodervirksomheder, der skal godkendes, men hvor Fødevarestyrelsen ikke kommer på besøg i forbindelse med sagsbehandlingen om godkendelse: 

 • Handel fra en ny adresse.
 • Handel med forblandinger med indhold af kobber, selen, vitamin A eller D.
 • Handel med tilsætningsstof under kategorien ’coccidiostatika’.

85.5 Betinget godkendelse af fodervirksomhed

De fleste fodervirksomheder har aktiviteter, hvor Fødevarestyrelsen giver en betinget godkendelse, før en endelig godkendelse. 

Betinget godkendelse er en godkendelse, som Fødevarestyrelsen kan give, så virksomheden kan få mulighed for at bruge sine procedurer, og om nødvendigt tilpasse dem, inden endelig godkendelse kan gives. 

Betinget godkendelse gives f.eks. til virksomheder, som håndterer foder, hvor der er risiko for: 

 • Overslæb til eller krydskontamination af andet foder.
 • Forveksling med andet foder.

Når en virksomhed har ansøgt om godkendelse, kontakter Fødevarestyrelsen virksomheden for at aftale et godkendelsesbesøg. 

På et godkendelsesbesøg vurderer Fødevarestyrelsen, om virksomhedens indretning og drift lever op til kravene ud fra de aktiviteter, virksomheden har ansøgt om. 

En betinget godkendelse varer typisk i tre måneder. Virksomheden skal i den betingede periode kunne vise, at virksomhedens HACCP-system og andre procedurer virker, og i nødvendigt omfang tilrette system og procedurer. 

Der er normalt ingen begrænsninger i virksomhedens muligheder for at markedsføre foder i den periode, hvor godkendelsen er betinget. 

Fødevarestyrelsen kommer på nyt besøg, inden den betingede periode udløber. Hvis virksomheden opfylder alle krav, kan Fødevarestyrelsen give en endelig godkendelse. 

Fødevarestyrelsen kan også forlænge den betingede periode. F.eks. hvis analyseresultater viser, at virksomhedens procedurer ikke er tilstrækkelige, eller der er behov for at bygge om. 

En betinget godkendelse må ikke vare mere end i alt seks måneder. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 13, stk. 2 

Når Fødevarestyrelsen har givet en betinget godkendelse, får virksomheden et godkendelsesnummer. 

Hvis Fødevarestyrelsen giver afslag på ansøgningen om godkendelse, skal virksomheden stoppe de foderaktiviteter, den har ansøgt om godkendelse af. 

Se mere i afsnit:

86.2 Hvad er et godkendelsesnummer?