81. Mere om registrering af fodervirksomheder efter primærproduktion, herunder eksempler

Fodervirksomheder i leddet efter primærproduktion skal registreres hos Fødevarestyrelsen. 

Fødevarestyrelsen offentliggør lister over danske registrerede og godkendte fodervirksomheder. 

Se mere i kapitel:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug 

81.1 Registrering af produktion for fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder, der producerer foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten produktion. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Ved produktion forstås fremstilling af foder eller behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning. 

Eksempler på produktion og behandling af foder, der ændrer foderets fysiske fremtoning: 

  • Blanding af foder, f.eks. blanding af to fodermidler eller blanding af et fodermiddel med et tilsætningsstof.
  • Tilsætning af forblandinger til foder, f.eks. sprøjtning af en forblanding på overfladen af en foderblanding.
  • Tilsætning af fodertilsætningsstoffer til foder, f.eks. blanding af fodertilsætningsstof og et fodermiddel.
  • Valsning, formaling eller kvasning. Kvasning kan være med eller uden damp.
  • Pelletering.
  • Indfrysning.
  • Afgiftning af foder.
  • Aflivning af foderdyr, f.eks. insekter og mus, der er opdrættet for at anvende som foder.

Tørring af korn og frø ændrer ikke foderets fysiske fremtoning i en sådan grad, at tørring betragtes som produktion. Tørringsprocessen kan både være en del af aktiviteten produktion eller oplagring. Se også om direkte tørring i Bilag 2 Definitioner og begreber

Opbevaring af frossent foder betragtes ikke som produktion, men som oplagring. Læs mere om begrebet produktion i Bilag 2 Definitioner og begreber.

Se også:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

81.2 Registrering af oplagring for fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder, der opbevarer eller lagerfører foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten oplagring.

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2

Ved oplagring forstås opbevaring af foder. Det kan være oplagring af foder, der skal markedsføres eller bruges til produktion. Det kan også være foder, virksomheden opbevarer for en anden virksomhed.

Oplagring omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres.

Hvis en virksomhed tørrer korn og frø under opbevaringen, er der stadig en aktivitet forbundet med oplagring. Foderets fysiske fremtoning bliver ikke ændret ved en tørring i en sådan grad, at tørring anses for produktion.

Læs mere om begreberne oplagring og direkte tørring i bilag 2 Definitioner og begreber.

Se mere i afsnit 81.5 Registrering af direkte tørring

Se også:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen

81.3 Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder, der transporterer foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden bliver registreret med aktiviteten transport. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Ved transport forstås typisk flytning af foder fra én virksomhed til en anden virksomhed, f.eks. i samme selskab, eller til en slutbruger. 

Hvis virksomheden transporterer foder inden for egen virksomhed, dvs. samme geografiske enhed, skal denne transportaktivitet ikke registreres. Det ligger inden for virksomhedens øvrige registrering, f.eks. som produktionsvirksomhed. 

Hvis en producent eller en handelsvirksomhed selv henter foder, f.eks. fra en leverandør, skal producenten eller handelsvirksomheden også registreres med aktiviteten transport. 

Transport omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres. 

Læs om begrebet transport i Bilag 2 Definitioner og begreber

Se også:

82.2 Spedition – ikke registrering

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

81.4 Registrering af handel for fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheder, der markedsfører foder, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden registreres med aktiviteten handel. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Ved handel forstås salg af foder. Handel er en del af begrebet markedsføring. Se mere om definitionen markedsføring i Bilag 2 Definitioner og begreber

Donation er også omfattet af aktiviteten handel. Virksomheder, der giver foder væk, skal derfor registreres hos Fødevarestyrelsen. 

Virksomheder, der handler med foder, behøver ikke at have foderet i sin fysiske varetægt. 

Virksomheden kan levere foderet i originalemballage eller i løs vægt. Virksomheden kan også ompakke foder, inden virksomheden sælger eller giver foderet videre. Hvis virksomheden vælger at ompakke foderet, er virksomheden ansvarlig for mærkningen og dermed for produktets indhold.  Se mere i afsnit 21.3 Ansvar for mærkning af foder

Handel omfatter ikke en håndtering af foderet, hvor dets fysiske fremtoning eller sammensætning ændres. 

Virksomheder, der importerer foder, registreres også med aktiviteten import ud over virksomhedens registrering af handel og/eller produktion.  Se mere om registrering af import i afsnit 45. Registrering som foderimportør.  

Se også:

74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

82.8 Detailhandel af foder til selskabsdyr – ikke registrering

82.9 Spedition – ikke registrering

85. Procedure for registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

81.5 Registrering af direkte tørring

Virksomheder, der tørrer foder på f.eks. røggasanlæg, hvor der er direkte kontakt mellem foderet og luftstrømmen fra forbrændingskilden, skal registreres hos Fødevarestyrelsen. Virksomheden registreres med aktiviteten direkte tørring, hvis virksomheden bruger andet end naturgas som forbrændingskilde (f.eks. opvarmet olie eller kul). 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Se mere i afsnit:

Bilag 2 Definitioner og begreber

30.10 Uønskede stoffer i Bilag I Del V: Dioxiner og PCB'er.

60.5 Tørring af afgrøder med røggasanlæg på landbrug

81.6 Registrering af fødevarevirksomhed med foderaktiviteter

Hvis en fødevarevirksomhed markedsfører rester af fødevarer eller restprodukter fra egen fødevareproduktion, der skal bruges til foder, skal fødevarevirksomheden som udgangspunkt også registreres som fodervirksomhed. 

Rester af fødevarer, som ikke markedsføres som fødevarer, er f.eks. brød fra supermarkedet, eller frugt og grønt fra grønthandleren. 

Restprodukter fra egen produktion af fødevarer kan være af vegetabilsk oprindelse, animalsk oprindelse og mineralsk oprindelse. Det kan også være fødevarer af blandet oprindelse. 

Hvis en fødevarevirksomhed bliver registeret som fodervirksomhed, kan den f.eks. markedsføre mask fra bryggerier, skaldele fra møllerier, valle fra mejerier og bagte kagerester fra bagerier som foder.  

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2 

Se mere i afsnit:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

81.7 Registrering af mobile fodervirksomheder

Mobile fodervirksomheder skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.

En mobil fodervirksomhed er f.eks. foderproducenter med mobile blandeanlæg, som laver foderblandinger hos landmanden. 

Den mobile virksomhed registreres med én hjemadresse. Det vil typisk være den kontoradresse, hvor virksomheden drives fra. Hvis hjemadressen for den mobile virksomhed har et foderlager på en anden lokalitet, skal de to virksomheder registreres hver for sig som selvstændige enheder.  

Se også:

85. Procedure ved registrering og godkendelse af fodervirksomheder efter primærproduktion efter foderhygiejneforordningen 

81.8 Geografisk afgrænsning af fodervirksomhed efter primærproduktion

Fødevarestyrelsen registrerer eller godkender hver virksomhed som en selvstændig enhed. 

Ved registrering eller godkendelse skal virksomheden afgrænses geografisk som én samlet enhed. Fødevarestyrelsen kan undtagelsesvist registrere eller godkende en virksomhed med flere adresser, hvis:

  • adresserne ligger i nær tilknytning til hinanden, f.eks. genbo-adresser eller adresser adskilt af ét til to husnumre, og
  • transport af foder, udstyr, m.v. mellem lokaliteterne kan ske hygiejnisk forsvarligt.

Det kan f.eks. være, hvor produktionsanlæg og lager ligger på matrikler overfor hinanden. 

Hvis lokaliteterne ligger længere fra hinanden, skal virksomheden sørge for, at hver lokalitet bliver registreret eller får en godkendelse som en selvstændig virksomhed. F.eks. hvor bygninger ikke ligger i umiddelbar nærhed, men adskilt af vej og husnumre, eller bygninger, der ligger på forskellige havnemoler. 

81.9 Registrering af flere fodervirksomheder på samme lokalitet

Fødevarestyrelsen kan registrere flere virksomheder på samme lokalitet. F.eks. kan der både være tilknyttet en handelsvirksomhed og en produktionsvirksomhed på samme lokalitet. Der kan også være to produktionsvirksomheder, som drives tidsmæssigt adskilt. Hvis der er to virksomheder på samme lokalitet, skal det være klart, hvilke aktiviteter der hører til hvilken virksomhed. 

Virksomheder på samme lokalitet kan have samme eller forskellig ledelse. Virksomhederne skal bl.a. kunne gøre rede for egne aktiviteter og produkter. Hvis virksomhederne opbevarer eller håndterer varer i samme produktionslokale, lager eller kølerum, skal det være klart, hvilke varer der hører til hvilken virksomhed. 

Se også:

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP-system på fodervirksomheder