82. Foderaktiviteter, der ikke skal registreres

Foderaktiviteter, der hører til privatsfæren eller er af en særlig eller begrænset karakter, skal ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.  Detailhandel af visse typer foder til selskabsdyr, særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter samt spedition skal heller ikke registreres. 

82.1 Egenproduktion af foder til dyr til privat forbrug (privatsfære) – ikke registrering

Et landbrug må producere foder til dyr, der skal bruges i egen husholdning, uden at denne aktivitet bliver registreret efter foderhygiejneforordningen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, a), i) 

82.2 Egenproduktion af foder til dyr, der ikke bruges i fødevareproduktion – ikke registrering

Foderhygiejneforordningen gælder ikke for egenproduktion af foder til dyr, der ikke skal bruges i fødevareproduktion. Det kan f.eks. være foder til mink. Det kan også være foder til heste, som er udelukket fra konsum og ikke må slagtes. Hvis hesten er udelukket fra konsum, skal det fremgå af hestens pas. 

Læs om hestepas og mærkning af dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, a), ii) 

82.3 Fodring af dyr – privatsfære

Private husholdninger betegnes som ”privatsfære”. Fodring af egne dyr, der bruges til privatpersoners eget forbrug, er ikke omfattet af regler om foderhygiejne.  Det kan f.eks. være fodring af en kalv eller en mindre flok høns. Fødevarestyrelsen fører ikke kontrol med aktiviteter i privatsfæren. 

Det er også privatsfære, hvis f.eks. institutioner og skoler selv fodrer institutionens egne dyr, f.eks. egne høns og kaniner. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra b) 

82.4 Fodring af dyr til levering af små mængder animalske fødevarer til forbrugere og detail

Der er ikke i foderhygiejneforordningen regler for fodring af dyr, når en person eller familie har en lille produktion af animalske fødevarer, der leveres til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder. Personen eller familien skal dog være registeret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen. 

Hertil kommer, at foderet ikke må være farligt, og at foderet blandet andet skal overholde grænseværdierne for tilsætningsstoffer. 

Autorisationsbekendtgørelsen § 5, stk. 2, og § 6, stk. 2

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra b)

Fødevareforordningen, artikel 15

82.5 Fodring af dyr – ikke fødevareproduktion

Der er ikke i foderhygiejneforordningen regler for fodring af dyr, der ikke skal bruges til produktion af fødevarer, f.eks. mink eller heste, som er udelukket fra konsum. Hvis hesten er udelukket fra konsum og ikke må slagtes, skal det fremgå af hestens pas. 

Læs om hestepas og mærkning af dyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, litra c

82.6 Mindre landbrug med produktion og levering af op til 5 tons foder – ikke registrering

Et lille landbrug skal ikke registreres til primærproduktion hos Fødevarestyrelsen, hvis det: 

  • kun producerer op til 5 tons foderstoffer årligt,
  • leverer dette foder direkte til bedrifter inden for en radius af 50 km fra landbruget, og
  • når modtager ikke videresælger foderet, men alene bruger det til at fodre egne dyr.

Det kan f.eks. være et landbrug med én eller få hektar jord, hvor der kun kan høstes meget lidt hø. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 14, stk. 2

82.7 Større landbrug med levering af op til 5 tons foder

Et større landbrug kan uden at følge foderhygiejneforordningen producere og levere op til 5 tons fra primærproduktionen af foderstoffer årligt inden for en radius af 50 km fra landbruget, når modtager ikke videresælger foderet, men alene bruger det til at fodre egne dyr. 

Landbruget må ikke videresælge indkøbet foder, da dette er ikke stammer fra primærproduktionen på stedet.

Det større landbrug skal dog følge foderreglerne, herunder foderhygiejneforordningen, og være registreret af Fødevarestyrelsen for så vidt angår landbrugets produktion af foder ud over de første 5 tons.  

Det kan f.eks. være et stort landbrug, som bruger det meste af sit hjemmedyrkede foder i egen husdyrproduktion og kun leverer en lille mænge foder til naboer. 

Regler brugt i dette afsnit:

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2

Foderbekendtgørelsen, § 14, stk. 3

Se mere i afsnit:

80. Mere om registrering til primærproduktion

82.8 Detailhandel af foder til selskabsdyr – ikke registrering

Virksomheder, der kun markedsfører foder til selskabsdyr direkte til endelige brugere, dvs. detailhandel, skal ikke være registreret som fodervirksomhed hos Fødevarestyrelsen. Virksomhederne skal dog overholde krav i lovgivningen om bl.a. fodersikkerhed og markedsføring. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 2, stk. 2, e) 

Ved detailhandel forstås markedsføring med eller uden vederlag af foder til den endelige bruger.

En virksomhed, der har detailhandel af foder til selskabsdyr, kan også opbevare og transportere egne produkter uden at være registreret til det. 

Selskabsdyr er f.eks. hunde, katte og krybdyr. Heste, ’kælegrise’ og høns er ikke selskabsdyr efter foderlovgivningens definition, heller ikke selv om de holdes privat eller som hobbydyr af institutioner, foreninger og lignende. 

En virksomhed, som sælger foder til andre dyr end selskabsdyr direkte til slutbrugeren, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen.  

Hvis en virksomhed importerer foder til selskabsdyr, skal virksomheden dog registreres som fodervirksomhed med aktiviteterne handel og import. 

En virksomhed med detailhandel af foder til selskabsdyr, og som er ansvarlig for produkternes mærkning efter markedsføringslovgivningen, skal registreres med aktiviteten handel. Virksomheden er ikke fritaget fra kravet om registrering, selvom den har detailhandel med foder til selskabsdyr. 

Se mere i afsnit:

3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

17.1 Betegnelser for dyr

21. 4 Mærkningsansvar ved distribution og detailsalg af foder

81.4 Registrering af handel for fodervirksomheder efter primærproduktion 

82.9 Spedition – ikke registrering

Speditører er ikke fodervirksomheder og skal derfor ikke registreres hos Fødevarestyrelsen.

Ved speditører forstås virksomheder, som ikke har direkte kontakt med foder, men som alene formidler kontakt mellem fodertransportører og fodervirksomheder, der ønsker at få transporteret varer. 

En speditør kan også udfylde, underskrive og aflevere dokumenter på vegne af en fodervirksomhed ved præsentation af foder til grænsekontrol og toldmæssige opgaver. Når en speditør formidler en kontakt om transport, betragtes det ikke som et led i distributionen af foder. 

Se mere i:

Bilag 2 Definitioner og begreber 

81.3 Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion 

82.10 Særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter – ikke registrering

Fødevarestyrelsen registrerer ikke oplysninger om alle aktiviteter, som er omfattet af foderlægemiddelforordningens bestemmelser for anvendelse, oplagring, transport og markedsføring af foderlægemidler og mellemprodukter. 

Et landbrug, der udelukkende køber, opbevarer eller transporterer foderlægemidler til brug på egen bedrift, skal ikke godkendes til denne aktivitet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, a) 

En fodervirksomhed, der markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter uden at opbevare produkterne i egne lokaler, skal ikke godkendes til denne aktivitet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, b) 

En fodervirksomhed, der opbevarer eller transporter indpakkede foderlægemidler eller mellemprodukter, skal ikke godkendes til disse aktiviteter.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13, stk. 2, c) 

Virksomhederne, herunder dyreholdere, der anvender foderlægemidler til egne dyr, f.eks. ved fodring af svin eller pelsdyr, skal dog overholde relevante krav i foderlægemiddelforordningen. 

Se mere i afsnit:

38.3 Foderlægemidler og virksomhedernes ansvar 

82.11 Formidling af kontakt mellem fodervirksomhed og kunde – ikke registrering

Hvis en virksomhed ikke selv forhandler foder, men udelukkende præsenterer foderprodukter på sin hjemmeside og henviser videre til forhandlerne, kræver denne aktivitet ikke registrering hos Fødevarestyrelsen. 

Ikke-registrerede virksomheder skal dog efterleve relevant foderlovgivning. En virksomhed er derfor ansvarlig for oplysninger om foderprodukterne, som den selv skriver om på sin hjemmeside. 

Se mere i afsnit:

21.5 Principper for mærkning og præsentation - vildledning.