51. Generelt om eksport af foder

Ved eksport forstås udførsel af produkter fra Danmark til tredjelande.

Det kan kræve meget forarbejde at eksportere foder til tredjelande. Der er derfor mange ting, som er hensigtsmæssige at undersøge før en eventuel eksport. Da det ofte kræver involvering af mange parter, er det vigtigt at begynde i god tid, førend den forventede eksport er planlagt. Som eksportør skal man være opmærksom på, at der kan være krav om dokumentation for råvarernes oprindelse eller andre krav, som virksomheden skal sikre overholdt, inden råvarerne modtages på produktionsvirksomheden 

Kun virksomheder, der er godkendt og/eller registreret af Fødevarestyrelsen må eksportere foder. Nogle tredjelande kræver, at virksomheder skal godkendes af modtagerlandets myndigheder, før eksport til landet kan påbegyndes. 

Foderet skal overholde en række krav. Det kan være både EU-krav og krav stillet af modtagerlandet. Nogle lande kan endda have indført importrestriktioner på produkter fra Danmark. 

Når modtagerlandet har krav om, at Fødevarestyrelsen udsteder et certifikat i forbindelse med eksporten, skal de certifikater, som findes i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase, anvendes, og certifikatet skal udskrives på særligt certifikatpapir. Det er eksportørens ansvar at sikre og dokumentere, at alle krav vedrørende eksporten er opfyldte, og at der anvendes et gyldigt certifikat. Det er også eksportørens ansvar, at alle oplysninger i certifikatet er korrekte.

Virksomheder, som vil eksportere foder af animalsk oprindelse, skal udover at følge reglerne, som gælder for eksport af al foder, også være opmærksomme på, at der kan være yderligere lovgivning, som de skal følge. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen 

Se mere i afsnit:

52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder

53. Eksport af foder til særlige tredjelande

54. Certifikater til eksport af foder

55. Tredjelandes importrestriktioner på foder

56. Eksport af foder af animalsk oprindelse 

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres 

Hvis der er indgået en aftale mellem Danmark og et tredjeland om, hvilke krav foderet skal opfylde, for at kunne blive eksporteret til det pågældende land, skal disse krav overholdes. Det gælder også, hvis aftalen er indgået mellem EU og tredjelandet. 

Foder fremstillet i EU skal overholde EU-lovgivningen, men foder, der ikke frit kan omsættes i EU, kan dog undtagelsesvist eksporteres til et tredjeland, hvis følgende betingelser er opfyldte: 

-          Foderet må ikke være farligt

-          Importlandets myndigheder skal have fået at vide, hvorfor foderet ikke er lovligt i EU

-          Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at importlandets myndigheder har accepteret at modtage foderet, som ikke er lovligt i EU

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen, § 5

Fødevareforordningen 178/2002, artikel 12

Foderhygiejneforordningen 183/2005, artikel 25

Se mere i afsnit:

56. Eksport af foder af animalsk oprindelse 

51.2 Registrering af fodervirksomheder, der vil eksportere foder

En virksomhed må kun eksportere foder, hvis den er godkendt og/eller registreret af Fødevarestyrelsen i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

Ved eksport af foder til særlige tredjelande, kan der være krav om godkendelse og registrering af virksomheden hos myndighederne i det pågældende land. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen § 4

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder §§ 14-25

Foderhygiejneforordningen 183/2005, artikel 9 og artikel 10

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 24

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Se mere i afsnit:

41. Registrering, godkendelse og tilladelse som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

53. Eksport af foder til særlige tredjelande.

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug