52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder

Det er eksportvirksomhedens ansvar at overholde betingelserne for eksport til det tredjeland, som foderet skal eksporteres til. Betingelserne findes på Fødevarestyrelsen hjemmeside og i det certifikat, som skal bruges til den påtænkte eksport. 

Hvis der ikke i Certifikatdatabasen findes et certifikat, som kan anvendes til eksport af produktet til det pågældende tredjeland, kan virksomheden anmode Fødevarestyrelsen om, at udarbejde et nyt certifikat. 

Virksomheden skal være sikker på, at det certifikat, som den anmoder Fødevarestyrelsen om at underskrive, er et gældende certifikat. Certifikatet skal altså være hentet i Fødevarestyrelsens certifikatdatabase og opfylde modtagerlandets importkrav. 

Hvis der i Certifikatdatabasen findes et godkendt certifikat til eksport af det produkt, som skal eksporteres og certifikatet er til det land, som der skal eksporteres til, skal virksomheden bruge certifikatet fra Certifikatdatabasen. 

Virksomheden har ansvaret for, at de oplysninger, som den har skrevet ind i certifikatet, er korrekte.

Hvis virksomheden har afsendt produkter, som viser sig ikke at være i overensstemmelse med et udstedt certifikat eller andet dokument, skal virksomheden straks informere Fødevarestyrelsen om dette. I nogle situationer kan Fødevarestyrelsen udstede erstatningscertifikater. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Certifikatbekendtgørelsen § 5 

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Se mere i afsnit:

54. Certifikater til eksport af foder 

52.1 Krav om egenkontrol ved eksport af foder

For at virksomheden kan sikre og dokumentere at betingelserne for eksport er opfyldte, skal den udføre egenkontrol. 

Egenkontrollen skal sikre og dokumentere, at virksomheden overholder de relevante betingelser i fodereksportbekendtgørelsen herunder Fødevareforordningen som nævnt i bekendtgørelsens § 5, stk. 9. Egenkontrollen skal også sikre, at oplysninger afgivet til Fødevarestyrelsen i forbindelse med anmodning om udstedelse af certifikater er korrekte, og at betingelserne i certifikatet er overholdt. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen § 8

Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Fødevareforordningen 178/2002, artikel 12

Vejledning om krav til laboratorieanalyser og baggrundsdokumentation i forbindelse med eksport af foder

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Se mere i afsnit:

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres

54.4 Certifikatpapir