41. Registrering, godkendelse og tilladelse som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

Når fodervirksomheder har visse typer af aktiviteter og visse typer af foder af animalsk oprindelse på deres virksomhed, kræver det, at fodervirksomheden er registreret og/eller godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen, godkendt eller registreret som ABP-virksomhed, efter forordningen om animalske biprodukter og/eller har en registrering, godkendelse eller tilladelse efter TSE-forordningen. 

Se mere i afsnit:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug 

41.1 Generelt om anmeldelse og ansøgning som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

Når fodervirksomheder har visse typer af aktiviteter og visse typer af foder af animalsk oprindelse på deres virksomhed, kræver det, at fodervirksomheden er registreret og/eller godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen. Denne type aktiviteter kræver samtidigt at fodervirksomheden skal være godkendt eller registreret som ABP-virksomhed, efter forordningen om animalske biprodukter og/eller har en registrering, godkendelse eller tilladelse efter TSE-forordningen. 

Hvis et forarbejdningsanlæg f.eks. vil producere blodprodukter til grise, skal virksomheden både ansøge om registrering efter foderhygiejneforordningen, godkendelse efter forordningen om animalske biprodukter og om enten registrering eller tilladelse efter TSE-forordningen. 

Ved fremstilling af f.eks. hydrolyseret protein vil det kræve, at virksomheden søger om registrering efter foderhygiejneforordningen og godkendelse efter forordningen om animalske biprodukter. 

Bestemt af situationen vil det kræve, at virksomheden ansøger efter forskellige forordninger. Detaljer herom fremgår af blanketterne for henholdsvis: foder (”Fodervirksomhed – ny virksomhed, ændringer i aktiviteter, ejerskifte, navneskifte, flytning eller ophør”) og animalske biprodukter (Skema til ansøgning om registrering/godkendelse af anvendelse, forarbejdning, opbevaring, transport m.v. af animalske biprodukter (ABP) i henhold til artikel 23/24 i biproduktforordningen nr. 1069/2009 & registrering/tilladelse i henhold til artikel 7 i TSE-forordningen nr. 999/2001).

På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der mere information om Godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukter

Blanket for foderhygiejneforordningen og TSE-forordningen:Anmeldelse til registrering og ansøgning om godkendelse som fodervirksomhed

Blanket for forordningen om animalske biprodukter: Animalske biprodukter - ansøgning om godkendelse eller registrering

Regler brugt i dette afsnit:

TSE-forordningen, artikel 7, jf. bilag IV

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 23 og 24 

Se mere i afsnit:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug 

41.2 Registrering, godkendelse og tilladelse efter TSE-forordningen

Virksomheder skal registreres, godkendes eller have en tilladelse efter TSE-forordningen, hvis de frembringer eller forarbejder visse animalske biprodukter/afledte produkter (fodermidler af animalsk oprindelse) eller fremstiller foderblandinger med visse fodermidler af animalsk oprindelse. Hvilke typer af aktiviteter der udløser en registrering, godkendelse eller tilladelse er nærmere beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddet.

Regler brugt i dette afsnit: 

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel III, afsnit B, nr. 1) og 2)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit C, litra a) og c)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit D, litra a), c) og d)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit E, litra c)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit F, litra b)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit G, litra a), c) og d)

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit H, litra a), c) og d)

41.3 Offentliggørelse af virksomheder efter forordningen om animalske biprodukter, gennemførselsforordningen og TSE-forordningen

På Fødevarestyrelsens hjemmeside er offentliggjort lister over fodervirksomheder, der: 

  • er godkendt, registreret og/eller har en tilladelse efter forordningen om animalske biprodukter, eller
  • er godkendt, registreret, har en tilladelse og/eller har en godkendt rengøringsprocedure efter TSE-forordningen.

Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder

Regler brugt i dette afsnit: 

TSE-forordningen artikel 7, bilag IV

Forordningen om animalske biprodukter artikel 23 og artikel 24

41.4 Registrering til brug af fiskemel mv. på landbrug

Hvis et landbrug anvender fiskemel, blodprodukter mv., som er tilladt i foder til nogle dyrearter, skal landbruget have en supplerende registrering. 

Registreringen til brug af fiskemel m.v. foregår på Landbrugsindberetning.dk, under rubrikken ”Foder og fødevarer”. 

Regler brugt i dette afsnit: 

TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV 

Se mere i afsnit:

40.18 Anvendelse og opbevaring af foder af animalsk oprindelse på landbrug 

41.5 Forsøg med foder med animalske biprodukter – forsøgstilladelser og betingelser

Det er muligt at udføre forsøg med foder for en række områder. I visse situationer skal der indhentes forsøgstilladelse. I andre situationer kan der være andre betingelser. På Fødevarestyrelsens hjemmeside omkring forsøgstilladelser og betingelser er der en oversigt over de generelle krav i forskellige regler, som kan findes her: Forsøg med foder – forsøgstilladelser og betingelser  

Forsøg med animalske biprodukter:

Såfremt der skal udføres fodringsforsøg med animalske biprodukter, så kræves der en tilladelse efter artikel 17 i biproduktforordningen. I artikel 17 er der fast​​sat bestemmelser for anvendelse af animalske biprodukter til forskning, herunder forsøg og andre specifikke formål.

Myndighederne kan tillade, at anim​​alske biprodukter og afledte produkter kan anvendes til konservering, udstillinger, kunstneriske aktiviteter, diagnosticering, undervisning og forskning, såfremt det sker på forsvarlig vis, således at der ikke er risiko for folke- og dyresundheden. Det kan tillades, at der anvendes kategori 1-, 2- eller 3-materiale jf. kategoriseringen i forordningen om animalske biprodukter art. 8, 9 og 10.

Der stilles følgende betingelser for a​​​t sikre folke- og dyresundheden: 

  • Animalske biprodukter og afledte produkter må kun anvendes til et af ovennævnte formål, på steder der har fået en tilladelse til den pågældende anvendelse.
  • De animalske biprodu​kter eller afled​te produkter må ikke anvendes til andre formål end det tilladte.
  • De skal bortskaffes sikkert, hvilket blandt andet ​​kan ske ved forbrænding.
  • Øvrige betingelser vil fremgå af tilladelsen. 

Hvis der i øvrigt indgår materiale i foderet, som er forbudte materialer opført på listen i markedsføringsforordningens bilag III, kapitel 1, så se afsnit 12.13 Forsøg med ikke-tilladt foder. 

Regler brugt i dette afsnit:

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 17