53. Eksport af foder til særlige tredjelande

For mange tredjelande er det, at virksomheden overholder EU-reglerne, ofte tilstrækkeligt til, at virksomheden kan eksportere til det pågældende land. 

Der findes dog en række tredjelande, hvor myndighederne stiller krav om en særlig godkendelse af danske virksomheder, for at de må eksportere til det pågældende land. Disse lande kaldes ”særlige tredjelande”. En liste over særlige tredjelande findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Listen omfatter kun krav for de lande og produkttyper, som Fødevarestyrelsen allerede kender til. Ved åbning af nye markeder for danske produkter kan myndighederne i tredjelandet stille krav, som gør, at landet i eksporthenseende bliver til et ”særligt tredjeland”. 

Der er stor forskel på procedurerne for godkendelse i de forskellige lande. Nogle lande kræver f.eks. Kun, at virksomheden er registeret og godkendt i Danmark for at komme på listen. Nogle andre lande kræver, at virksomheden skal overholde særlige krav udover EU-lovgivningen, og andre lande igen kræver inspektion af virksomheden, inden eksporten kan påbegyndes. Nogle af de landekrav, som Fødevarestyrelsen allerede har kendskab til, findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside og i Certifikatdatabasen på de relevante certifikatsider. 

En virksomhed, som vil eksportere til et særligt tredjeland, må først begynde at eksportere til landet, når Fødevarestyrelsen har meddelt virksomheden, at den er godkendt til eksport til det særlige tredjeland, og at virksomheden er opført på Fødevarestyrelsens liste over virksomheder, som er godkendt til eksport til det pågældende tredjeland. 

Virksomheden må kun eksportere produkter til det særlige tredjeland fremstillet eller opbevaret efter det tidspunkt, hvor virksomheden er blevet opført på listen. 

Hvis en virksomhed ikke overholder betingelserne for eksport til et særligt tredjeland, kan Fødevarestyrelsen tilbagekalde eller suspendere godkendelsen til at eksportere til landet og fjerne virksomheden fra listen. 

En virksomhed kan til enhver tid meddele Fødevarestyrelsen, at den ønsker at blive fjernet fra listen. 

Regler brugt i dette afsnit:

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Fodereksportbekendtgørelsen §7 

Se mere i afsnit:

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres

52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder

54. Certifikater til eksport af foder 

53.1 Procedure for at blive godkendt som eksportør til særlige tredjelande

For at søge om godkendelse til eksport til særlige tredjelande skal virksomheden sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen kan sendes via Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

Fødevarestyrelsen vurderer, om virksomheden opfylder betingelserne for eksport til det pågældende land. Hvis det er tilfældet, bliver virksomheden sat på Fødevarestyrelsens liste over virksomheder godkendt til eksport til landet. 

Hvis tredjelandet skal acceptere Fødevarestyrelsens godkendelse, afventer Fødevarestyrelsen landets accept, inden virksomheden sættes på listen. 

Nogle tredjelande kommer på inspektion forud for godkendelse af eksport til landet.

I Fødevarestyrelsens guide til inspektion fra udlandet kan virksomhederne læse, hvordan de bedst muligt forbereder sig på inspektionen. Guiden er skrevet til inspektion af fødevarevirksomheder, men de samme principper gør sig gældende for inspektion på fodervirksomheder. 

Fødevarestyrelsen orienterer virksomheden, når den er godkendt og optaget på listen. 

Regler brugt i dette afsnit:

Fodereksportbekendtgørelsen § 7, stk. 3

Fodereksportbekendtgørelsen Bilag 1

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen

Se mere i afsnit:

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres