84. Procedure ved registrering og godkendelse af primærproducenter (landbrug) efter foderhygiejneforordningen

Fodervirksomheder med primærproduktion skal registreres eller godkendes hos Fødevarestyrelsen. Der er bestemte procedurer til at anmelde til registrering eller ansøge om godkendelse, som primærproducenten skal følge. 

Se mere i afsnit:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomheder, herunder landbrug

80. Mere om registrering af primærproducenter (landbrug) 

84.1 Registrering af virksomheder med primærproduktion – landbrugsindberetning.dk

Fodervirksomheder med primærproduktion skal som udgangspunkt bruge den digitale blanket på Landbrugsindberetning.dk. 

Registrering af fodervirksomheder til primærproduktion foregår på Landbrugsindberetning.dk under rubrikken ”Foder og fødevarer” ved at logge sig på med MitID. 

Foderbekendtgørelsen, § 18, nr. 1 

Når registreringen er foretaget, kan primærproducenten udskrive en oversigt over registreringerne. 

Virksomheder eller fysiske personer med erhvervsaktiviteter, f.eks. enkeltmands ejede landbrug, hvor kommunen har fritaget den pågældende fra at tilslutte sig til Offentlig Digital Post, skal ikke bruge den digitale blanket på Landbrugsindberetning.dk. 

Disse virksomheder skal i stedet kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller via www.fvst.dk/kontakt og skal indsende dokumentation til Fødevarestyrelsen for, at virksomheden er fritaget for at tilslutte sig Digital Post.

84.2 Hvornår må primærproducenter (landbrug) begynde sine aktiviteter?

En primærproducent må først begynde sine foderaktiviteter, når aktiviteterne er registreret hos Fødevarestyrelsen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 11, a) 

En fodervirksomhed, der anmelder sig til registrering til primærproduktion via Landbrugsindberetning.dk, kan begynde sine foderaktiviteter straks efter anmeldelsen, da Fødevarestyrelsen automatisk registrerer oplysningerne fra virksomheden, når de er sendt ind via Landbrugsindberetning.dk. 

84.3 Procedure for registrering af landbrug til brug af forblandinger og fodertilsætningsstoffer (HACCP-landbrug) – på Landbrugsindberetning.dk

Registrering af HACCP-landbrug foregår på Landbrugsindberetning.dk, under rubrikken ”Foder og fødevarer”. Her skal landbruget oplyse, om det bruger forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form til at fremstille foder på bedriften. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b 

Læs om fritagelse for tilslutning til Offentlig Digital Post i afsnit 84.1 i dette kapitel.

84.4 Hvornår må landbrug, der bruger forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form, begynde sine aktiviteter?

Et landbrug må først begynde at blande foder med forblandinger og fodertilsætningsstoffer i ren form, når det er registreret til disse aktiviteter hos Fødevarestyrelsen. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 9, stk. 2, litra b 

Et landbrug, der anmelder sig til brug af forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form via landbrugsindberetning.dk, må begynde sine foderaktiviteter straks efter, de er anmeldt, da Fødevarestyrelsen automatisk registrerer oplysningerne fra landbruget, når de er indsendt via Landbrugsindberetning.dk. 

84.5 Godkendelse af brug af visse tilsætningsstoffer på landbrugsbedriften

Hvis et landbrug ønsker at fremstille foder til egne dyr med brug af fodertilsætningsstoffer fra gruppen coccidiostatika, skal landbruget være godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Hvis et landbrug selv vil blande foderblandinger med forblandinger, der indeholder visse fodertilsætningsstoffer, eller med visse fodertilsætningsstoffer i ren form, skal landbruget være godkendt af Fødevarestyrelsen. 

Det drejer sig om følgende tilsætningsstofferne: 

  • Zootekniske tilsætningsstoffer: Zootekniske tilsætningsstoffer i den funktionelle gruppe ’andre zootekniske tilsætningsstoffer’.
  • Coccidiostatika og histomonostatika: Alle tilsætningsstoffer i denne kategori.

Landbruget må ikke begynde at blande foder med disse fodertilsætningsstoffer, før landbruget er godkendt af Fødevarestyrelsen. Det gælder uanset, om tilsætningsstofferne bruges  i ren form eller i form af en forblanding, som indeholder et af tilsætningsstofferne coccidiostatikum. 

Når landbruget har ansøgt om godkendelse, kontakter Fødevarestyrelsen landbruger for at aftale et godkendelsesbesøg.

På besøget vurderer Fødevarestyrelsen, om landbrugets indretning og drift lever op til kravene ud fra de aktiviteter, landbruget har ansøgt om.  

Fødevarestyrelsen vurderer bl.a.: 

  • Virksomhedens skriftlige HACCP-system med risikoanalyse.
  • Flow og indretning.
  • Faciliteter og udstyr.
  • Procedurer for de aktiviteter, der udløser krav om godkendelse.
  • Hvordan virksomheden sikrer sporbarhed og tilbagekaldelse.

Fødevarestyrelsen ser også på landbrugets system til kvalitetskontrol og den skriftlige kvalitetskontrolplan. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og bilag IV 

84.6 Hvordan ansøger et landbrug om godkendelse

Landbrug ansøger om godkendelse af fodervirksomheden ved at kontakte Fødevarestyrelsen via www.fvst.dk/kontakt. Landbruget skal ved ansøgningen oplyse om de forhold, som Fødevarestyrelsen anmoder om, herunder virksomheds navn, adresse og de påtænkte aktiviteter m.v. 

84.7 Hvornår må landbrug, der skal godkendes, begynde sine aktiviteter? 

Landbruget skal være godkendt af Fødevarestyrelsen, før det må begynde at blande foder med de tilsætningsstoffer, som medfører, at landbruget er godkendt. Se afsnit 84.5 Godkendelse af brug af visse tilsætningsstoffer på landbrugsbedriften

Foderhygiejneforordningen, artikel 10, stk. 1 og bilag IV 

Før et landbrug kan blive godkendt, skal Fødevarestyrelsen have været på godkendelsesbesøg. Når et landbrug har ansøgt om godkendelse, kontakter Fødevarestyrelsen landbruget for at aftale et besøg for godkendelse. På besøget vurderer Fødevarestyrelsen, om landbrugets indretning og drift lever op til kravene ud fra de aktiviteter, landbruget har ansøgt om. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 11, b