44. Import af foder

Foder af animalsk oprindelse må kun importeres fra tredjelande og virksomheder i tredjelande, der er godkendt af EU til eksport af animalsk foder til EU. 

44.1 Import af foder af animalsk oprindelse

Fodervirksomheden må kun importere foder af animalsk oprindelse fra tredjelande og virksomheder i tredjelande, der er godkendt af EU til eksport af foder af animalsk oprindelse til EU, og hvis foderet opfylder EU-lovgivningen. 

Der gælder særlige regler for import af følgende typer forarbejdet animalsk protein:

  1. forarbejdet animalsk protein, herunder fiskemel, fra andre dyr end drøvtyggere,
  2. blodprodukter fra andre dyr end drøvtyggere,
  3. foderblandinger der indeholder fodermidler nævnt i litra a) og b), og
  4. mælkeerstatninger indeholdende fiskemel*. 

*Fiskemel defineres som forarbejdet animalsk protein fra vanddyr, undtaget havpattedyr, jf. bilag I, nr. 7, i forordning (EU) nr. 142/2011. Fiskepulp og -ensilage, o.l. regnes også med i betegnelsen ”fiskemel”. Således skal der også prøvetages af produkter med navne som ”fish soluble”, ”rejemel” o.l.

Ved import af sendinger af de anførte typer forarbejdet animalsk protein fra tredjelande skal fodervirksomheden kunne dokumentere, at hver sending forarbejdet animalsk protein er blevet analyseret for tilstedeværelse af ikke-godkendte animalske bestanddele. Fodervirksomheden skal endvidere sikre sig, at hver sending er ledsaget af en analyseattest, hvoraf det fremgår at sendingen er analyseret og fundet fri for ikke-godkendte animalske bestanddele. Analyseattesten skal entydigt identificere de sendinger, som attesten gælder for, og dokumentere at analysen er foretaget på et laboratorium, der er akkrediteret til MBU/PCR-analyse. 

Hvis en sending af de anførte forarbejdede animalske proteiner ikke er ledsaget af en gyldig analyseattest, vil grænsekontrollen udtage prøver af sendingen til analyse for ikke-godkendte animalske bestanddele. Grænsekontrollen tilbageholder sendingen indtil grænsekontrollen med baggrund i analyseresultatet frigiver eller afviser sendingen.

Foder af animalsk oprindelse fra tredjelande skal ved ankomsten til EU grænsekontrolleres på et grænsekontrolsted, der er godkendt til kontrol af produkter, som ikke er bestemt til human konsum. Se mere i afsnit 48. Offentlig kontrol af importeret foder

Foder af animalsk oprindelse og animalske råvarer, der skal anvendes til fremstilling af foder er animalske biprodukter og skal importeres i henhold til kravene i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen. 

Læs mere om import af animalske biprodukter

Foderhygiejneforordningen

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen

Prøvetagnings- og analyseforordningen

TSE-forordningen

44.2 Import af foder af ikke-animalsk oprindelse

Foder af ikke-animalsk oprindelse, bortset fra hø og halm samt frø af hamp, må importeres fra tredjelande, der er godkendt af EU. Indtil videre findes der ingen liste over godkendte tredjelande. Fodervirksomheden må derfor indtil videre importere ikke-animalsk foder, bortset fra hø og halm samt frø af hamp, fra alle tredjelande. Der kan for nogle tredjelande være iværksat importrestriktioner eller mere intensiveret kontrol. Se mere i afsnit 46. Foder, der kræver forhåndsanmeldelse

Virksomheder, som importerer foder, der er nævnt i Kommissionens Direktiv 95/69/EF, artikel 2, litra a-d, eller artikel 7, stk. 2, litra a-c, til Danmark, anses for tredjelandsvirksomhedens repræsentant i Unionen, jf. artikel 6, stk. 1 i Kommissionens Direktiv 98/51/EF. 

Særligt vedrørende import af hø og halm: 

Fodervirksomheden må kun importere hø og halm fra følgende tredjelande med de begrænsninger, der er anført i noterne: 

Australien,

Canada,

Chile,

Grønland,


Guernsey
Ile of Mann

Island,
Jersey

New Zealand,

Schweiz,

Serbien, bortset fra Kosovo,

Storbrittanien (Det Forenede Kongerige)
Ukraine*), og

USA. 

*)  Kun halmpiller bestemt til forbrænding, skal leveres direkte og overvåges i Traces fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes. Nærmere krav er beskrevet i gennemførelsesafgørelse 2022/575, artikel 2, stk. 2. 

Fodervirksomheden må ikke importere hø og halm, som under transporten fra tredjelandet har været i kontakt med levende dyr. Dette hø og halm skal efter veterinærkontrollen føres direkte til destruktion ved forbrænding efter aftale med grænsekontrollen. 

Særligt vedrørende import af frø af hamp til foder: 

Fodervirksomheden må kun importere frø af hamp, som ikke er bestemt til udsæd, til foder fra tredjelande efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. 

Fødevareforordningen

Foderhygiejneforordningen

Forordning 95/69/EF

EU Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575 af 6. april 2022

44.3 Import af foderlægemidler

Fodervirksomheder, der importerer foderlægemidler eller mellemprodukter fra tredjelande, skal kontrollere, at de veterinærlægemidler, der anvendes i fremstillingen af dette foderlægemiddel eller disse mellemprodukter, er tilladt til anvendelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/6 i det EU-land, hvor foderlægemidlet eller mellemproduktet anvendes. 

Forordning (EU) 2019/4  

Forordning (EU) 2019/6 

Se mere i afsnit:

38. Foderlægemidler