NYT om økologireglerne

22-12-2021

En ny EU-økologiforordning (EC) nr. 2018/848 skal anvendes fra 1. januar 2022. Som følge heraf er nationale økologiregler, -vejledninger m.v. revideret: -  Ny økologibekendtgørelse og ny økologivejledning -  Økologicertificering af detailbutikker med et vist salg af uindpakkede økologiske fødevarer -  Økologicertifikater vil i løbet af 2022 erstatte økologikontrolerklæringer -  Nyt om import af økologiske fødevarer fra tredjelande og ny importvejledning

​​​​​​​​Ny økologibekendtgørelse og ny økologivejledning

En ny bekendtgørelse om økologiske fødevarer er offentliggjort på Retsinformation, og træder i kraft 1. januar 2022. Dette er samme dato som den nye EU-økologiforordning nr. 2018/848, finder anvendelse.

Der er udarbejdet en revideret vejledning om økologiske fødevarer, som afspejler ovennævnte nye økologiregler.

Vejledningen, der gælder fra 1. januar 2022, kan ses på denne side på FVST.dk.

Herunder listes nogle af de væsentligste ændringer, der afspejles i den nye vejledning. De relevante afsnit i vejledningen er anført i parenteserne.

 • "Økologikontrolerklæringer" erstattes af "økologicertifikater", og der tales nu om, at virksomhederne under økologikontrolordningen er "økologicertificeret". Processen vedr. fastlæggelse af vilkårene for de økologiske aktiviteter i økologirapporten bibeholdes som hidtil. (Se bl.a. afsnit 6.3 og 6.3.9.1.2).
 • Detailforhandling af "uindpakkede" økologiske fødevarer (over en vis bagatelgrænse) skal økologicertificeres. (Se bl.a. afsnit 6.2.3.2. og afsnit nedenfor). Dette har konsekvenser for både de detailbutikker, der skal økologicertificeres (se særligt afsnit 6.3.17.3. og bilag 4) og øvrige detailbutikker, som skal være opmærksomme på, om deres salg – ud fra et skøn - overskrider bagatelgrænsen (se afsnit 6.7).
 • Præcisering af bestemmelserne i økologiforordningen om anmeldelse af markedsføring eller opbevaring. (Se afsnit 6.2.3.)
 • De nye lister over tilladte tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og ikke-økologiske landbrugsingredienser ses af bilag V i forordningen, der i vejledningen kaldes "Positivliste-økologiforordningen".  Det skal særligt bemærkes, at listen over tilladte ikke-økologiske landbrugsingredienser, i bilag V, Del B, er kraftigt reduceret, men at der indtil 31. december 2023 fortsat også kan anvendes ikke-økologiske landbrugsingredienser nævnt på bilag IX i forordning 889/2008.  Bemærk også, at der under Bilag V, Del A, står "fodertilsætningsstoffer" – der burde stå "fødevaretilsætningsstoffer" - oversættelsesfejlen er meddelt Kommissionen. (Se bl.a. afsnit 3.2 og 3.3. )
 • De nationale tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser, der gives efter 1. januar 2022 er ikke længere virksomhedsspecifikke, men kan anvendes af alle fødevarevirksomheder i Danmark. En tilladelse kan gives af seks måneders varighed med op til to mulige forlængelser. (Se afsnit 3.4.1.)
 • Nye import-bestemmelser. (Se bl.a. afsnit 5.1 og senere i denne nyhedsmail.)
 • Kun naturlige aromaer, hvor den aromagivende bestanddel består af mindst 95 vægtprocent af det udgangsmateriale, der henvises til i varebetegnelsen (fx "naturlig jordbæraroma"), må fremover anvendes i økologiske fødevarer. Aromaerne skal endvidere regnes som landbrugsingredienser. (Se afsnit 2.3.2.)
 • Detaljerede krav til virksomhedernes opfølgning ved mistanke om, at et økologisk produkt ikke overholder økologireglerne – f.eks. som følge af fund af restkoncentrationer af pesticider, som ikke er tilladt ved økologisk produktion. (Se afsnit 6.6.)
 • pr. 1. januar 2024 kan der forventes nye regler om brug af rengørings- og desinfektionsmidler. (Se afsnit 4.2.)
 • Bemærk overgangsbestemmelserne, som er nævnt i afsnit 1.3.

 

Økologicertificering af detailbutikker med et vist salg af uindpakkede økologiske fødevarer

Detailbutikker, der forhandler "uindpakkede" økologiske fødevarer til den endelige forbruger skal fra 1. januar 2022 anmelde denne aktivitet og økologicertificeres. Detailbutikkerne er dog undtaget fra kravet om anmeldelse og økologicertificering, når salget af uindpakkede økologiske produkter ikke overstiger 5000 kg pr. år eller ikke udgør en årlig omsætning på mere end 20.000 EUR (ca. 149.200 DKR).

Begrebet "uindpakket" er ikke defineret nærmere i økologiforordningen, men i den nye økologivejledning nævnes, at følgende fødevarer kan betragtes som indpakkede:

 • Færdigpakkede fødevarer
 • Fødevarer, som på en emballage, der samler flere produkter i en salgsenhed (fx porrer samlet m. mavebælte eller krydderurter samlet i åbent "kræmmerhus"), er mærket af en økologicertificeret virksomhed med de oplysninger som kræves for færdigpakkede fødevarer i økologiforordningen
 • Fødevarer, som er individuelt mærket som økologiske (på mavebælter, "film", stickers, laser-print e.l.) af en økologicertificeret virksomhed.

Dvs. uindpakkede fødevarer er dermed fødevarer, der ikke er indpakkede ifølge ovennævnte beskrivelse.

Det forventes, at FVST's digitale anmeldelsesblanket ændres imellem jul og nytår, sådan at detailbutikker, der anmelder detailforhandling af uindpakkede økologiske varer fra 1. januar 2022, automatisk får tilsendt en standard økologirapport fra Fødevarestyrelsen. Denne økologirapport skal butikken selv supplere, jf. instruktion på selve økologirapporten. Økologirapporten kan ses gengivet i den nye økologivejlednings bilag 4.

I strakssvaret oplyses om, at forhandlingen kan ske på betingelse af, at økologirapporten overholdes og suppleres med beskrivelser, der skal kunne fremvises for Fødevarestyrelsen ved kontrolbesøg. Efter modtagelse af økologirapporten og udfærdigelsen af de supplerende beskrivelser, der skal opbevares af butikken, kan butikken betragtes som økologicertificeret. Der vil senere, når EU's økologicertifikat-system giver mulighed for den nødvendige dataoverførsel, blive udstedt egentlige certifikater for de enkelte butikker.

Anmeldelse af detailforhandling af uindpakkede økologiske fødevarer skal ske fra 1. januar 2022, og Fødevarestyrelsen forventer i praksis, at anmeldelsen sker i løbet af første kvartal 2022.

Læs mere i Vejledningen om økologiske fødevarer, særligt afsnit 6.2.3.2 og 6.3.17.3 samt bilag 4.

 

Udstedelse af økologicertifikater fra 1. januar 2022

Fra 1. januar 2022 vil de hidtidige "økologikontrolerklæringer" blive erstattet af "økologicertifikater".

Allerede udstedte økologikontrolerklæringer vil dog være gældende indtil disse udløber i løbet af 2022 eller der eventuelt anmeldes ændring af økologiaktiviteterne til Fødevarestyrelsen, som betyder, at de udstedte erklæringer skal ændres.

FVST vil fra 1. januar 2022 udstede nye økologicertifikater (både når nye virksomheder bliver økologicertificeret, og ved fornyelse af eksisterende økologikontrolerklæringer) i EU's nye økologicertifikatsystem (som er en del af systemet TRACES).

Overgangen fra økologikontrolerklæringer, som er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside, fvst.dk, til økologicertifikater, som offentliggøres i TRACES, betyder, at virksomheder, der skal tjekke deres leverandørers certifikater/økologikontrolerklæringer, i en overgang skal finde disse på hhv. fvst.dk og TRACES. Læs mere herom i vejledningen om økologiske fødevarer, afsnit 6.3.9.1.2.

 

Nyt om import af økologiske fødevarer fra tredjelande

Import af økologiske fødevarer ændres fra 1. januar 2022, som følge af den nye økologiforordning.

De gennemførelsesforordninger og delegerede forordninger, der handler om import, er allerede vedtaget, men endnu ikke offentliggjort af EU Kommissionen. Derfor er der pt. kun lagt link ind i til forordningernes udkast i den reviderede vejledning om økologiske fødevarer.

I Danmark indfører vi pr. 1. januar 2022 følgende ændringer af import-procedurerne for økologiske varer fra tredjelande:

1.       Økologiske sendinger som iht. generelle regler skal omfattes af grænsekontrol (animalske og ikke-animalske restriktionsvarer), skal også have udført økologi-importkontrollen på et økologigodkendt grænsekontrolsted eller et godkendt kontrolsted. Importørerne skal være opmærksomme på, at ikke alle grænsekontrolsteder er godkendt til økologiske produkter.  Listen over godkendte grænsekontrolsteder kan downloades på Fødevarestyrelses hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Ikke-animalske-f%C3%B8devarer-under-restriktion-eller-intensiveret-kontrol.aspx. Her kan der også ses, hvilke godkendte kontrolsteder for ikke-animalske produkter, der kan bruges, hvis der skal laves ID, fysisk kontrol eller udtages prøver. Det forventes, at ca. 250 af de ca. 2500 økologiimporter, der årligt kommer til Danmark, vil være produkttyper der fordrer, at de skal økologikontrolleres på et grænsekontrolsted.

2.       Forhåndsanmeldelsesblanketten er blevet ændret, idet der nu ikke kun skal oplyses toldreferencenummeret, men også CHED nr. for de økologiske sendinger der skal til grænsekontrol.

Hvis økologiske sendinger skal på toldoplag, skal dette også oplyses, samt om det skal fraføres igen i delsendinger. Det skal fortsat forhåndsanmeldes, når sendinger fraføres toldoplaget.

Den nye udgave af forhåndsanmeldelsesblanketten findes på VIRK.DK

Selvom økologiske sendinger stadigvæk skal forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen på ovennævnte forhåndsanmeldelsesblanket om ankomst til første modtager, skal importøren også angive i TRACES, hvornår sendingen ankommer til grænsekontrolstedet. Dette gøres direkte i kontrolattesten i TRACES i rubrik 20. 

3.       Fra 1. januar 2022 er det Fødevarestyrelsen (FødevareNordØst) som godkender og underskriver kontrolattester og delkontrolattester i TRACES med et digitalt segl. Toldmyndigheden skal ikke længere underskrive kontrolattesten, men skal alene frigive sendingen til fri omsætning efterfølgende via fortoldningen af sendingen. Importørerne skal fortsat oplyse Toldmyndigheden, om en vare er økologisk og angive kontrolattest nummeret i tolddokumenterne. Der vil ikke være en synlig markering i kontrolattesten, om Toldmyndigheden har frigivet sendingen, så det er alene FVST's underskrift i rubrik 30, der viser, om partiet er godkendt som økologisk.

 Fra samme dato underskrives der ikke papirkontrolattester længere, men alene digitalt i TRACES. Ved eventuelle særtilfælde vedr. papirversioner af kontrolattester rettes henvendelse til okologi@fvst.dk (Glostrup) eller 21@fvst.dk (FødevareNordØst).
 

4.       Økologiske sendinger, som ved en fejl ikke er blevet godkendt af Fødevarestyrelsen i TRACES i kontrolattestens rubrik 30, men allerede er blevet indfortoldet, vil som udgangspunkt miste deres økologiske status. Virksomheder bedes dog umiddelbart, når de får kendskab til fejlen, orientere Fødevarestyrelsen (21@fvst.dk) og holde sendingen i karantæne, indtil en tilsynsførende har vurderet sagen, herunder om der evt. er mulighed for at sendingen kan genopnå økologisk status ved en fysisk kontrol.

Idet nogle af disse procedurer er nye, særligt på grænsekontrolsteder, og endelig EU-lovgivning omkring økologiimport endnu ikke er offentliggjort, vil Fødevarestyrelsen så vidt muligt bistå med vejledning/hjælp til importørerne.

Økologi-importkontoret i Fødevarestyrelsen Aarhus må gerne kontaktes via mail og evt. bedes om opringning på 21@fvst.dk. Alternativt kan der også ringes til en midlertidig økologi-import hotline +45 72 27 62 21 eller bedes om opringning via mail til carca@fvst.dk (Carmen Calverley). Hotlinen og Økologi-importkontoret er åbne i Fødevarestyrelsens åbningstider:  Mandag til torsdag kl. 9-16 og fredag kl. 9-15.

​Fødevarestyrelsen arbejder lige nu på færdiggørelse af en ny vejledning om import af økologiske fødevarer, som gælder fra 1. januar 2022. Så snart den er færdig, vil den blive lagt på fvst.dk/Import af økologi. Da økologi-gennemførelsesforordningerne vedr. import endnu ikke er offentliggjort, forventer vi desuden at vejledningen vil blive opdateret i begyndelse af det nye år. 

Senest opdateret 24-01-2022