Import af økologi

Ved import af økologiske produkter fra lande uden for EU gælder en række supplerende bestemmelserne i økologireglerne. Ved indførsel af økologiske fødevarer fra andre EU-lande, dvs. ved samhandel indenfor det indre marked, skal man overholde de almindelige økologikrav ved handel med økologiske fødevarer.

Indførsel vs. import​​​ af økologiske varer

Indførsel af økologiske fødevarer fra an​​dre EU-lande eller EØS-associerede lande, fx. Norge, betragtes ikke som import ifølge økologireglerne. Økologiske varer fra EU- og EØS-lande kan frit omsættes indenfor fællesmarkedet, hvis økologikravene vedr. bl.a. dokumentation og kontrol overholdes.

Læs mere om a​​nmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder ​

Import af økologiske varer

Ifølge Økologiforordningen (EC) nr. 2018/848 kan økologiske produkter produceret i lande udenfor EU importeres til EU, såfremt de er produceret, kontrolleret, transporteret m.v. i overensstemmelse med reglerne i Økologiforordningen – særligt artikel 46-48, der handler specifikt om import.

Europa-Parlamentets og ​​Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 834/2007

Vejledning om import af økologiske fødevarer - 19 januar 2022 (pdf)

Krav til importører af økologiske varer

For at kunne påbegynde import af økologiske fødevarer og modtagelse af dem som første modtager i EU, er ​det en forudsætning, at virksomheden er omfattet af Fødevarestyrelsens økologikontrol og har fået godkendt særlige importprocedurer i deres økologirapport.

Regl​erne omkring økologiimport finder man i Økologi-importforordningerne. De beskrives nærmere i "Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v".

Vær opmærksom på, at Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021​, som omhandler godkendte tredjelande og godkendte kontrolorganer og -myndigheder i tredjelande ofte ændres! Fremover vil kontrolorganer af lande, som er indgået nye gensidige handelsaftaler omkring økologiske produkter, ikke være indeholdt i denne forordning:

Kom​m​issionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/2325 af 16. december 2021

EU-Kommissionen vil fremover offentliggøre informationen om disse handelsaftaler på en særskilt hjemmeside. P.t. oplyser siden om handelsaftaler med Chile, Schweiz og Storbritannien:

EU hjemmeside om ny gensidige handelsaftaler om økologiske produkter​​

TRACES til økologiske importer fra tredjelande

Det er obligatorisk at anvende EU's elektroniske database TRACES ved økologiimporter fra lande udenfor EU (tredjelande). TRACES (TRAde Control and Expert System) til økologiske importer skal forbedre sporbarheden på økologiske varer fra tredjelande.

Vigtig information til importører

Det er obligatorisk, at der ligger en godkendt kontrolattest i TRACES udstedt af eksportørens kontrolorgan. Vær opmærksom på, at EU-Kommissionen har strammet reglerne for, hvornår disse kontrolattester skal udstedes. 

Kontrolattesterne for økologiske partier skal udstedes inden de er blevet afsendt fra tredjelandet, jf. artikel 4, stk. 1 i:

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2306 af 21. oktober 2021

Importørerne opfordres til inden køb af økologiske produkter at sikre med eksportøren, at partiet kan omfattes af en gyldig kontrolattest udstedt af kontrolorganet i tredjelandet inden afsendelsen. 

Få information om TRACES

Der er indtil videre to muligheder for at importere økologiske fødevarer fra tredjelande til EU.

Den første mulighed er via Importforordningens bilag III, der populært kaldes tredjelandslisten. Tredjelandslisten nævner de “godkendte tredjelande”, hvorfra der under nogle nærmere fastlagte betingelser kan importeres bestemte produktkategorier til EU. 

Den anden mulighed er via Importforordningens bilag IV, kontrolorgan-listen. Listen viser de godkendte kontrolorganer og i hvilke tredjelande de er godkendt til at udføre økologikontrol i specifikke produktkategorier. Det er kun disse produktkategorier, der kan importeres under de i listen angivne betingelser.

Uanset om der er tale om import via tredjelandslisten eller via kontrolorganlisten, så skal alle importerede økologiske partier forhåndsanmeldes til Fødevarestyrelsen. Skemaet kan tilgås på denne side via blanket boksen.

For alle økologiske partier fra lande udenfor EU/EØS, skal der være udstedt en elektronisk kontrolattest i TRACES af kontrolorganet i tredjelandet. Kontrolattester, som er blevet udstedet med elektronisk signatur af kontrolorganet i eksportlandet, bliver ikke længere udstedt i en papirudgave af kontrolorganet. Fra 1. januar 2022 vil kontrolattesterne kun blive behandlet elektronisk i TRACES. Selvom kontrolorganet ikke har udstedt kontrolattesten med en elektronisk signatur, er det ikke længere nødvendigt at forelægge en original papirkontrolattest til frigivelse af de økologiske varer, hvis kontrolattesten er godkendt i TRACES. 

Før et parti kan blive frigivet som økologisk i EU, skal kontrolattesten være verificeret, godkendt og stemplet af Fødevarestyrelsen i TRACES. Toldmyndighederne vil endelig frigive de økologiske varer ved fortoldningen. Det skal angives i toldangivelsen at varen er økologisk og kontrolattestnummeret skal oplyses til toldmyndighederne.

Det er vigtigt, at importøren sikrer, at den elektroniske kontrolattest ikke afviger fra de øvrige toldpapirer ellers vil toldmyndighederne ikke kunne fortolde varen som økologisk. Reglerne fremgår af Importforordningen, som bl.a. også indeholder den gældende udgave af kontrolattesten.

Importører, der opsplitter en sending i delsendinger forud for frigivelse til fri omsætning, skal udfylde en delkontrolattest i TRACES og forelægge dette til Toldmyndigheden til frigivelsen af delpartiet.  ​

Det er muligt at mærke importerede økologiske fødevarer med Ø-mærket. Ø-mærket kan dog kun påsættes i Danmark af en virksomhed, der er underlagt økologikontrol af de danske myndigheder. De nærmere betingelser fremgår af økologibekendtgørelsens § 21-22.

Læs om betingelserne for brug af Ø-mærket

Det er også muligt at anvende EU-logoet på økologiske varer fra tredjelande, der overholder kravene i Økologiforordningen. Mærket kan påsættes både i EU og i tredjelandet. Hvis mærket påsættes i tredjelandet, skal kodenummeret for kontrolorganet – eller myndigheden i tredjelandet– samt oprindelse fremgå af mærkningen.

Læs om betingelserne for brug af EU's økologi-logo

Da Storbritannien efter den 1. januar 2021 ikke længere er et EU medl​emsland, gælder Storbritannien (undtaget Nordirland) i forbindelse med import af økologiske varer som et tredjeland. Det vil sige, at ved import af økologiske varer fra Storbritannien (dog ikke fra Nordirland) skal de samme krav overholdes, som skal overholdes ved import af økologiske varer fra andre tredjelande. Handel med Nordirland bliver stadigvæk behandlet som samhandel i EU. 

De andre dele af Storbritannien (Skotland, Wales og England) er ikke længere en del af EU-fællesmarkedet. EU har undertegnet en handelsaftale med Storbritannien, hvori EU anerkender Storbritannien som godkendt tredjeland. 

Der er 8 godkendte økologikontrolorganer i Storbritannien (gov.uk)

Disse skal ved eksport til EU udstede økologikontrolattester i TRACES. Det betyder, at importører og første modtager af økologiske varer fra Storbritannien skal have importprocedurer på plads (eventuel supplere deres økologirapport) og være registreret i TRACES.​

Hvis importprocedurer ikke allerede er indeholdt i virksomhedernes økologirapport, så skal virksomhederne anmelde ændringen til Fødevarestyrelsen og have opdateret økologirapportens procedurer, jf. økologibekendtgørelsen, § 7 og afsnit 6.5 i vejledningen om økologiske fødevarer. ​

Virksomhederne og virksomhedernes medarbejdere skal alt i alt hurtigst muligt anmelde ændringen af modtagelse, indsende procedurer, samt oprette en profil i TRACES:

Gå til TRACES  

Handelsaftalen er blevet bekræftet af EU og UK:

Handelsaftale mellem EU, EURATOM, UK og Nordirland (pdf)

Mærkning af økologiske produkter fra UK

Med hensyn til mærkning af økologiske produkter fra UK har EU Kommissionen meddelt, at de økologiske produkter, som er markedsført (placed on the market) i England før 31. december 2020, fortsat kan omsættes og eksporteres til EU efterfølgende (efter 1. januar 2021).

Heraf følger, at de økologiske produkter fra England, der allerede er i EU, fortsat kan markedsføres, selv om mærkningen ikke opfylder de gældende regler.

Der er imidlertid ikke muligt at opbruge emballage med ukorrekt mærkning i England efter den 31. december 2020, hvis varerne skal eksporteres til EU. Det vil sige, hvis varen ikke allerede er markedsført (placed on the market).

Oprindelsesbetegnelsen

Oprindelsesbetegnelsen (EU/ikke-EU-jordbrug) henviser til råvarernes oprindelse og ikke hvor varen er tilberedt eller pakket. Angivelsen følger de samme overgangsbetingelser, der er for kode-mærkning af økologiske produkter fra England som tidligere beskrevet, det forventes, at de tilrettes/ændres i England sammen med den øvrige økologimærkning. I DK accepteres den brede betegnelse fx i tilfælde med sammensatte råvarer, hvor oprindelsen ændrer sig over året på grund af sæson, men kan ikke accepteres som en fast "sikker havn". Det skal generelt afspejle råvareoprindelsen.

EU-kommissionen og Schweiz indgik i 2009 en samhandelsaftale om gensidig afskaffelse af økologi-importcertifikater ved handel mellem EU og Schweiz. Aftalen betyder, at importerede økologiske produkter fra ​Schweiz ikke længere skal have en kontrolattest og afstemples af Skat ved fortoldning. Økologiske importer fra Schweiz skal heller ikke længere forhåndsanmeldes.

Det har vist sig, at økologiske citrusfrugter behandles med klorskylninger i Argentina. Det har medført, at der i EU indtil videre er indført importstop for økologiske citrusfrugter herfra.

På grund af øget fund af pesticidrester i forskellige produkter fra ovennævnte lande har EU-Kommissionen udgivet en vejledning om skærpet kontrol: 

EU-Kommissionens vejledning om skærpet importkontrol - 2024 (pdf)

Særligt vedr. økologiimporter fra Kina, Indien, Kazakhstan, Paraguay, Peru, Tyrkiet, Sierra Leone i 2023:

EU-Kommissionens vejledning om skærpet importkontrol - 2023 (pdf)

Kommissionen har i en fortolkning af juli 2015 meddelt, at den finder, at mikroalger til humant konsum er inden for EU's økologiforordnings anvendelsesområde. Herudover har den fundet, at godkendte tredjelande og kontrolorganer, som er optaget på bilag III og IV i økologiimportforordningen, også er godkendt i forhold til import til EU af mikroalger til fødevarer, hvis godkendelserne omfatter produktkategorierne A, C eller D.

Fødevarestyrelsen fandt tidligere, at mikroalger til humant konsum ikke var omfattet af EU's økologiforordning. Den nye tolkning fra Kommissionen betyder, at import af økologiske mikroalger fra tredjelande skal ske i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser om import af ​​økologiske produkter fra tredjelande.

Kommissionens fortolkning af juli 2015 (pdf)

Lovgivning om økologi

Import af økologiske fødevarer - forhåndsanmeldelse

Blanketten skal bruges til forhåndsanmeldelse af import af økologiske fødevarer.

Udfyld blanket