EU’s økologilogo

Når en fødevare er mærket med EU's økologilogo, viser det, at varen er økologisk og er produceret samt kontrolleret efter retningslinjerne i EU's økologiforordning.

Det er obligatorisk at anvende EU's økologilogo på mærkningen af økologiske fødevarer, der færdigpakkes indenfor EU.

Download EU's Økologimærke

EU-logoet skal suppleres med en angivelse af kontrolkodenummer på den kontrolinstans, som har kontrolleret den sidste tilberedning af produktet, samt geografisk oprindelse af varen.

Kontrolkodenummeret skal gengives i samme synsfelt som logoet, og oprindelsen skal angives lige under kodenummeret.

Virksomheder under Fødevarestyrelsens kontrol skal angive kontrolkodenummeret DK-ØKO-100.

Virksomheder under Landbrugsstyrelsens kontrol skal angive kontrolkodenummeret DK-ØKO-050.

Læs mere om EU-logoet og kravene til mærkning af økologiske produkter i afsnit 3.7 og 3.9 i økologivejledningen

Mærkning med produktets oprindelse skal ske på én af følgende 4 måder:

  1. "EU-jordbrug",
  2. "Ikke-EU-jordbrug"
  3. "EU/ikke-EU-jordbrug" eller
  4. angivelse af et specifikt land – fx "Danmark jordbrug" (forudsætter, at alle råvarerne er produceret på landbrug i det pågældende land).

Angivelsen "jordbrug" kan erstattes af "akvakultur", hvis relevant.

Bestemmelserne om udformning af EU-logoet

Bestemmelserne vedrørende EU-logoet kan findes i økologiforordningen under artikel 33 og i bilag V:

Se Økologiforordning nr. 2018/848 på lovsiden

Mere information om EU-logoet på EU-Kommissionens hjem​meside

Størrels​en på EU-logoet

Ifølge ovennævnte bestemmelser e​r EU-logoets minimumstørrelse 9 mm x 13,5 mm. Forholdet mellem højde/bredde skal altid være 1 : 1,5.

​Som en undtagelse, når det er nødvendigt, kan der på meget små emballager anvendes en størrelse på ned til 6 mm x 9 mm. Der er ikke i EU-økologireglerne en definition af en "meget lille emballage". Man kan derfor gå ud fra, at der er tale om en emballage, hvor gengivelsen af logoet med minimumsstørrelsen 9 mm x 13,5 mm ikke med rimelighed vil kunne finde plads på emballagen sammen med de øvrige obligatoriske mærkningsoplysninger.

Den endelige afgørelse af, om der er tale om en "meget lille emballage", vil således afhænge af en konkret vurdering. Det vil dog kunne betragtes som "sikker havn" at anvende den exceptionelt lille størrelse af EU-logoet, dvs. størrelsen på ned til 6 mm x 9 mm, på emballager under 10 cm². (Der skeles her til, at en emballagestørrelse på mindre end 10 cm² er anvendt som definition af en særlig lille emballage i Mærkningsforordningens (1169/2011) artikel 16 – dog uden at denne definition knytter sig til bestemmelserne om EU-økologilogoet).  ​

EU-logoet må gerne anvendes på importerede økologiske produkter, hvis der desuden anføres kontrolkodenummer og oprindelse.

Der skal altid angives kontrolkodenummer på​​ importerede varer uanset om EU-logoet anvendes. Kommissionen har ansvaret for at tildele kontrolkodenumre til kontrolinstanser, der opererer udenfor EU. De tildelte kodenumre ses i en økologiforordning:  

Liste over godkendte tredjelande og kontrolorganer -økologiforordningen

Kontrolkodenumre kan også ses på EU-kommissionens hjemmeside:

EU-kommissionens liste over anerkendte kontrolinstanser og deres kodenumre

EU-logoet er ikke obligatorisk at anvende på økologiske produkter, der færdigpakkes i EU, men som alene skal markedsføres i lan​de uden for EU. Hvis EU-logoet anvendes, så skal alle bestemmelser om g​engivelse af EU-logoet, herunder angivelse af kodenummer og oprindelse, være overholdt.

​Uanset om logoet anvendes eller ej, så vil angivelsen af kontrolkodenummer altid være obligatorisk. Angivelse af oprindelse er derimod ikke obligatorisk, hvis EU-logoet ikke anvendes.​