Anmeldelses- og kontrolkrav til økologiske virksomheder

Her kan du finde information om de kontrolmæssige krav, der stilles i økologireglerne.

Økologireglerne supplerer reglerne i den generelle foder- og fødevarelovgivning. Det betyder, at virksomheder, der udfører økologiaktiviteter, både skal opfylde:

 • de generelle krav i foder- og fødevarelovgivningen, herunder de generelle krav om autorisation/godkendelse/registrering m.v.
 • krav​ene i økologireglerne om bl.a. anmeldelse og certificering af økologiaktiviteter.

Primærbedrifter og fodervirksomheder (bortset ​​fra visse petfoodvirksomheder m.v. – se under “Anmeldelse af økologiske aktiviteter og økologirapport”) henvises til Landbrugsstyrelsen.​

Læs om økologiregler for primærbedrifter og fodervirksomheder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (lbst.dk)

Anmeldelse: fødevarevirksomheder

Virksomheder, der vil forarbejde, pakke, mærke, markedsføre, opbevare eller importere økologiske fødevarer, samt slagterier, der vil slagte økologiske dyr, skal anmelde dette digitalt til Fødevarestyrelsen.

Detailbutikker, der kun forhandler færdigpakkede økologiske fødevarer, eller forhandler mindre mængder uindpakkede økologiske fødevarer, skal dog ikke anmelde dette. 

Se hvilke detailvirksomheder, der er undtaget kravet om anmeldelse, i økologivejledningens afsnit 6.2.3.2

Registreringsblanket til økologiske aktiviteter eller ændringer hertil

Anmeldelse: foder og petfood

Fodervirksomheder skal som udgangspunkt anmelde økologiaktiviteter til Landbrugsstyrelsen.

Læs om økologiregler for primærbedrifter og fodervirksomheder på Landbrugsstyrelsens hjemmeside (lbst.dk)

Dog skal virksomheder, der vil udføre følgende aktiviteter. anmelde disse til Fødevarestyrelsen via kontaktformularen:  

 • Forarbejdning, pakning, mærkning eller import/1. modtagelse i EU af økologisk petfood med animalsk indhold (og under visse omstændigheder vegetabilsk indhold, jf. bekendtgørelsen om økologiske fødevarer, § 5, nr. 10) eller markedsføring eller opbevaring af sådanne produkter engros.
 • Opbevaring eller markedsføring (men ikke import) af økologisk foder engros, forudsat at virksomheden både er fødevarevirksomhed og fodervirksomhed, og forudsat at markedsføringen af fødevarer er virksomhedens primære formål.

Fødevarestyrelsens kontaktformular

Find § 5, nr. 7-10 i bekendtgørelse om økologiske fødevarer

Fødevarevirksomheder, der vil opbevare eller markedsføre økologiske restprodukter fra egen fødevareproduktion som foder, og som ikke udfører nogen efterfølgende behandling af restprodukterne, skal foretage samme digitale anmeldelse som øvrige fødevarevirksomheder. Se under "Anmeldelse: fødevarevirksomheder". De indsendte beskrivelser og procedurer skal i dette tilfælde udvides til også at gælde de økologiske restprodukter, som opbevares/markedsføres som økologisk foder.

Vedhæft egenkontrolprocedurer ved anmeldelsen

Ved anmeldelse til Fødevarestyrelsen skal virksomhederne vedhæfte beskrivelser og egenkontrolprocedurer for de økologiske aktiviteter, som virksomhederne ønsker at påbegynde. Når Fødevarestyrelsen vurderer, at disse beskrivelser og egenkontrolprocedurer er tilstrækkelige til at sikre en god økologikontrol, vil de blive indarbejdet i en såkaldt økologirapport, som styrelsen udsteder. Når økologirapporten er udstedt, udstedes også et økologicertifikat.

Økologiaktiviteter og -markedsføring kan starte efter certificeringen

Først når økologirapporten og økologicertifikatet er udstedt, vil virksomhederne kunne begynde på økologiaktiviteterne og markedsføre de økologiske produkter.

Virksomheder, der håndterer økologiske fødevarer, skal udarbejde procedurer for f.eks.:

 • modtagekontrol
 • import fra tredjelande
 • adskillelse ved opbevaring, håndtering, forarbejdning, transport
 • korrekt sammensætning og mærkning af fødevarer
 • sikring af dokumentation for modtagne varers økologiske status
 • dokumentation for GMO-frihed m.v. 
 • registreringer af ind- og udgående mængder samt produktion
 • periodisk lageroptælling
 • balanceopgørelser (der skal udarbejdes et eksempel)

​Procedurerne skal sikre, at økologireglerne overholdes. Ikke alle procedurer vil være relevante for alle virksomheder. Virksomheder, der kun håndterer økologiske fødevarer, vil eksempelvis ikke have behov for procedurer for adskillelse under opbevaring og forarbejdning.

Når virksomheden indsender beskrivelser og procedurer til Fødevarestyrelsen, skal disse indledes af et indeks. Kravene til indekset er beskrevet i Vejledning om økologiske fødevarer, afsnit 6.2, og i vejledningens bilag 1 ses et eksempel på et indeks. 

Bilag 1 i Vejledning om økologiske fødevarer (docx) - Kan evt. anvendes som udgangspunkt ved udarbejdelsen af virksomhedens eget indeks.

Overhold altid loven

Udover at følge beskrivelser og procedurer, som fastlagt i økologirapporten, skal virksomheden også til enhver tid overholde lovgivningen om økologi.

Læs mere om kravene til egenkontrolprocedurer for økologiske virksomheder i kapitel 6 i Vejledning om økologiske fødevarer m.v.

Regnskabet over økologiske fødevarer udgør et væsentligt grundlag for økologikontrollen.

Find mere information om balanceregnskab for økologiske fødevarer

Foruden dokumentation for, at det enkelte indkøbte vareparti er økologisk, skal økologicertificerede virksomheder også kunne dokumentere, at deres leverandører af økologiske varer er økologicertificeret.

Dokumentationen skal hentes fra EU's økologicertifikatsystem (en del af TRACES), som kan tilgås via siden "Økologisk Erhvervsdrivendecertifikat":

Økologisk Erhvervsdrivendecertifikat (europa.eu)​

Certifikatsystemet kan anvendes af alle, og der kræves ikke login.

Certifikaterne kan ses på engelsk og andre EU-sprog ved valg af sprog på siden øverst til højre. (Hvis sprogversionerne ikke vises, så prøv at slette "cookies og andre webstedsdata" i browseren eller prøv evt. en anden browser).

Økologicertifikater udstedt inden 1. januar 2023

Certifikatsystemet er først blevet obligatorisk at anvende for økologicertifikater udstedt efter 1. januar 2023. Det betyder, at der kan være EU-kontrolinstanser, som endnu ikke har uploadet alle deres virksomheders økologicertifikater. For disse virksomheder skal dokumentationen for økologicertificeringen derfor i stedet indhentes på anden vis. Dokumentationen skal være udstedt af én af de EU-godkendte kontrolinstanser. 

Se listen over godkendte EU-kontrolinstanser og deres k​​odenumre på EU-Kommissionens hjemmeside

For danske leverandører: se også siden om danske økologicertificerede fødevarevirksomheder

For leverandører udenfor EU: se siden om import af økologi

Læs mere om kravene til dokumentation for økologisk oprindelse i Vejledning om økologiske fødevarer, se særligt afsnit 6.3.9

 

Lovgivning om økologi